Cursos y Masters de Euroinnova Formación Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Euroinnova Universitario Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de Grupo Atrium Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine

Master en Prevenció de Riscos Laborals i Expert en Energies Renovables

Precio 4195 € - Masters y Postgrados, OnLine de 2700 horas - Titulación Emitida por el centro
Master en Prevención de Riesgos Laborales y Experto en Energías Renovables Master en Prevención de Riscos Laborais e Experto en Enerxías Renovables   Master en Prevenció de Riscos Laborals i Expert en Energies Renovables   Master em Prevenção de Riscos Trabalhistas e Experiente em Energias Renováveis Master In Prevention of Labour and Expert Risks in Renewable Energies Master En Prévention de Risques De travail et Expert en des Énergies Renouvelables
 
Justificación/Descripción del curso:

Amb l"entrada en vigor de el Tractat de Bolonya i l"adaptació del sistema universitari espanyol a l"espai Europeu, que determina dos nivells bàsics de formació universitària, títols de Grau i Títols de Postgrau, s"han produït modificacions legislatives en l"àmbit de Tècnics Competents de Prevenció de Riscos Laborals; aquestes modificacions estan orientades a substituir els antics cursos de formació com Tècnic de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals per postgraus oficials universitaris, donant a un títol que ja era oficial un valor afegit, el valor acadèmic de Postgrau Oficial.

ACEDIS Formació, expert en formació en Prevenció de Riscos Laborals, et brinda l"oportunitat d"obtenir el títol de Màster Oficial en Prevenció de Riscos Labors amb les seves tres especialitats: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociología Aplicada, expedit per la UNIR (Universitat Internacional de La Rioja).

L"objectiu final de el Màster Professional en Energies Renovables d"ACEDIS, és que l"alumne, independentment de la seva formació acadèmica prèvia, es converteixi en un Tècnic ben preparat en el puixant sector de la producció i aprofitament de les energies netes, el qual brinda estupendes oportunitats d"ocupació per a les properes dècades, amb una oferta creixent d"ocupació de qualitat.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 de 8 de Novembre, estableix en la seva exposició de motius que "el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l"educació en aquesta matèria en tots els nivells educatius, involucra a la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d"efectes potser més transcendentes per al futur dels perseguits per la present Llei". Per la seva banda, el Reglament dels serveis de Prevenció, regula les capacitats o aptituds necessàries per al desenvolupament de l"activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament de l"activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per a l"acompliment d"aquestes funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

La forta demanda social que existeix de Tècnics efectivament preparats en aquesta matèria fa necessària la realització de cursos diversos en tot l"àmbit nacional. D"altra banda davant les noves possibilitats obertes per les tecnologies de la informació s"ha obert un ventall de mètodes d"ensenyament col·laboratiu que permeten un major aprofitament de la formació i la generalització de la mateixa.

Amb el Màster Professional d"Energies Renovables no es pretén desenvolupar un programa d"alt nivell teòric per a estudiants amb coneixements previs molt profunds. Al contrari, la seva fi última és facilitar la formació necessària per a tot aquell interessat a endinsar-se en aquest formidable sector, partint des dels nivells bàsics, per anar adquirint progressivament uns sòlids coneixements de base que permetin a l"alumne actuar amb seguretat i coneixement. D"aquesta forma, gràcies a una gradual planificació docent, s"arriba a dominar l"àrea de la matèria en qüestió.

Es tracta, en definitiva, d"un programa de coneixements multidisciplinari, rigorós i de fàcil comprensió, que persegueix generar en el lector una cultura integral sobre Energies Renovables, Eficiència Energètica i Desenvolupament Sostenible.


 • Sortides Professionals:


 • El Curs proporciona una titulació universitària de caràcter oficial i vàlida per tota Espanya d"una nova professió altament sol·licitada per les empreses, ja que totes elles necessiten adaptar-se a les exigències de la legislació vigent, esment a part del corresponent valor acadèmic de Postgrau Oficial pel que fa a la part de Prevenció de Riscos Laborals.

  Pel que fa a l"àrea d"Energies Renovables, l"alumne aprendrà a desembolicar-se amb soltesa en´el disseny, projectat, gestió i instal·lació de les diferents fonts d"energies renovables, començant per la Solar Fotovoltaica i siguiento per la Tèrmica, passant per altres energies com la maremotriz, eòlica, geotèrmica i finalitzant amb l"Energia de l"Hidrogen a més de comprendre i aprendre a aplicar conceptes com l"eficiència energètica.

 • Metodologia i Material d"estudi:


 • Àrea de Prevenció: Campus UNIR:

  La metodologia d"estudi de el Màster és íntegrament online, tot el material d"estudi estarà a la disposició de l"alumnat en la Plataforma de formació online, sempre disponible per a l"estudi de cadascuna de les unitats de Competència del Màster. L"accés al Màster es realitzada de manera programada i escalonada, amb una programació sempre actualitzada en el calendari d"esdeveniments del Màster.

  A més del material d"estudi en si, l"alumne disposarà al Campus de material multimèdia (vídeos, presentacions, ...) de classes pregrabadas pels professors, explicatius de les matèries, així com documentació complementària, legislació, bibliografies, guies, etc.

  Durant el curs, a part de l"estudi de les parts teòriques que comprenen aquest Master, disposarà d"una sèrie de exercicis tipus test i casos pràctics on per aplicar els coneixements adquirits en cada pas de l"aprenentatge

  Àrea d"Energies Renovables: Campus ACEDIS:

  Per superar el màster professional en energies renovables l"alumne haurà d"aprovar una prova final on-line que consistirà en una bateria de preguntes tipus Test amb quatre respostes possibles i només una vàlida i una sèrie de preguntes de desenvolupament, a més de tenir superats els exercicis i treballs proposats al llarg del curs. Tindrà tants intents d"examen com necessiti de forma gratuïta fins que aprovi

 • Professors i Tutors:


 • L"equip docent està format per professors amb experiència professional tant en l"àmbit de la Docència com de la Prevenció de Riscos Laborals, explicant a més amb àmplia experiència a impartir formació a través de les Tics. L"alumne podrà comunicar-se amb el seu tutor personal mitjançant l"accés directe d"email que té en la Plataforma, així com en els fòrums de consulta. El temps de resposta no serà superior en cap cas a 48 hores.

  El Màster Professional en Energies Renovables estarà Tutoritzat i monitorizado en tot moment pels nostres consultors especialistes en aquesta àrea, tenint l"alumne diferents canals de comunicació amb els mateixos a través de Fòrums de consulta, Missatges privats i Canales de Xerrada en temps real (Xats) al campus d"Acedis.

 • Avaluació del Màster:


 • Àrea de Prevenció: Campus UNIR:

  Per superar el màster l"alumne haurà de superar 5 Exàmens que corresponen als 5 Mòduls, a cursar en un termini de 8 Mesos des de l"inici de la convocatòria. Els proves presencials són quadrimestrals , i en elles s"examinarà a l"alumne de les assignatures corresponents a cada etapa de l"estudi. Per facilitar la mobilitat en la mesura del possible, aquests exàmens se celebraran sempre en Dissabte, i a la seu més propera a l"alumne.

  Cada examen tindrà la càrrega corresponent al nombre d"assignatures per mòdul, i es compondrà d"exàmens tipus test formats per 50 preguntes amb tres possibles respostes, de les quals solament una serà correcta. Les preguntes incorrectes, en aquests exàmens, no resten puntuació sobre el total de l"examen.

  Un alumne pot presentar-se a un mateix examen fins a un total de 4 vegades, sense haver d"abonar cap tipus de cost addicional en cada nova convocatòria a la qual es present.

  Àrea d"Energies Renovables: Campus ACEDIS:

  Per superar el màster d"energies renovables l"alumne haurà d"aprovar una prova final on-line que consistirà en una bateria de preguntes tipus Test amb quatre respostes possibles i només una vàlida, a més de tenir superats els exercicis i treballs proposats al llarg del curs.

 • Pràctiques i Projecte:


 • Les pràctiques es realitzaran al llarg del segon quadrimestre, tenint una durada de 300 hores, i es realitzaran concorde a dues àrees a triar entre les tres especialitats preventives disponibles.

  L"especialitat restant serà objecte del Projecte Final, i serà de temàtica lliure i específica. El treball haurà de defensar-se davant un tribunal.

  Per superar el màster d"energies renovables l"alumne haurà d"aprovar una prova final on-line que consistirà en una bateria de preguntes tipus Test amb quatre respostes possibles i només una vàlida, a més de tenir superats els exercicis i treballs proposats al llarg del curs.

Requisitos de acceso al curso:

Estar en possessió de qualsevol Titulo Universitari

Temario cubierto por el curso:

AREA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALSLa programació del Màster es distribueix en 60 ECTS (crèdits), cobrint per tant un total d"1.800 hores, a desenvolupar en 1 any acadèmic

Mòdul I: La Prevenció de Riscos Laborals en l"Ambient Laboral. Fonaments de les Tècniques Preventives i Marco Normatiu. Crèdits: 26
Mòdul II: Sistemes de Gestió OHSAS 18001:2007. Crèdits: 3
Mòdul III: Especialitat de Seguretat en el Treball. Crèdits: 4
Mòdul IV: Especialitat d"Higiene Industrial. Crèdits:4
Mòdul V: Especialitat d"Ergonomia i Psicosociología Aplicada. Crèdits: 4
Mòdul VI: Pràctiques en Empresa i Treballo Fi de Màster. Crèdits: 19


AREA D"ENERGIES RENOVABLESMÒDUL I: INTRODUCCIÓ A les ENERGIES RENOVABLES


 1. Energia i la seva influència soci-econòmica


 2. Fuentes convencionals de producció energètica


 3. Impacto ambiental i esgotament de recursos energètics


 4. Importància actual i futur de les energies renovables


 5. Tipus d"energies renovables


 6. Regulació del sistema elèctric espanyol.
MÒDUL II: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA


 1. Introducció
 2. Cèl·lula i panell fotovoltaic


 3. Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques aïllades


 4. Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a xarxa


 5. Components comuns a ambdós tipus d"instal·lacions


 6. Seguidors solars


 7. Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars


 8. Càlcul d"instal·lacions aïllades i connectades a xarxa


 9. Muntatge de dispositius, engegada i manteniment


 10. Aplicacions addicionals i futures línies de R+D fotovoltaica


 11. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 12. ANNEXO. Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL III: ENERGIA SOLAR TÈRMICA


 1. Introducció


 2. El captador solar tèrmic


 3. Components addicionals i disseny del circuit primari


 4. Components específics de circuits secundari i consum


 5. Aplicacions addicionals de l"energia solar tèrmica


 6. Dimensionament d"instal·lacions per a producció d"ACS


 7. Muntatge de dispositius, engegada i manteniment


 8. Futures línies de R+D en energia solar tèrmica


 9. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 10. ANNEXO. Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL IV: ENERGIA SOLAR TERMOELÈCTRICA


 1. Introducció


 2. Sistemes termosolares de concentració


 3. Helióstatos: sistema de seguiment


 4. Fluid caloportador de treball


 5. Emmagatzematge i hibridació de potència


 6. Conversió de potència elèctrica i sistemes auxiliars


 7. Aspectes economicofinancers de la solar termoelèctrica


 8. Futures línies de R+D solar termoelèctrica


 9. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL V: ENERGIA EÒLICA


 1. Anàlisi del recurs eòlic: vent i el seu mesurament


 2. Fonaments fluidodinámicos de l"energia eòlica


 3. Historia i evolució tecnològica de l"energia eòlica


 4. Aerogeneradors: parts, tipologia, orientació i regulació


 5. Parcs eòlics: tipologia i impacte ambiental


 6. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 7. Futures línies de R+D en energia eòlica


 8. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL VI: ENERGIA DE LA BIOMASSA


 1. Fuentes i tipus de biomassa


 2. Biomassa sòlida: pelets, briquetas i estelles


 3. Biomassa líquida: biodiesel i bioetanol


 4. Biomassa gasosa: biogás i gas de síntesi


 5. Aspectes economicofinancers d"energia de la biomassa


 6. Futures línies de R+D en energia de la biomassa


 7. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 8. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL VII: ENERGIA GEOTÈRMICA


 1. Calor de la Terra: origen i mecanismes de propagació


 2. Recursos geotèrmics i nivells entálpicos d"energia


 3. Aprofitament de la calor geotèrmica de baixa entalpia


 4. Utilització directa de la calor geotèrmica


 5. Conversió de la calor geotèrmica en energia elèctrica


 6. Aspectes econòmics de la geotermia a Espanya


 7. Futures línies de R+D en energia geotèrmica


 8. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 9. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL VIII: ENERGIA DEL MAR


 1. El mar com a recurs energètic: estat tecnològic actual


 2. Energia maremotriz: energia de les marees


 3. Energia undimotriz: energia de les ones


 4. Energia dels corrents marins


 5. Energia maremotérmica: energia de gradient tèrmic marí


 6. Futures línies de R+D en energia del mar


 7. Bibliografia i pàgines web d"interès
MÒDUL IX: ENERGIA HIDROELÈCTRICA


 1. Introducció


 2. Turbines hidràuliques: generalitats


 3. Turbina Pelton


 4. Turbina Francis


 5. Turbina Kaplan


 6. Energia minihidráulica


 7. Aspectes economicofinancers de l"energia hidroelèctrica


 8. Futures línies de R+D en energia hidroelèctrica


 9. Bibliografia i pàgines web d"interès


 10. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL X: ENERGIA DE L"HIDROGEN


 1. Característiques físic-químiques de l"hidrogen


 2. Motors de combustió d"hidrogen


 3. Piles de combustible: fonaments i aplicacions


 4. Projectes emblemàtics en l"ús de l"hidrogen i piles de combustible


 5. Economia de l"hidrogen: revolució energètica per al futur


 6. Futures línies de R+D en energia de l"hidrogen


 7. Bibliografia i pàgines web d"interès
MÒDUL XI: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I TECNOLOGIES AFINS


 1. Nova energia renovable?: energia georotacional


 2. Energia de les descàrregues elèctriques atmosfèriques


 3. Futur de l"energia atòmica: fusió nuclear


 4. Cogeneració i trigeneración


 5. Gasificació i combustió neta del carbó


 6. Valorització energètica de RSU i biometanización


 7. Eficiència energètica


 8. Captura i emmagatzematge de CO2


Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master en Prevenció de Riscos Laborals i Expert en Energies Renovables está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: