Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de CEM Canarias Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Aulacat

Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Expert en Recursos Humans

Precio 4195 € - Masters y Postgrados, OnLine de 2700 horas - Titulación Emitida por el centro
Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Experto en Recursos Humanos Máster en Prevención de Riscos Laborais e Experto en Recursos Humanos   Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Expert en Recursos Humans   Mestrado em Prevenção de Riscos Trabalhistas e Experiente em Recursos Humanos Máster In Prevention of Labour and Expert Risks in Human Resources Master en Prévention de Risques De travail et Expert en des Ressources Humaines
 
Justificación/Descripción del curso:

Amb l"entrada en vigor de el Tractat de Bolonya i l"adaptació del sistema universitari espanyol a l"espai Europeu, que determina dos nivells bàsics de formació universitària, títols de Grau i Títols de Postgrau, s"han produït modificacions legislatives en l"àmbit de Tècnics Competents de Prevenció de Riscos Laborals; aquestes modificacions estan orientades a substituir els antics cursos de formació com a Tècnic de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals per postgraus oficials universitaris, donant a un títol que ja era oficial un valor afegit, el valor acadèmic de Postgrau Oficial.

ACEDIS Formació, expert en formació en Prevenció de Riscos Laborals, et brinda l"oportunitat d"obtenir el títol de Màster Oficial en Prevenció de Riscos Labors amb les seves tres especialitats: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociología Aplicada, expedit per la UNIR (Universitat Internacional de La Rioja).

A més el Màster Professional en Adreça, Gestió i Auditoria de Recursos Humans posa al teu abast la Metodologia ACEDIS que tan bons resultats ha reflectit al llarg de la nostra experiència com a Centre de formació on-line. Aquest Màster ha estat elaborat per més de 20 Consultors de RRHH especialitzats en totes les àrees del ram, aconseguint així conjuminar una metodologia contrastada amb els millors coneixements pràctics i teòrics

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 de 8 de Novembre, estableix en la seva exposició de motius que "el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l"educació en aquesta matèria en tots els nivells educatius, involucra a la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d"efectes potser més trascendentes per al futur dels perseguits per la present Llei". Per la seva banda, el Reglament dels serveis de Prevenció, regula les capacitats o aptituds necessàries per al desenvolupament de l"activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament de l"activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per a l"acompliment d"aquestes funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

La forta demanda social que existeix de Tècnics efectivament preparats en aquesta matèria fa necessària la realització de cursos diversos en tot l"àmbit nacional. D"altra banda davant les noves possibilitats obertes per les tecnologies de la informació s"ha obert un ventall de mètodes d"ensenyament col·laboratiu que permeten un major aprofitament de la formació i la generalització de la mateixa.

La planificació dels Recursos Humans és essencial en tota empresa per complir amb els objectius marcats, tant pel compliment del treball en si, com pel seu efecte en el bon ambient del mateix. Això requereix d"una planificació dels llocs que plantegi combinació correcta de professionals adequats, amb els coneixements i habilitats per exercir aquests llocs.

Les tècniques de reclutament, tècniques de comunicació interna, habilitats de lideratge, contractes i competències, entre uns altres, formen part del coneixement que ha de tenir un bon gestor de Recursos Humans d"una empresa, de cara a obtenir els objectius que se"ls planteja a aquests professionals cada any


 • Sortides Professionals:El Màster Universitari proporciona una titulació de caràcter oficial i vàlida per tota Espanya d"una nova professió altament sol·licitada per les empreses com és la de Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, ja que totes elles necessiten adaptar-se a les exigències de la legislació vigent, esment a part del corresponent valor acadèmic de Postgrau Oficial.

A més per la part de Recursos Humans l"alumne en finalitzar estarà capacitat para:

 • Analitzar, dissenyar i crear els diferents Llocs de treball i adaptar-los als objectius marcats per l"empresa.

 • Elaborar l"informe anual amb el pressupost de Costos i Formació d"empleats anual necessari per a les empreses.

 • Dirigir la plantilla de Recursos Humans

 • Informar de les diferents modalitats laborals existents i adoptar les mesures necessàries en funció de la situació empresarial.

 • Realitzar les Avaluacions de control de plantilla.

 • Realitzar la Selecció de personal.

 • Realitzar les Auditories anuals de Recursos Humans.


 • Aquest tipus de formació no està regulada ja que com ben s"explica en els objectius del curs, es tracta de formar a l"alumne en sectors professionals pels quals es necessita de partir d"uns coneixements específics que normalment no s"adquireixen a la base educativa general. Per tant la titulació és emesa pel centre i sempre es detallarà en el propi certificat el nº d"hores, la formació adquirida, les qualitats professionals, el temari, el centre, les dades de l"alumne i la superació de Master Professional en Adreça, Gestió i Auditoria de Recursos Humans.


  • Metodologia i Material d"estudi:


  • Àrea de Prevenció: Campus UNIR

   La metodologia d"estudi de el Màster és íntegrament online, tot el material d"estudi estarà a la disposició de l"alumnat en la Plataforma de formació online, sempre disponible per a l"estudi de cadascuna de les unitats de Competència del Màster. L"accés al Màster es realitzada de manera programada i escalonada, amb una programació sempre actualitzada en el calendari d"esdeveniments del Màster.

   A més del material d"estudi en si, l"alumne disposarà al Campus de material multimèdia (vídeos, presentacions, ...) de classes pregrabadas pels professors, explicatius de les matèries, així com documentació complementària, legislació, bibliografies, guies, etc.

   Durant el curs, a part de l"estudi de les parts teòriques que comprenen aquest Master, disposarà d"una sèrie de exercicis tipus test i casos pràctics on per aplicar els coneixements adquirits en cada pas de l"aprenentatge

   Àrea de Recursos Humans: Campus ACEDIS

   A l"àrea de Recursos Humans l"alumne estudiarà en la Plataforma ACEDIS on a més de tot l"anterior rebrà un Cd-rom amb el contingut del temari.

  • Professors i Tutors:


  • L"equip docent està format per professors amb experiència professional tant en l"àmbit de la Docència com de la Prevenció de Riscos Laborals, explicant a més amb àmplia experiència a impartir formació a través de les Tics. L"alumne podrà comunicar-se amb el seu tutor personal mitjançant l"accés directe d"email que té en la Plataforma, així com en els fòrums de consulta. El temps de resposta no serà superior en cap cas a 48 hores.

   El Màster Professional de Recursos Humans estarà Tutoritzat i monitorizado en tot moment pels nostres consultors especialistes en aquesta àrea, tenint l"alumne diferents canals de comunicació amb els mateixos a través de Fòrums de consulta, Missatges privats i Canales de Xerrada en temps real (Xats) al campus d"ACEDIS.

  • Avaluació del Màster:


  • Àrea de Prevenció: Campus UNIR

   Per superar el màster l"alumne haurà de superar 5 Exàmens que corresponen als 5 Mòduls, a cursar en un termini de 8 Mesos des de l"inici de la convocatòria. Els proves presencials són quadrimestrals , i en elles s"examinarà a l"alumne de les assignatures corresponents a cada etapa de l"estudi. Per facilitar la mobilitat en la mesura del possible, aquests exàmens se celebraran sempre en Dissabte, i a la seu més propera a l"alumne.

   Cada examen tindrà la càrrega corresponent al nombre d"assignatures per mòdul, i es compondrà d"exàmens tipus test formats per 50 preguntes amb tres possibles respostes, de les quals solament una serà correcta. Les preguntes incorrectes, en aquests exàmens, no resten puntuació sobre el total de l"examen.

   Un alumne pot presentar-se a un mateix examen fins a un total de 4 vegades, sense haver d"abonar cap tipus de cost addicional en cada nova convocatòria a la qual es present.

   Àrea de Recursos Humans: Campus ACEDIS

   Per superar el màster de recursos humans l"alumne haurà d"aprovar una prova final on-line que consistirà en una bateria de preguntes tipus Test amb quatre respostes possibles i només una vàlida, a més de tenir superats els exercicis i treballs proposats al llarg del curs. Tindrà tants intents d"examen com necessiti de forma gratuïta fins que aprovi.

  • Pràctiques i Projecte:


  • Les pràctiques es realitzaran al llarg del segon quadrimestre, tenint una durada de 300 hores, i es realitzaran concorde a dues àrees a triar entre les tres especialitats preventives disponibles.

   L"especialitat restant serà objecte del Projecte Final, i serà de temàtica lliure i específica. El treball haurà de defensar-se davant un tribunal.

   La part de Recursos humans no té pràctiques però sí realització de projecte final que es lliurarà al tutor corresponent a través de la plataforma.

  Requisitos de acceso al curso:

  Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària

  Temario cubierto por el curso:

  AREA DE PREVENCION DE RISCOS LABORALS  La programació del Màster es distribueix en 60 ECTS (crèdits), cobrint per tant un total d"1.800 hores, a desenvolupar en 1 any acadèmic

  Mòdul I: La Prevenció de Riscos Laborals en l"Ambient Laboral. Fonaments de les Tècniques Preventives i Marco Normatiu. Crèdits: 26
  Mòdul II: Sistemes de Gestió OHSAS 18001:2007. Crèdits: 3
  Mòdul III: Especialitat de Seguretat en el Treball. Crèdits: 4
  Mòdul IV: Especialitat d"Higiene Industrial. Crèdits:4
  Mòdul V: Especialitat d"Ergonomia i Psicosociología Aplicada. Crèdits: 4
  Mòdul VI: Pràctiques en Empresa i Treballo Fi de Màster. Crèdits: 19


  AREA DE RECURSOS HUMANS  MÒDUL 01 - L"Empresa i Els RR HH
  1.1 - L"Empresa Com a Entitat

  MÒDUL 02 - Estratègia Empresarial dels RRHH
  2.1 - Funció Estratègica Dels RR.HH
  2.2 - Gestió Del Canvi
  2.3 - La Gestió De Personal
  2.4 - Habilitats Directives
  2.5 - Habilitats Socials

  MÒDUL 03 - Cultura de l"empresa, motivació i clima laboral
  3.1 - Cultura d"empresa
  3.2 - Motivació
  3.3 - Clima Laboral
  3.4 - Resolució de Conflictes
  3.5 - Polítiques de Conciliació de Vida Laboral i Personal

  MÒDUL 04 - Anàlisi i descripció de llocs de treball
  4.1 - Disseny dels llocs de treball
  4.2 - Descripció dels llocs de treball
  4.3 - Anàlisis de llocs de treball

  MÒDUL 05 - Planificació estratègica de necessitats de RRHH
  5.1 - Planificació de Plantilles
  5.2 - Política Retributiva de l"Empresa
  5.3 - Avaluació De l"Acompliment

  MÒDUL 06 - Selecció de personal
  6.1 - Gestió de Recursos Humans per Competències
  6.2 - Selecció de Personal Tradicional
  6.3 - Selecció de Personal per Competències
  6.4 - I-recruitment
  6.5 - L"Entrevista

  MÒDUL 07 - Tècniques de comunicació i negociació
  7.1 - La Comunicació
  7.2 - La Comunicació Interna
  7.3 - La Comunicació Externa
  7.4 - La Negociació

  MÒDUL 08 - Gestió Laboral
  8.1 - Modalitats De Contractació
  8.2 - El Salari
  8.3 - Seguretat Social
  8.4 - Confecció De Nòmina

  MÒDUL 09 - La Formació en l"empresa
  9.1 - Planificació de la Formació en l"Empresa
  9.2 - Formació de Formadors
  9.3 - Gestió de Subvencions per a la Formació

  MÒDUL 10 - El Coaching en l"empresa
  10.1 - Coaching. Principis i conceptes bàsics
  10.2 - El Coaching Empresarial
  10.3 - Tècniques i Eines de Coaching Empresarial
  10.4 - La Comunicació en els Processos de Coaching Empresarial
  10.5 - Aprenentatge i Coaching
  10.6 - Coaching Professional
  10.7 - Coaching en els Centres de Trucada
  10.8 - Coaching en les Vendes

  MÒDUL 11 - Auditoria Dels RRHH
  11.1 - Introducció a l"Auditoria
  11.2 - Processos, Eines i Tipus D"Auditorias

  MÒDUL 12 - Màrqueting, finances, qualitat i aspectes legals
  12.1 - Màrqueting
  12.2 - Finances
  12.3 - Qualitat
  12.4 - Aspectes Legals

  MÒDUL 13 - Inglés - Human Resources Management
  13.1 - Engonals - Human Resources Management

  Cursos relacionados con el actual por su contenido:
  Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
  Otros datos del Curso:

  El curso Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Expert en Recursos Humans está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

  Etiquetas del curso:
  Términos relacionados: