Cursos y Masters de Escuela Superior de Imagen Personal Cazcarra Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Euroinnova Universitario Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Vertice Institute Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Grupo Atrium Cursos y Masters de CESMA Business School

Master Oficial en Prevenció de Riscos Laborals

Precio 2490 € - Formación Reglada, OnLine de 1800 horas - Titulación Propia de la Universidad
Máster Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales Master Oficial en Prevención de Riscos Laborais   Master Oficial en Prevenció de Riscos Laborals   Master Oficial em Prevenção de Riscos Trabalhistas Master Official in Prevention of Labour Risks Master Officiel en Prévention de Risques De travail
 
Justificación/Descripción del curso:

Amb l"entrada en vigor de el Tractat de Bolonya i l"adaptació del sistema universitari espanyol a l"espai Europeu que determina dos nivells bàsics de formació universitària, títols de Grau i Títols de Postgrau, s"han produït modificacions legislatives en l"àmbit de Tècnics Competents de Prevenció de Riscos Laborals; aquestes modificacions estan orientades a substituir els antics cursos de formació com Tècnic de Nivell Superior en Prevenció de Riscos Laborals per postgraus oficials universitaris, donant un valor afegit a un títol que ja era oficial, el valor acadèmic de Postgrau Oficial.

ACEDIS Formació, expert en formació en Prevenció de Riscos Laborals, et brinda l"oportunitat d"obtenir el títol de Màster Oficial en Prevenció de Riscos Labors amb les seves tres especialitats: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociología Aplicada, expedit per la UNIR (Universitat Internacional de La Rioja).

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995 de 8 de Novembre, estableix en la seva exposició de motius que "el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l"educació en aquesta matèria en tots els nivells educatius, involucra a la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d"efectes potser més trascendentes per al futur dels perseguits per la present Llei". Per la seva banda, el Reglament dels serveis de Prevenció, regula les capacitats o aptituds necessàries per al desenvolupament de l"activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament de l"activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per a l"acompliment d"aquestes funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

La forta demanda social que existeix de Tècnics efectivament preparats en aquesta matèria fa necessària la realització de cursos diversos en tot l"àmbit nacional. D"altra banda davant les noves possibilitats obertes per les tecnologies de la informació s"ha obert un ventall de mètodes d"ensenyament col·laboratiu que permeten un major aprofitament de la formació i la generalització de la mateixa.

Sortides Professionals:

El Curs proporciona una titulació universitària de caràcter oficial i vàlida per tota Espanya d"una nova professió altament sol·licitada per les empreses, ja que totes elles necessiten adaptar-se a les exigències de la legislació vigent, esment a part del corresponent valor acadèmic de Postgrau Oficial.

Metodologia i Material d"estudi:

La metodologia d"estudi del Màster és íntegrament online, tot el material d"estudi estarà a la disposició de l"alumnat en la Plataforma de formació online, sempre disponible per a l"estudi de cadascuna de les unitats de Competència del Màster. L"accés al Màster es realitzada de manera programada i escalonada, amb una programació sempre actualitzada en el calendari d"esdeveniments del Màster.

A més del material d"estudi en si, l"alumne disposarà al Campus de material multimèdia (vídeos, presentacions, ...) de classes pregrabadas pels professors, explicatius de les matèries, així com documentació complementària, legislació, bibliografies, guies, etc.

Durant el curs, a part de l"estudi de les parts teòriques que comprenen aquest Master, disposarà d"una sèrie d"exercicis tipus test i casos pràctics on per aplicar els coneixements adquirits en cada pas de l"aprenentatge

Professors i Tutors:

L"equip docent està format per professors amb experiència professional tant en l"àmbit de la Docència com de la Prevenció de Riscos Laborals, explicant a més amb àmplia experiència a impartir formació a través de les Tics. L"alumne podrà comunicar-se amb el seu tutor personal mitjançant l"accés directe d"email que té en la Plataforma, així com en els fòrums de consulta. El temps de resposta no serà superior en cap cas a 48 hores.

Avaluació del Màster:

Per superar el màster l"alumne haurà de superar 5 Exàmens que corresponen als 5 Mòduls, a cursar en un termini de 8 Mesos des de l"inici de la convocatòria. Els proves presencials són quadrimestrals , i en elles s"examinarà a l"alumne de les assignatures corresponents a cada etapa de l"estudi. Per facilitar la mobilitat en la mesura del possible, aquests exàmens se celebraran sempre en Dissabte, i a la seu més propera a l"alumne.

Cada examen tindrà la càrrega corresponent al nombre d"assignatures per mòdul, i es compondrà d"exàmens tipus test formats per 50 preguntes amb tres possibles respostes, de les quals solament una serà correcta. Les preguntes incorrectes, en aquests exàmens, no resten puntuació sobre el total de l"examen.

Un alumne pot presentar-se a un mateix examen fins a un total de 4 vegades, sense haver d"abonar cap tipus de cost addicional en cada nova convocatòria a la qual es present.

Pràctiques i Projecto:

Les pràctiques es realitzaran al llarg del segon quadrimestre, tenint una durada de 300 hores, i es realitzaran concorde a dues àrees a triar entre les tres especialitats preventives disponibles.

L"especialitat restant serà objecte del Projecte Final, i serà de temàtica lliure i específica. El treball haurà de defensar-se davant un tribunal.

Requisitos de acceso al curso:

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària

Temario cubierto por el curso:

La programació del Màster es distribueix en 60 ECTS (crèdits), cobrint per tant un total d"1.800 hores, a desenvolupar en 1 any acadèmic

Mòdul I: La Prevenció de Riscos Laborals en l"Ambient Laboral. Fonaments de les Tècniques Preventives i Marco Normatiu. Crèdits: 26
Mòdul II: Sistemes de Gestió OHSAS 18001:2007. Crèdits: 3
Mòdul III: Especialitat de Seguretat en el Treball. Crèdits: 4
Mòdul IV: Especialitat d"Higiene Industrial. Crèdits:4
Mòdul V: Especialitat d"Ergonomia i Psicosociología Aplicada. Crèdits: 4
Mòdul VI: Pràctiques en Empresa i Treballo Fi de Màster. Crèdits: 19

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Oficial en Prevenció de Riscos Laborals está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: