Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Delena Formación Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de SAE Institute Spain

Tècnic en Comerç Exterior

Precio 595 € - Cursos de especialización, OnLine de 300 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Experto en Comercio Exterior Técnico en Comercio Exterior   Tècnic en Comerç Exterior   Técnico em Comércio Exterior Technician in External Trade Technicien en Commerce Extérieur
 
Justificación/Descripción del curso:

El curs de comerç exterior que presentem pretén que aprenguis tots els conceptes i matèries de el comerç exterior així com la mentalització i l"esquema mental necessari per encarar les relacions comercials internacionals.

Aquest curs està enfocat perquè tot professional, sigui el que sigui la seva formació o acompliment laboral, entri a formar part del coneixement de el comerç exterior. El món globalitzat en el qual vivim fa necessària una formació específica sobre el comerç exterior per poder entendre i conèixer la realitat empresarial actual. És probable que fins i tot l"empresa on un professional desentela la seva labor laboral no estigui directament relacionada amb el comerç exterior no obstant això; els seus clients, els seus proveïdors o la seva competència sí és molt probable que tinguin una relació molt més estreny amb el comerç exterior, la qual cosa obliga al professional a conèixer i saber aquesta realitat.

Ara com ara una empresa, sigui el que sigui la seva grandària, que no estigui enfocada a mantenir relacions comercials anés del seu entorn proper està abocada a equivocar-se en la seva estratègia i a ser molt feble enfront dels cicles econòmics i enfront de la seva competència. Una competència que ha deixat de ser diferenciada en competència nacional o internacional per ser considerada competència global. En les dècades dels vuitanta i dels noranta la societat empresarial va veure com a marques i empreses conegudes desapareixien o eren comprades per empreses multinacionals. Barrerios, Pegàs, Bultaco, Galeries Preuats, Radiola, Gelats
Avidesa i així un llarg etcètera.

Algunes empreses, alguns empresaris, pensen que la seva grandària sí importa per exportar i creuen que l"activitat exportadora "és per als grans" i que a ells no els interessa exportar. Gens més incert. Cada empresa pot i ha deexportar en funció de les seves possibilitats i de la seva grandària. L"avanç tecnològic i l"ús d"Internet fa possible arribar a qualsevol racó del món, tan sol cal saber com fer-ho. També comencen cada vegada més a ser requerits els serveis externs d"exportació a través de consultors experts de comerç exterior igual que succeeix en altres aspectes empresarials, com és la contractació de serveis externs d"experts laborals, comptables o fiscals. Una empresa pot disposar del seu propi departament de comerç exterior extern abaratint així els costos d"infraestructura i de viatges.

Un altre factor en els quals aquest curs fa esment especial amb un tema específic és el tema de les tècniques de venda internacionals. El comerç exterior és única i exclusivament un tema de vendes. De gens serveix tenir un coneixement exhaustiu de mitjans de pagament, fiscalitat o de transport que si no es disposa d"un client, d"algú al que vendre de gens serveix tanta formació. El comerç exterior té com a fonament una estratègia comercial on caldrà seleccionar l"on vendre, l"on produir i el què vendre de la cartera de productes o de serveis de l"empresa. Es tracta de vendre única i exclusivament.

Aquest curs és eminentment pràctic i explica detalladament tot el procés necessari per a l"exportació i en comerç internacional, des dels conceptes bàsics, passant per tots els processos com les fases d"estudi de mercat, màrqueting, negociació, contractació, transport, finançament, gestió de cobraments i pagaments internacionals, fiscalitat internacinal, així com l"estudi dels prioncipales organismes de suport a l"exportació i importació, etc...

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

MODULO 01 - INTRODUCCIÓ Al COMERÇ EXTERIOR
1. Conceptes d"Iniciació al Comerç Exterior
1.1. Conceptes Bàsics
1.1.1. Origen del Comerç Exterior
1.1.2. Elements de la Relació d"Intercanvi
1.2. Barreres al Comerç Exterior
1.2.1. Barreres Polítiques
1.2.2. Barreres Econòmiques o Aranzelàries
1.2.3. Barreres Jurídiques o No Aranzelàries
1.3. Mesures de Defensa Comercial
1.3.1. Mesures Antidumping
1.3.2. Subvenció
2. Esquema Operatiu del Comerç Exterior
3. Riscos del Comerç Exterior
3.1. Riscos de l"Àmbit Empresarial
3.2. Riscos en Operacions de Comerç Exterior
3.3. Riscos Financers
4. Els 5 Pilars del Comerç Exterior
4.1. El Màrqueting (Tauler).
4.2. El Transport i la Logística
4.3. L"Àrea Jurídica
4.4. Àrea Financera i Mitjans de Cobrament
4.5. Codi Duaner
4.5.1. Tractament d"Exportacions. Règim de Comerç
4.5.2. Tràmits Duaners
4.5.3. Règims Especials para Determinades Mercaderies
5. Documents del Comerç Exterior
5.1. Documents Comercials
5.2. Documents de Transport
5.3. Pòlisses d"Assegurances
5.4. Certificats
6. Mentalització Empresarial

MODULO 02 - MÀRQUETING INTERNACIONAL
1. Introducció
1.1. Filosofia de Màrqueting
1.2. Les Necessitats
1.3. Diferències entre Màrqueting Domèstic i Internacional
2. La decisió d"exportar en l"empresa
2.1. Fases de la Internacionalització Empresarial Espanyola
2.2. Fases de la Internacionalització Empresarial
3. Màrqueting Mix Internacional
3.1. Màrqueting Mix el Producte (Product)
3.1.1. Cicle de Vida Internacional del Producte
3.1.2. Atributs del Producte
3.1.2.1. Atributs Intrínsecs
3.1.2.2. Atributs Externs
3.1.2.3. Atributs Intangibles
3.2. Màrqueting Mix el Preu (Price)
3.2.1. Condicionants per a la Fixació de Preus
3.2.2. Polítiques de Preus
3.2.3. Preu d"Adquisició
3.3. Màrqueting Mix la Distribució (Plau)
3.3.1. Canales de Distribució
3.3.1.1. Canal Llarg
3.3.1.2. Canal Curt
3.3.1.3. Canal Directe
3.4. Màrqueting Mix la Promoció (Promotion)
3.4.1. Tècniques de Promoció
3.4.1.1. La Venda Personal
3.4.1.2. Promoció de Vendes
3.4.1.3. Missions Comercials
3.4.1.4. Fires i Exposicions
3.4.1.5. Seminaris i Conferències
3.4.1.6. Patrocini i Mecenatge
3.4.1.7. Màrqueting Directe
3.4.2. Publicitat
3.4.3. Relacions Públiques i Comunicació
4. Formes d"Entrada als Mercats Exteriors
4.1. Exportacions Directes
4.1.1. Venda Directa
4.1.2. Agents i Distribuïdors
4.1.3. Establiment Subsidiària Comercial
4.2. Exportació Indirecta
4.2.1. Companyies de Trading %o201CTrading companies%o201D o Cases Comercials
4.2.2. Intermediaris Comercials
4.3. Exportació Concertada o Agrupada
4.3.1. El "Piggy-Back" (Operació Cangur)
4.3.2. La "Joint Venture" Internacional
4.3.3. Agrupacions Europees d"Interès Econòmic (AEIE)
4.3.4. Les Franquícies Internacionals
4.3.5. Les Aliances Estratègiques
4.3.6. Els Consorcis d"Exportació
4.4. Producció en Mercats Exteriors
4.4.1. Contracte de Fabricació
4.4.2. Llicència de Fabricació
4.4.3. Establiment d"un Centre Propi
5. Estratègies d"Exportació
5.1. Estratègia de Diferenciació
5.2. Estratègia de Globalització

MODULO 03 - INVESTIGACIÓ DE MERCATS
1. Elements Bàsics de la Investigació
1.1. Entorn Polític-Econòmic i Normativa Legal
1.2. La Demanda
1.3. L"Oferta
1.4. Preus i Marges Comercials
1.5. Canales de Comercialització
2. Etapes de la Investigació i Selecció de Mercats
3. Fuentes d"Informació
4. Estructura d"un Estudi d"Investigació de Mercats
4.1. Estudi per Països
4.2. Estudi per Productes
5. El Pla de Màrqueting Internacional
5.1. Etapes del Pla de Màrqueting Internacional (de la planificació comercial)
5.2. Esquema d"un Pla de Màrqueting Internacional

MODULO 04 - ADREÇA DE VENDES INTERNACIONALS
1. Per què una Empresa Estrangera va a Comprar els meus Productes o els meus Serveis?
2. Full de ruta Internacional
2.1. Estudi de Partida o Justificació del Full de ruta
2.1.1. Coneixement del Marc d"Actuació
2.1.2. Conèixer el Mercat
2.1.3. Disseny de l"Actuació al Mercat
2.1.4. Actuar al Mercat i Obtenir el Posicionament
2.1.5. Cronograma de Seguiment
2.2. Operativa Promocional en el Full de ruta
2.2.1. Escandallo d"Exportació del Full de ruta
2.2.2. Operativa Documental del Full de ruta

MODULO 05 - CONTROL DE CANVIS, COMPRATS DE DIVISES I FINANÇAMENT
1. Definició i Operativa dels Mercats de Divises
1.1. Concepte
1.2. Convertibilitat de les Divises
1.3. Oferta i Demanda de Divises
2. Risc de Canvi i la seva Cobertura
2.1. Concepte
2.2. Instruments de Cobertura de Risc de Canvi
2.2.1. Segur de Canvi
2.2.2. Opcions sobre Divises
2.2.3. Futurs de Divises
2.2.4. Autoseguros
3. Finançament d"Importacions i Exportacions
3.1. Finançament de la Importació
3.1.1. Generalitats
3.1.2. Subjectes Finançadors
3.1.3. Instruments Mercantils de Finançament
3.1.4. Moneda de Finançament
3.2. Finançament de l"Exportació
3.2.1. Generalitats
3.2.2. Crèdits de Prefinanciación
3.2.3. Crèdits per a la Mobilització del Cobrament Ajornat
3.3. Prefinanciación d"Exportacions
3.3.1. Facturació i Prefinanciación en Euros
3.3.2. Facturació en Euros i Prefinanciación en Divises
3.3.2.1. Sense Segur
3.3.2.2. Amb Segur o Opció
3.3.3. Facturació en Divises i Prefinanciación en Euros
3.3.3.1. Té Risc de Canvi
3.3.3.2. No té Risc de Canvi
3.3.4. Facturació en Divises i Prefinanciación en la Pròpia Divisa
3.3.5. Facturació en Divises i Prefinanciación en Diferent Divisa
4. Instruments Financers de Suport a l"Exportació
4.1. Crèdit Oficial a l"Exportació
4.1.1. El Consens OCDE
4.1.2. Entitats Participants
4.1.3. Modalitats de Crèdit
4.1.3.1. Crèdit al Subministrador Nacional
4.1.3.2. Crèdit al Comprador Estranger
4.1.4. Base de Finançament
4.1.5. Tipus d"Interès Aplicables
5. El Contracte d"Ajust Recíproc d"Interessos (CARI)
5.1. CARI Individual
5.2. CARI Línia
6. Fons d"Ajuda al Desenvolupament

MODULO 06 - ORGANITZACIÓ ECONÒMICA I COMERCIAL DE LA UE
1. Integració Econòmica
1.1. Formes d"Integració
1.2. Inconvenients de la Integració
2. Origen de la Unió Europea
2.1. Història
2.2. Modificacions del Tractat de Roma
3. Institucions de la Unió Europea
3.1. La Comissió
3.2. El Consell de la Unió Europea
3.3. El Parlament Europeu
3.4. El Tribunal de Justícia
3.5. El Tribunal de Comptes
3.6. Banc Central Europeu
3.7. Banc Europeu d"Inversions
4. Polítiques de la Unió Europea

MODULO 07 - CONTRACTACIÓ INTERNACIONAL
1. Introducció
1.1. Paper dels Contractes en el Comerç Internacional
1.2. Peculiaritats de l"Entorn Jurídic Internacional
2. Concepte i Característiques d"un Contracte Internacional
2.1. Elements Essencials de tot Contracte
3. La Formació i Execució del Contracte
3.1. Fase Preparatòria
3.2. Formació del Contracte
3.3. Execució i Desenvolupament dels Drets i Obligacions del Contracte
4. Legislació Aplicable
4.1. Llei del País d"una de les Parts Contractants
4.2. Convenis Internacionals
4.3. Lex Mercatoria
4.4. Determinació de la Legislació Aplicable
5. Jurisdicció Competent
5.1. Tribunals de Justícia
5.2. Arbitratge
5.3. Reconomiento i Execució de Sentències Estrangeres
6. Clausulado Habitual dels Contractes Internacionals
7. Tipus de Contractes més Utilitzats en Comerç Internacional
7.1. Contracte de Compravenda Internacional
7.2. Contracte de Subministrament
7.3. Contracte d"Agència Comercial Internacional
7.4. Contracte de Concessió de Venda o Distribució Comercial
7.5. Piggy Back
7.6. Contracte de Franquícia Internacional
7.7. Contractes de Transferència de Tecnologia
7.8. Joint Venture Internacional

MODULO 08 - TRANSPORT INTERNACIONAL
1. La Importància dels Diferents Tipus de Transport
1.1. Transport Internacional
1.1.1. La Gestió de Transport
1.1.2. Les Persones del Transport
1.1.2.1. Transport Marítim (T)
1.1.2.2. Transport Terrestre
1.1.2.3. Transport Aeri
1.1.2.4. Transport en general
2. Classificació dels Transports
2.1. Transport Marítim
2.1.1. Gestió Comercial
2.1.1.1. En Règim de Navegació Lliure o Fletamentos
2.1.1.2. En Règim de Línia Regular
2.2. Costos del Transport Marítim
2.2.1. En Línia Regular
2.2.2. En Fletamentos
2.3. Marco Jurídic
2.3.1. Les Banderes de Conveniència o FOC (Flag of Convenience)
2.3.2. El Bloqueig Marítim
3. Transport Aeri
3.1. Organitzacions Internacionals
3.1.1. ICAO (International Civil Aviation Organization)
3.1.2. IATA (International Air Transport Association)
3.2. Gestió Comercial
3.3. Les tarifes Internacionals
3.3.1. Tarifes de Càrrega Aèria i Noli
3.3.2. Cost del Noli
3.3.3. Altres Costos
3.4. Document de Transport. Air Way Bill
3.4.1. Característiques de la Carta de Port Aèria
3.5. Marco Jurídic
4. Transport Ferroviari
4.1. Classificació
4.1.1. Per la seva Regularitat
4.1.2. Per les Característiques de la Mercaderia
4.2. Gestió Comercial
4.3. Marco Jurídidco
5. Transport per Carretera
5.1. Classificació
5.2. Gestió Comercial
5.3. Marco Jurídic
6. Transport Multimodal (TMM)
7. Elecció de la Manera de Transport
7.1. Fiabilitat
7.2. Disponibilitat
7.3. Preu
8. Segur de Transports
8.1. Característiques Bàsiques del Segur de Transport
8.2. Elements Personals del Contracte de Segur
8.3. Modalitats del Segur de Transport
9. Termes del Transport Internacional
9.1. Resum de Documents en el Transport Internacional
10. Fuentes d"Informació sobre el Transport Internacional de Mercaderies

MODULO 09 - CODI DUANER
1. Introducció
2. Fuentes del Codi Duaner
2.1. Dret Originari
2.2. Dret Derivat
2.3. Fonts Internes
2.4. Fonts Externes
3. Territori Duaner
4. Aranzel Integrat de les Comunitats Europees. TARIC
4.1. Codificació de les Mercaderies
4.1.1. El Sistema Harmonitzat
4.1.2. La Nomenclatura Combinada
4.2. Regles Generals per a la Interpretació de la Nomenclatura (el Reglament (CE) no 1832/2002)
4.3. TARIC
4.3.1. Informació Aranzelària Vinculant
5. Tipus d"Aranzels
5.1. Tipus %o201CAd Valorem%o201D
5.2. Tipus Específic
5.3. Tipus Mixt
5.4. Tipus Compost
5.5. Imposició a tant alçat
6. Origen de les Mercaderies
6.1. Mercaderies Comunitàries i Mercaderies no Comunitàries
6.2. Origen no Preferencial de les Mercaderies
6.2.1. Mercaderies Produïdes Totalment en un País. Article 23 CA
6.2.2. Transformació Substancial. Art. 24 CA
6.2.2.1. La Transformació ha de Conduir a la Fabricació d"un Nou Producte o ha de Representar un Canvi de Fabricació Important
6.2.2.2. Econòmicament Justificada
6.2.2.3. En una Empresa Equipada a aquest efecte
6.2.3. Elaboració que Transfereix l"Origen
6.2.3.1. Per a les Matèries Tèxtils i les seves Manufactures de la Secció XI de la Nomenclatura Combinada
6.2.3.2. Disposicions de tots els Productes
6.2.3.3. Peces de Recanvi
6.2.4. Fuentes d"Informació de l"Origen de la Mercaderia
6.3. Origen Preferencial de les Mercaderies
6.3.1. Sistema de Preferències Generalitzades
6.3.1.1. Transformacions Insuficients per Conferir Origen
6.3.1.2. Sistemes d"Acumulació d"Origen
6.3.2. Altres Elements de la Determinació de l"Origen
6.3.3. Fuentes d"Informació de l"Origen Preferencial de les Mercaderies
7. Justificació de l"Origen de les Mercaderies
7.1. Organismes Expedidors de Certificat d"Origen a Espanya
7.2. Fuentes d"Informació sobre el Certificat d"Origen
8. Valor en Duana de la Mercaderia
8.1. Mètodes de Valoració del Valor en Duana
8.1.1. Mètode Principal
8.1.1.1. Ajustos Positius. Article 32 del CA
8.1.1.2. Ajustos Negatius. Article 33 CA
8.1.1.3. Condicions d"Utilització del Mètode Principal
8.1.2. Mètodes Secundaris
8.1.2.1. Valor de Transacció de Mercaderies Idèntiques
8.1.2.2. Valor de Transacció de Mercaderies Similars
8.1.2.3. Mètode Deductiu o Procediment Sustractivo
8.1.2.4. Mètode del Cost de Producció
8.1.2.5. Mètode de l"Últim Recurs
9. Introducció de les Mercaderies al Territori Duaner de la Comunitat
9.1. Naixement del Deute Duaner
9.1.1. En la Importació
9.1.2. En l"Exportació
9.2. Contracció, Notificació i Pagament del Deute Duaner
9.2.1. Notificació
9.2.2. El Pagament
9.2.3. El Deute Duaner s"Extingirà
9.3. Liquidació del Deute Duaner
10. Destinacions Duaneres
10.1. Dipòsit Temporal
10.2. Lliure Pràctica
10.3. Inclusió en un Règim Econòmic Duaner
10.3.1. Importació Temporal
10.3.1.1. Classes d"Importació Temporal
10.3.2. Transformació sota Control Duaner
10.3.3. Règim de Perfeccionament Actiu
10.3.4. Règim de Perfeccionament Passiu
10.4. Àrees Exemptes
10.4.1. Dipòsits Duaners
10.4.1.1. Tipus de Dipòsits Públics
10.4.1.2. Tipus de Dipòsits Privats
10.4.1.3. Ultimación del Règim
10.4.2. Zones i Dipòsits Francs
10.4.3. Reexportació, Destrucció i Abandó
11. Trànsit Comunitari
11.1. Trànsit Extern
11.1.1. Operativa de Trànsit Extern
11.2. Trànsit Intern
12. L"Exportació
12.1. Exportació Temporal amb Quadern LLIGA
13. Despatx Duaner
13.1. Presentació en Duana de les Mercaderies
13.2. Descàrrega de les Mercaderies Presentades en Duanes
13.3. Document Únic Duaner. DUA
13.3.1. Documents que Acompanyen al DUA
13.4. Operadors Econòmics Autoritzats
13.4.1. Estatut de l"Operador Econòmic Autoritzat
13.5. Esquemes de Despatxos Duaners
13.5.1. Exportació
13.5.2. Importació
13.5.3. Trànsit
14. Operacions Privilegiades
14.1. Franquícies Duaneres
14.2. Mercaderies de Tornada
14.3. Productes de la Pesca Marítima i Altres Productes Extrets del Mar
15. Altres Mesures Duaneres
15.1. Els Contingents Aranzelaris
15.1.1. Contingents Aranzelaris Quantitatius
15.2. Suspensions Aranzelàries
15.3. Límits Màxims Aranzelaris o Plafonds
15.4. Mesures de Defensa Comercial
15.4.1. Mesures Antidumping
15.4.2. Drets Compensatoris
15.4.3. Mercaderies amb Usurpació de Marques

MODULO 10 - FISCALITAT INTERNACIONAL
1. Antecedents
2. L"IVA en les Exportacions
2.1. Règim Tributari
2.1.1. Exportacions de Mercaderies
2.1.2. Prestació de Serveis
2.1.3. Altres Exempcions
3. L"IVA Relatiu a les Zones Franques, Dipòsits Francs i Altres Dipòsits
4. L"IVA en les Operacions Intracomunitàries
4.1. Introduccions i Expedicions Intracomunitàries
5. Els impostos Especials
5.1. Els Impostos Especials en les Exportacions
5.2. Introduccions i Expedicions Intracomunitàries
6. Obligació Estadística. INTRASTAT
6.1. Informació Ampliada i Models d"INTRASTAT

MODULO 11 - MITJANS DE COBRAMENT I PAGAMENT INTERNACIONALS
1. Introducció
2. Característiques Generals dels Mitjans de pagament
2.1. Mitjans de pagament: Documentaris i Simples
2.2. Elecció del Mitjà de pagament
3. Crèdit Documentari
3.1. Parts que Intervenen
3.2. Regulació
3.3. Classificació
3.4. Seqüència Operativa
3.5. Examen dels Documents
3.6. Documents amb %o201CReservas%o201D
3.7. Dates, Import i Quantitat de la Mercaderia
3.8. Crèdits Documentaris Especials
4. Remesa Documentària
4.1. Tramitació d"una Remesa Documentària
5. Ordre de Pagament Documentària
6. Remesa Simple
7. Ordre de Pagament Simple i Transferència
8. Xec Bancari i Xec Personal

MODULO 12 - INSTITUCIONS DEL COMERÇ EXTERIOR A ESPANYA

MODULO 13 - ORGANISMES INTERNACIONALS
1. OMC. Organització Mundial del Comerç
2. ONUDI. Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament Industrial
3. OCDE. Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic
4. UNCTAD. Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament
5. ENDRECEN. Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic
6. NAFTA. Tractat de Lliure Comerç d"Amèrica del Nord entre EE.UU, Canadà i Mèxic
7. MERCOSUR. Mercat Comú del Sud
8. Altres Blocs Comercials
8.1. ALADI
8.2. Pacte andino
8.3. CARICOM. Comunitat del Carib
8.4. UMA. Unió del Magrib Àrab

MODULO 14 - INCOTERMS 2010
1. Utilització
2. Classificació dels Incoterms
3. Relació i Descripció de cada Incoterm
4. Criteris de Selecció de l"Incoterm
4.1. En Funció del Mercat
4.2. En Funció de l"Experiència o Importància de l"Exportador

MODULO 15 - ANNEXOS
1. Glossari de Termes
2. Documents de Comerç Exterior
3. Viabilitat Legal i Administrativa

MODULO 16 - BIBLIOGRAFIA

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Comerç Exterior está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: