Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Intesa Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de ESEL Escuela Superior de Estudios Laborales Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Instituto de Artes Visuales

Tècnic en Implantació i Auditoria de la LSSI

Precio 195 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Implantación y Auditoría de la LSSI Técnico en Implantación e Auditoría da LSSI   Tècnic en Implantació i Auditoria de la LSSI   Técnico em Implantação e Auditoría da LSSI Technician in Implantation and Audit of the LSSI Technicien en Implantation et Audit de la LSSI
 
Justificación/Descripción del curso:

El contingut d"aquest curs sobre la LSSI es troba totalment actualitzat a la Llei 34/2002, d"11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i a les seves nombroses modificacions practicades després de l"entrada en vigor de diverses Lleis que han ampliat i definit el seu contingut. A més, també s"inclouen cites i referències a altres normes que, de manera més o menys directe, poden afectar al compliment de les prescripcions legals en aquesta matèria dins d"una entitat determinada.

Un dels principis característics d"aquest curs és la filosofia d"aprenentatge que hem considerat en el seu desenvolupament, optant per una anàlisi teòrica i pràctic en l"explicació dels seus continguts. D"aquesta manera, i a diferència d"altres cursos existents en aquest camp, hem intentat allunyar-nos el màxim possible de discursos jurisprudencials o activitats doctrinals per cenyir-nos en l"explicació del veritablement important: què és el que cal fer i quins passos cal donar perquè la qüestió del compliment de les obligacions legals en matèria de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic estigui completament coberta, minimitzant el risc d"una forta sanció motivada en una gestió deficient o en un desconeixement dels requisits legals en la matèria.

Per això, hem estructurat aquest curs en sis unitats didàctiques a través de les quals anirem aprofundint i comprenent des de les qüestions més simples, com l"aproximació a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) o el marc legal d"aquest tipus de serveis, entre uns altres, fins a les més complexes, com pot ser el compliment de les diferents obligacions nascudes després de l"aprovació de la LSSI per a un prestador de serveis de la societat de la informació. A les corresponents explicacions i aclariments inclosos en els propis textos de cadascuna de les unitats didàctiques, hem anat incrustant, amb major o menor intensitat, diferents exemples pràctics, instruccions, formularis de models, guies, il·lustracions, gràfics, etc. que, sense cap dubte, contribuiran a la millor preparació de l"alumne per a un possible inici o millora professional en aquest interessant camp.

A més al final de cada unitat didàctica, i amb la finalitat d"avaluar els coneixements adquirits a cada moment, s"inclou un test de seguiment. Com a principal novetat en el seguiment dels progressos i avanços per part del/l"alumne/a, cal destacar que a partir de la unitat didàctica número tres, una vegada que el/l"alumne/a ja ha començat a pensar en els termes adequats i a manejar-se amb solvència dins d"aquest món a través de la comprensió conceptual, hem inclòs un sistema de casos pràctics de "avaluació contínua", estructurats en diferents suposats als quals l"alumne haurà d"enfrontar-se, de manera que el contingut dels primers determinarà l"execució dels últims amb l"objectiu de situar a l"alumne/a en l"escenari més real possible però sense cercenar el marge de llibertat en actuació que tot professional té en matèria de implantació dels requisits legals de la LSSI i altra normativa relacionada en una organització empresarial dedicada a oferir els seus productes o serveis emprant per a això mitjans de caràcter electrònic.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

Un.1 - INTRODUCCIÓ: LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I EL SEU MARC LEGAL
1. LA "SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ" I LA "SOCIETAT DEL CONEIXEMENT"
1.1 SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
1.2 SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
2. LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)
2.1 LES XARXES
2.1.1 Telefonia fixa
2.1.2 Banda ampla
2.1.3 Telefonia mòbil
2.1.4 Xarxes de televisió
2.1.5 Xarxes en la llar
2.2 ELS TERMINALS
2.2.1 Ordinador personal
2.2.2 Navegador d"Internet
2.2.3 Sistemes operatius per a ordinadors
2.2.4 Telèfon mòbil
2.2.5 Televisor
2.2.6 Reproductors portàtils d"àudio i vídeo
2.3 SERVEIS EN LES TIC
2.3.1 Correu electrònic
2.3.2 Recerca d"informació
2.3.3 Banca online
2.3.4 Àudio i música
2.3.5 TV i cinema
2.3.6 Comerç electrònic
2.3.7 I-administració. I-govern
2.3.8 I-sanitat
2.3.9 Educació: el "e-learning"
2.3.10 Nova generació de serveis TIC
2.4 AVANTATGES I PERILLS DERIVATS DE L"ÚS DE LES TIC
3. MARCO LEGAL DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC
3.1 MARCO COMUNITARI
3.1.1 La Directiva 2000/31/CE
3.1.2 Una altra legislació comunitària d"aplicació
3.2 NORMATIVA NACIONAL
3.2.1 Legislació principal: la LSS
3.2.2 Una altra legislació d"aplicació
4. RESUM DE LA UNITAT

Un.2 - CONCEPTES FONAMENTALS, OBJECTE I ÀMBIT D"APLICACIÓ DE LA LSSI
1. CONCEPTES FONAMENTALS: DEFINICIONS
2. OBJECTE (Art. 1 LSSI)
3. ÀMBIT D"APLICACIÓ (ARTS. 2 A 4 LSSI)
3.1 PRESTADORS DE SERVEIS ESTABLERTS A ESPANYA
3.2 PRESTADORS DE SERVEIS ESTABLERTS EN UN ALTRE ESTAT MEMBRE DE LA UE O DE L"EEE
3.3 PRESTADORS DE SERVEIS EN UN ESTAT NO PERTANYENT A LA UNIÓ EUROPEA O A l"ESPAI ECONÒMIC EUROPEU
4. SERVEIS EXCLOSOS DE L"ÀMBIT D"APLICACIÓ (Art. 5 LSSI)
5. DUBTES FREQÜENTS PEL QUE FA A l"ÀMBIT D"APLICACIÓ DE LA LSSI
6. RESUM DE LA UNITAT

Un.3 - PRESTACIÓ DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
1. PRESTACIÓ DE SERVEIS (ARTS. 6 A 8 LSSI)
1.1 EL PRINCIPI DE LLIURE PRESTACIÓ DE SERVEIS
1.2 RESTRICCIONS A la PRESTACIÓ DE SERVEIS
2. OBLIGACIONS DELS PRESTADORS (ARTS. 10, 11 I 12 BIS LSSI)
2.1 INFORMACIÓ GENERAL
2.1.1 Els nombres de tarificació addicional
2.2 OBLIGACIÓ DE COL·LABORACIÓ DELS PRESTADORS DE SERVEIS D"INTERMEDIACIÓ
2.3 OBLIGACIONS D"INFORMACIÓ SOBRE SEGURETAT
3. RESPONSABILITAT DELS PRESTADORS (ARTS. 13 A 17 LSSI)
3.1 RESPONSABILITAT DELS OPERADORS DE XARXES I PROVEÏDORS D"ACCÉS
3.2 RESPONSABILITAT DELS PRESTADORS DE SERVEIS QUE REALITZEN CÒPIA TEMPORAL DE LES DADES SOL·LICITADES PELS USUARIS
3.3 RESPONSABILITAT DELS PRESTADORS DE SERVEIS D"ALLOTJAMENT O EMMAGATZEMATGE DE DADES
3.4 RESPONSABILITAT DELS PRESTADORS DE SERVEIS QUE FACILITIN ENLLAÇOS A CONTINGUTS O INSTRUMENTS DE RECERCA
3.5 OBLIGACIONS DE SUPERVISIÓ I COMUNICACIÓ
4. ELS CODIS DE CONDUCTA (ART 18 I DISPOSICIÓ FINAL 8 LSSI)
4.1 EL "DISTINTIU PÚBLIC DE CONFIANÇA EN LÍNIA"
4.1.1 Què és i qui intervenen?
4.1.2 Descripció del Distintiu
4.2 ALTRES DISTINTIUS DE QUALITAT
5. RESUM DE LA UNITAT

Un.4 - EL COMERÇ ELECTRÒNIC
1. APROXIMACIÓ Al COMERÇ ELECTRÒNIC
1.1 AVANTATGES I DESAVANTATGES DEL COMERÇ ELECTRÒNIC
1.2 PASSOS PER REALITZAR UNA COMPRA SEGURA
1.2.1 Pas 1: comprovació de la seguretat del terminal
1.2.2 Pas 2: Comprovació de la fiabilitat del venedor
1.2.3 Pas 3: anàlisi de l"oferta seleccionada
1.2.4 Pas 4: comprovació de les condicions de compra
1.2.5 Pas 5: confirmació de la compra
2. COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA (ARTS. 19 A 22 LSSI)
2.1 INFORMACIÓ OBLIGATÒRIA A INCLOURE EN TOTA COMUNICACIÓ COMERCIAL, OFERTA PROMOCIONAL O CONCURSOS
2.2 PROHIBICIONS
2.3 DRETS DELS DESTINATARIS
2.3.1 Formes de Spam
2.3.2 Consells per prevenir el Spam
2.3.3 Consells per reduir el Spam
3. LA CONTRACTACIÓ PER VIA ELECTRÒNICA (ARTS. 23 A 29 LSSI)
3.1 TIPUS I CLASSIFICACIÓ DE CONTRACTES ELECTRÒNICS
3.2 LLOC DE CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE ELECTRÒNIC
3.3 OBLIGACIONS PRÈVIES A la CONTRACTACIÓ
3.4 INFORMACIÓ POSTERIOR A la CELEBRACIÓ DEL CONTRACTE
3.5 TERMINI D"EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ELECTRÒNIC
3.6 PROVA DELS CONTRACTES CELEBRATS PER VIA ELECTRÒNICA
4. RESUM DE LA UNITAT

Un.5 - RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. INFORMACIÓ I CONTROL
1. DUES VIES PER A la RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
2. PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ JUDICIAL DE CONFLICTES: L"ACCIÓ DE CESSACIÓ (ARTS. 31 I 32 LSSI)
3. PROCEDIMENTS DE RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES: L"ARBITRATGE DE CONSUM (Art. 32 I DISPOSICIÓ ADDICIONAL 3ª LSSI)
3.1 DEFINICIÓ I RÈGIM JURÍDIC DE L"ARBITRATGE DE CONSUM
3.2 SUBJECTES QUE INTERVENEN
3.2.1 Consumidors i empresaris
3.2.2 Juntes Arbitrals i Òrgans Arbitrals de Consum
3.3 JUNTA COMPETENT I OBJECTE DE LA RECLAMACIÓ
3.4 L"ADHESIÓ Al SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM
3.5 PROCEDIMENT D"ARBITRATGE
3.5.1 Inici del procediment: la sol·licitud
3.5.2 Mediació
3.5.3 Designació de l"Òrgan Arbitral
3.5.4 Al·legacions de les parts i audiència
3.5.5 Proves
3.5.6 Laudo arbitral
3.5.7 Recursos
4. INFORMACIÓ I CONTROL (ARTS. 33 A 36 LSSI)
4.1 INFORMACIÓ Als DESTINATARIS I PRESTADORS DE SERVEIS
4.2 COMUNICACIÓ DE RESOLUCIONS RELLEVANTS
4.3 SUPERVISIÓ I CONTROL
4.4 DEURE COL·LABORACIÓ
5. RESUM DE LA UNITAT

Un.6 - INFRACCIONS I SANCIONS
1. INFRACCIONS (ARTS. 37 I 38 LSSI)
1.1 INFRACCIONS MOLT GREUS
1.2 INFRACCIONS GREUS
1.3 INFRACCIONS LLEUS
2. SANCIONS I MESURES PROVISIONALS (ARTS. 39 A 42 LSSI)
3. COMPETÈNCIA SANCIONADORA (Art. 43 LSSI)
4. CONCURRÈNCIA D"INFRACCIONS I SANCIONS I TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ (ARTS. 44 I 45 LSSI).
5. RESUM DE LA UNITAT

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Implantació i Auditoria de la LSSI está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: