Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de Rajesa Formación

Master en Prevención de Riscos Laborais 625 €

Precio 1712 € - Masters y Postgrados, OnLine de 250 horas - Promoción: Descuento
Prevención de Riesgos Laborales : Especialidad Ergonomía y Psicosociología   Master en Prevención de Riscos Laborais 625 €   Master en Prevenció de Riscos Laborals 625 € Master em Prevenção de Riscos Trabalhistas 625 € Master In Prevention of Labour Risks 625 € Master En Prévention de Risques De travail 625 €
 
Justificación/Descripción del curso:

OFERTA 10% DESCONTO- Para os 100 primeiros matriculados

Master + 1 Especialidade - 625 €
Master + 2 Especialidades - 838 €
Master + 3 Especialidades - 1050 €

Este curso estará HOMOLOGADO pola COMUNIDADE DE mADRID e é OFICIAL e VÁLIDO para exercer como Técnico de Prevención en toda ESPAÑA. Podes comprobalo pulsando en leste enlace

Exames en Lugo, Xixón, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla e Tenerife.

Utilizando a nosa Plataforma de Formación On-Line preparáronse con éxito nos dous últimos anos máis de 500 Técnicos de Prevención de toda España, obtendo unha porcentaxe de aprobados superior ao 99%

A Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 de 8 de Novembro, establece na súa exposición de motivos que "o propósito de fomentar unha auténtica cultura preventiva, mediante a promoción de mellóraa da educación en devandita materia en todos os niveis educativos, involucra á sociedade no seu conxunto e constitúe un dos obxectivos básicos e de efectos quizá máis transcendentes para o futuro dos perseguidos pola presente Lei".

Pola súa banda, o Reglamento dos servizos de Prevención, regula as capacidades ou aptitudes necesarias para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desempeño de devanditas funcións que se clasifican en nivel básico, intermedio e superior en prevención de riscos laborais.

A forte demanda social que existe de Técnicos efectivamente preparados nesta materia fai necesaria a realización de cursos diversos en todo o ámbito nacional. Por outra banda ante as novas posibilidades abertas polas tecnoloxías da información abriuse un abanico de métodos de ensino colaborativa que permiten un maior aprovechamiento da formación e a generalización da mesma.

Este curso inclúe no prezo unha Especialidade a elixir, en caso de escojer máis dunha especialidade, a segunda e terceira especialidades terán un desconto do 20%

Requisitos de acceso al curso:

O único requisito é estar en posesión de calquera Titulación Universitaria

Temario cubierto por el curso:

MODULO 1 - Fundamentos das técnicas de mellora das condicións de traballo.
1.1 Condicións de traballo e saúde.
1.2 Riscos.
1.3 Danos derivados do traballo.
1.4 Prevención e protección.
1.5 Bases estatísticas aplicadas á prevención.

MODULO 2 - Técnicas de prevención de riscos laborais: Seguridade no traballo
2.1 Concepto e definición de seguridade: técnicas de seguridade.
2.2 Accidentes de traballo.
2.3 Investigación de accidentes como técnica preventiva.
2.4 Análise e avaliación xeral do risco de accidente.
2.5 Norma e señalización en seguridade.
2.6 Protección colectiva e individual.
2.7 Análise estatística de accidentes.
2.8 Plans de urxencia e autoprotección.
2.9 Análise, avaliación e control de riscos específicos: máquinas; equipos, instalacións e ferramentas; lugares e espazos de traballo; manipulación, almacenamiento e transporte; electricidade; incendios; produtos químicos.
2.10 Residuos tóxicos e perigosos.
2.11 Inspeccións de seguridade e investigación de accidentes.
2.12 Medidas preventivas de eliminación e redución de riscos.

MODULO 3 - Técnicas de prevención de riscos laborais: Higiene Industrial:
3.1 Higiene industrial. Concepto e obxectivos.
3.2 Axentes químicos. Toxicología laboral.
3.3 Axentes químicos. Avaliación da exposición.
3.4 Axentes químicos. Control da exposición: principios xerais; accións sobre o foco contaminante; accións sobre o medio de propagación. Ventilación; accións sobre o individuo: equipos de protección individual: clasificación.
3.5 Normativa legal específica.
3.6 Axentes físicos: características, efectos, avaliación e control: ruído, vibracións, ambiente térmico, radiacións non ionizantes, radiacións ionizantes.
3.7 Axentes biolóxicos. Efectos, avaliación e control.

MODULO 4 - Técnicas de prevención de riscos laborais: Medicina do traballo:
4.1 Conceptos básicos, obxectivos e funcións.
4.2 Patologías de orixe laboral.
4.3 Vixilancia da saúde.
4.4 Promoción da saúde na empresa.
4.5 Epidemiología laboral e investigación epidemiológica.
4.6 Planificación e información sanitaria.
4.7 Socorrismo e primeiros auxilios.

MODULO 5 - Técnicas de prevención de riscos laborais: Ergonomía e psicosociología aplicada:
5.1 Ergonomía: conceptos e obxectivos.
5.2 Condicións ambientais en ergonomía.
5.3 Concepción e deseño do posto de traballo.
5.4 Carga física de traballo.
5.5 Carga mental de traballo.
5.6 Factores de natureza psicosocial.
5.7 Estrutura da organización.
5.8 Características da empresa, do posto e individuais.
5.9 Estrés e outros problemas psicosociales.
5.10 Consecuencia dos factores psicosociales nocivos e a súa avaliación.
5.11 Intervención psicosocial.

MODULO 6 - Outras actuacións en materia de Prevención de Riscos Laborais: Formación
6.1 Análise de necesidades formativas.
6.2 Plans e programas.
6.3 Técnicas educativas.
6.4 Seguimiento e avaliación.

MODULO 7 - Outras actuacións en materia de Prevención de Riscos Laborais: Técnicas de comunicación, información e negociación:
7.1 A comunicación en prevención, canles e tipos.
7.2 Información. Condicións de eficacia.
7.3 Técnicas de negociación.

MODULO 8 - Xestión da prevención de riscos laborais.
8.1 Aspectos xerais sobre administración e xestión empresarial.
8.2 Planificación da prevención.
8.3 Organización da prevención.
8.4 Economía da prevención.
8.5 Aplicación a sectores especiais: construción, industrias extractivas, transporte, pesca e agricultura.

MODULO 9 - Técnicas afines.
9.1 Seguridade do produto e sistemas de xestión da calidade.
9.2 Xestión medioambiental.
9.3 Seguridade industrial e prevención de riscos patrimoniales.
9.4 Seguridade vial.

MODULO 10 - Ámbito xurídico da prevención.
10.1 Nocións de dereito do traballo.
10.2 Sistema español da seguridade social.
10.3 Lexislación básica de relacións laborais.
10.4 Normativa sobre prevención de riscos laborais.
10.5 Responsabilidade en materia preventiva.
10.6 Organización da prevención en España.

MODULO 11 - Especialización optativa, a elixir entre as seguintes opcións:

  • Seguridade no Traballo
  • Higiene Industrial
  • Ergonomía e Piscosociología Aplicada
Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master en Prevención de Riscos Laborais 625 € está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 31/07/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: