Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de INSA Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de La salle Formación continua Cursos y Masters de Implika

Master en Prevención de Riscos Laborais e Experto en Enerxías Renovables

Precio 4195 € - Masters y Postgrados, OnLine de 2700 horas - Titulación Emitida por el centro
Master en Prevención de Riesgos Laborales y Experto en Energías Renovables   Master en Prevención de Riscos Laborais e Experto en Enerxías Renovables   Master en Prevenció de Riscos Laborals i Expert en Energies Renovables Master em Prevenção de Riscos Trabalhistas e Experiente em Energias Renováveis Master In Prevention of Labour and Expert Risks in Renewable Energies Master En Prévention de Risques De travail et Expert en des Énergies Renouvelables
 
Justificación/Descripción del curso:

Coa entrada en vigor do Tratado de Bolonia e a adaptación do sistema universitario español ao espazo Europeo, que determina dous niveis básicos de formación universitaria, títulos de Grado e Títulos de Posgrao, producíronse modificacións legislativas no ámbito de Técnicos Competentes de Prevención de Riscos Laborais; ditas modificacións están orientadas a substituír os antigos cursos de formación como Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riscos Laborais por posgraos oficiais universitarios, dando a un título que xa era oficial un valor engadido, o valor académico de Posgrao Oficial.

ACEDIS Formación, experto en formación en Prevención de Riscos Laborais, bríndache a oportunidade de obter o título de Máster Oficial en Prevención de Riscos Labores cos seus tres especialidades: Seguridade no Traballo, Higiene Industrial e Ergonomía e Psicosociología Aplicada, expededir pola UNIR (Universidade Internacional da Rioja).

O obxectivo final do Máster Profesional en Enerxías Renovables de ACEDIS, é que o alumno, independientemente da súa formación académica previa, convértase nun Técnico ben preparado no pujante sector da produción e aprovechamiento das enerxías limpas, o cal brinda estupendas oportunidades de ocupación para as próximas décadas, cunha oferta crecente de emprego de calidade.

A Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 de 8 de Novembro, establece na súa exposición de motivos que "o propósito de fomentar unha auténtica cultura preventiva, mediante a promoción de mellóraa da educación en devandita materia en todos os niveis educativos, involucra á sociedade no seu conxunto e constitúe un dos obxectivos básicos e de efectos quizá máis transcendentes para o futuro dos perseguidos pola presente Lei". Pola súa banda, o Reglamento dos servizos de Prevención, regula as capacidades ou aptitudes necesarias para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desempeño de devanditas funcións que se clasifican en nivel básico, intermedio e superior en prevención de riscos laborais.

A forte demanda social que existe de Técnicos efectivamente preparados nesta materia fai necesaria a realización de cursos diversos en todo o ámbito nacional. Por outra banda ante as novas posibilidades abertas polas tecnoloxías da información abriuse un abanico de métodos de ensino colaborativa que permiten un maior aprovechamiento da formación e a generalización da mesma.

Co Máster Profesional de Enerxías Renovables non se pretende desenvolver un programa de alto nivel teórico para estudantes con coñecementos previos moi profundos. Ao contrario, o seu fin último é facilitar a formación necesaria para todo aquel interesado en penetrarse neste formidable sector, partindo desde os niveis básicos, para ir adquirindo progresivamente uns sólidos coñecementos de base que permitan ao alumno actuar con seguridade e coñecemento. Desta forma, grazas a unha paulatina planificación docente, chégase a dominar o área da materia en cuestión.

Trátase, en definitiva, dun programa de coñecementos multidisciplinar, rigoroso e de fácil comprensión, que persegue xerar no lector unha cultura integral sobre Enerxías Renovables, Eficiencia Energética e Desenvolvemento Sostenible.


 • Saídas Profesionais:


 • O Curso proporciona unha titulación universitaria de carácter oficial e válida para toda España dunha nova profesión altamente solicitada polas empresas, posto que todas elas necesitan adaptarse ás esixencias da lexislación vigente, mención separadamente do correspondente valor académico de Posgrao Oficial no que respecta á parte de Prevención de Riscos Laborais.

  No que se refire ao área de Enerxías Renovables, o alumno aprenderá a desenvolverse con soltura en´o deseño, proxectado, xestión e instalación das diferentes fontes de enerxías renovables, empezando pola Solar Fotovoltaica e siguiento pola Térmica, pasando por outras enerxías como a maremotriz, eólica, geotérmica e finalizando coa Enerxía do Hidrógeno ademais de comprender e aprender a aplicar conceptos como a eficiencia energética.

 • Metodoloxía e Material de estudo:


 • Área de Prevención: Campus UNIR:

  A metodoloxía de estudo do Máster é íntegramente online, todo o material de estudo estará a disposición do alumnado na Plataforma de formación online, sempre dispoñible para o estudo de cada unha das unidades de Competencia do Máster. O acceso ao Máster realizar de xeito programado e escalonada, cunha programación sempre actualizada no calendario de eventos do Máster.

  Ademais do material de estudo en si, o alumno dispoñerá no Campus de material multimedia (vídeos, presentacións, ...) de clases pregrabadas polos profesores, explicativos das materias, así como documentación complementaria, lexislación, bibliografías, guías, etc.

  Durante o curso, separadamente do estudo das partes teóricas que comprenden este Master, dispoñerá dunha serie de exercicios tipo test e casos prácticos onde para aplicar os coñecementos adquiridos en cada paso da aprendizaxe

  Área de Enerxías Renovables: Campus ACEDIS:

  Para superar o máster profesional en enerxías renovables o alumno deberá aprobar unha proba final on-line que consistirá nunha batería de preguntas tipo Test con catro respostas posibles e só unha válida e unha serie de preguntas de desenvolvemento, ademais de ter superados os exercicios e traballos propostos ao longo do curso. Terá tantos intentos de exame como necesite de forma gratuita ata que aprobe

 • Profesores e Titores:


 • O equipo docente está formado por profesores con experiencia profesional tanto no ámbito da Docencia como da Prevención de Riscos Laborais, contando ademais con ampla experiencia en impartir formación a través das TICs. O alumno poderá comunicarse co seu titor persoal mediante o acceso directo de email que ten na Plataforma, así como nos foros de consulta. O tempo de resposta non será superior en ningún caso a 48 horas.

  O Máster Profesional en Enerxías Renovables estará Tutorizado e monitorizado en todo momento polos nosos consultores especialistas nesta área, tendo o alumno diferentes canles de comunicación cos mesmos a través de Foros de consulta, Mensaxes privadas e Canles de Charla en tempo real (Chats) no campus de Acedis.

 • Avaliación do Máster:


 • Área de Prevención: Campus UNIR:

  Para superar o máster o alumno deberá superar 5 Exames que corresponden aos 5 Módulos, a cursar nun prazo de 8 Meses desde o inicio da convocatoria. Os probas presenciales son cuatrimestrales , e nelas examinarase ao alumno das asignaturas correspondentes a cada etapa do estudo. Para facilitar a movilidad na medida do posible, devanditos exames celebraranse sempre en Sábado, e na sé máis próxima ao alumno.

  Cada exame terá a carga correspondente ao número de asignaturas por módulo, e compoñerase de exames tipo test formados por 50 preguntas con tres posibles respostas, das cales soamente unha será correcta. As preguntas incorrectas, nestes exames, non restan puntuación sobre o total do exame.

  Un alumno pode presentarse a un mesmo exame ata un total de 4 veces, sen ter que abonar ningún tipo de custo adicional en cada nova convocatoria á que se presente.

  Área de Enerxías Renovables: Campus ACEDIS:

  Para superar o máster de enerxías renovables o alumno deberá aprobar unha proba final on-line que consistirá nunha batería de preguntas tipo Test con catro respostas posibles e só unha válida, ademais de ter superados os exercicios e traballos propostos ao longo do curso.

 • Prácticas e Proxecto:


 • As prácticas realizaranse ao longo do segundo cuatrimestre, tendo unha duración de 300 horas, e realizaranse acorde a dúas áreas a elixir entre as tres especialidades preventivas dispoñibles.

  A especialidade restante será obxecto do Proxecto Final, e será de temática libre e específica. O traballo terá que defenderse ante un tribunal.

  Para superar o máster de enerxías renovables o alumno deberá aprobar unha proba final on-line que consistirá nunha batería de preguntas tipo Test con catro respostas posibles e só unha válida, ademais de ter superados os exercicios e traballos propostos ao longo do curso.

Requisitos de acceso al curso:

Estar en posesión de calquera Titulo Universitario

Temario cubierto por el curso:

AREA DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAISA programación do Máster distribúese en 60 ECTS (créditos), cubrindo xa que logo un total de 1.800 horas, a desenvolver en 1 ano académico

Módulo I: A Prevención de Riscos Laborais no Ambiente Laboral. Fundamentos das Técnicas Preventivas e Marco Normativo. Créditos: 26
Módulo II: Sistemas de Xestión OHSAS 18001:2007. Créditos: 3
Módulo III: Especialidade de Seguridade no Traballo. Créditos: 4
Módulo IV: Especialidade de Higiene Industrial. Créditos:4
Módulo V: Especialidade de Ergonomía e Psicosociología Aplicada. Créditos: 4
Módulo VIN: Prácticas en Empresa e Traballo Fin de Máster. Créditos: 19


AREA DE ENERXÍAS RENOVABLESMÓDULO I: INTRODUCIÓN Ás ENERXÍAS RENOVABLES


 1. Enerxía e a súa influencia socio-económica


 2. Fontes convencionais de produción energética


 3. Impacto ambiental e agotamiento de recursos energéticos


 4. Importancia actual e futuro das enerxías renovables


 5. Tipos de enerxías renovables


 6. Regulación do sistema eléctrico español.
MÓDULO II: ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA


 1. Introdución
 2. Célula e panel fotovoltaico


 3. Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas illadas


 4. Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas con conexión a rede


 5. Compoñentes comúns a ambos tipos de instalacións


 6. Seguidores solares


 7. Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares


 8. Cálculo de instalacións illadas e conectadas a rede


 9. Montaxe de dispositivos, posta en marcha e mantemento


 10. Aplicacións adicionais e futuras liñas de I+D fotovoltaica


 11. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 12. ANEXO. Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO III: ENERXÍA SOLAR TÉRMICA


 1. Introdución


 2. O captador solar térmico


 3. Compoñentes adicionais e deseño do circuíto primario


 4. Compoñentes específicos de circuítos secundario e consumo


 5. Aplicacións adicionais da enerxía solar térmica


 6. Dimensionamiento de instalacións para produción de ACS


 7. Montaxe de dispositivos, posta en marcha e mantemento


 8. Futuras liñas de I+D en enerxía solar térmica


 9. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 10. ANEXO. Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO IV: ENERXÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA


 1. Introdución


 2. Sistemas termosolares de concentración


 3. Helióstatos: sistema de seguimiento


 4. Fluído caloportador de traballo


 5. Almacenamiento e hibridación de potencia


 6. Conversión de potencia eléctrica e sistemas auxiliares


 7. Aspectos económico-financeiros da solar termoeléctrica


 8. Futuras liñas de I+D solar termoeléctrica


 9. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO V: ENERXÍA EÓLICA


 1. Análise do recurso eólico: vento e a súa medición


 2. Fundamentos fluidodinámicos da enerxía eólica


 3. Historia e evolución tecnolóxica da enerxía eólica


 4. Aerogeneradores: partes, tipología, orientación e regulación


 5. Parques eólicos: tipología e impacto ambiental


 6. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 7. Futuras liñas de I+D en enerxía eólica


 8. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO VIN: ENERXÍA DA BIOMASA


 1. Fontes e tipos de biomasa


 2. Biomasa sólida: pelets, briquetas e achas


 3. Biomasa líquida: biodiesel e bioetanol


 4. Biomasa gaseosa: biogás e gas de síntese


 5. Aspectos económico-financeiros de enerxía da biomasa


 6. Futuras liñas de I+D en enerxía da biomasa


 7. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 8. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO VII: ENERXÍA GEOTÉRMICA


 1. Calor da Terra: orixe e mecanismos de propagación


 2. Recursos geotérmicos e niveis entálpicos de enerxía


 3. Aprovechamiento da calor geotérmico de baixa entalpía


 4. Utilización directa da calor geotérmico


 5. Conversión da calor geotérmico en enerxía eléctrica


 6. Aspectos económicos da geotermia en España


 7. Futuras liñas de I+D en enerxía geotérmica


 8. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 9. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO VIII: ENERXÍA DO MAR


 1. O mar como recurso energético: estado tecnolóxico actual


 2. Enerxía maremotriz: enerxía das mareas


 3. Enerxía undimotriz: enerxía das olas


 4. Enerxía das correntes mariñas


 5. Enerxía maremotérmica: enerxía de gradiente térmico mariño


 6. Futuras liñas de I+D en enerxía do mar


 7. Bibliografía e páxinas web de interese
MÓDULO IX: ENERXÍA HIDROELÉCTRICA


 1. Introdución


 2. Turbinas hidráulicas: generalidades


 3. Turbina Pelton


 4. Turbina Francis


 5. Turbina Kaplan


 6. Enerxía minihidráulica


 7. Aspectos económico-financeiros da enerxía hidroeléctrica


 8. Futuras liñas de I+D en enerxía hidroeléctrica


 9. Bibliografía e páxinas web de interese


 10. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO X: ENERXÍA DO HIDRÓGENO


 1. Características físico-químicas do hidrógeno


 2. Motores de combustión de hidrógeno


 3. Pilas de combustible: fundamentos e aplicacións


 4. Proxectos emblemáticos no uso do hidrógeno e pilas de combustible


 5. Economía do hidrógeno: revolución energética para o futuro


 6. Futuras liñas de I+D en enerxía do hidrógeno


 7. Bibliografía e páxinas web de interese
MÓDULO XI: EFICIENCIA ENERGÉTICA E TECNOLOXÍAS AFINES


 1. Nova enerxía renovable?: enerxía georotacional


 2. Enerxía de descárgalas eléctricas atmosféricas


 3. Futuro da enerxía atómica: fusión nuclear


 4. Cogeneración e trigeneración


 5. Gasificación e combustión limpa do carbón


 6. Valorización energética de RSU e biometanización


 7. Eficiencia energética


 8. Captura e almacenamiento de CO2


Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master en Prevención de Riscos Laborais e Experto en Enerxías Renovables está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: