Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de Euroinnova Formación Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Your Sitting

Máster en Prevención de Riscos Laborais e Experto en Recursos Humanos

Precio 4195 € - Masters y Postgrados, OnLine de 2700 horas - Titulación Emitida por el centro
Máster en Prevención de Riesgos Laborales y Experto en Recursos Humanos   Máster en Prevención de Riscos Laborais e Experto en Recursos Humanos   Màster en Prevenció de Riscos Laborals i Expert en Recursos Humans Mestrado em Prevenção de Riscos Trabalhistas e Experiente em Recursos Humanos Máster In Prevention of Labour and Expert Risks in Human Resources Master en Prévention de Risques De travail et Expert en des Ressources Humaines
 
Justificación/Descripción del curso:

Coa entrada en vigor do Tratado de Bolonia e a adaptación do sistema universitario español ao espazo Europeo, que determina dous niveis básicos de formación universitaria, títulos de Grado e Títulos de Posgrao, producíronse modificacións legislativas no ámbito de Técnicos Competentes de Prevención de Riscos Laborais; ditas modificacións están orientadas a substituír os antigos cursos de formación como Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riscos Laborais por posgraos oficiais universitarios, dando a un título que xa era oficial un valor engadido, o valor académico de Posgrao Oficial.

ACEDIS Formación, experto en formación en Prevención de Riscos Laborais, bríndache a oportunidade de obter o título de Máster Oficial en Prevención de Riscos Labores cos seus tres especialidades: Seguridade no Traballo, Higiene Industrial e Ergonomía e Psicosociología Aplicada, expededir pola UNIR (Universidade Internacional da Rioja).

Ademais o Máster Profesional en Dirección, Xestión e Auditoría de Recursos Humanos pon ao teu alcance a Metodoloxía ACEDIS que tan bos resultados reflectiu ao longo da nosa experiencia como Centro de formación on-line. Este Máster foi elaborado por máis de 20 Consultores de RRHH especializados en todas as áreas do ramo, conseguindo así axuntar unha metodoloxía contrastada cos mellores coñecementos prácticos e teóricos

A Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 de 8 de Novembro, establece na súa exposición de motivos que "o propósito de fomentar unha auténtica cultura preventiva, mediante a promoción de mellóraa da educación en devandita materia en todos os niveis educativos, involucra á sociedade no seu conxunto e constitúe un dos obxectivos básicos e de efectos quizá máis trascendentes para o futuro dos perseguidos pola presente Lei". Pola súa banda, o Reglamento dos servizos de Prevención, regula as capacidades ou aptitudes necesarias para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desempeño de devanditas funcións que se clasifican en nivel básico, intermedio e superior en prevención de riscos laborais.

A forte demanda social que existe de Técnicos efectivamente preparados nesta materia fai necesaria a realización de cursos diversos en todo o ámbito nacional. Por outra banda ante as novas posibilidades abertas polas tecnoloxías da información abriuse un abanico de métodos de ensino colaborativa que permiten un maior aprovechamiento da formación e a generalización da mesma.

A planificación dos Recursos Humanos é esencial en toda empresa para cumprir cos obxectivos marcados, tanto polo cumprimento do traballo en si, como polo seu efecto no bo ambiente do mesmo. Isto require dunha planificación dos postos que suscite combinación correcta de profesionais adecuados, cos coñecementos e habilidades para desempeñar devanditos postos.

As técnicas de reclutamiento, técnicas de comunicación interna, habilidades de liderado, contratos e competencias, entre outros, forman parte do coñecemento que ha de ter un bo xestor de Recursos Humanos dunha empresa, de face a obter os obxectivos que se lles suscita a estes profesionais cada ano


 • Saídas Profesionais:O Máster Universitario proporciona unha titulación de carácter oficial e válida para toda España dunha nova profesión altamente solicitada polas empresas como é a de Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais, posto que todas elas necesitan adaptarse ás esixencias da lexislación vigente, mención separadamente do correspondente valor académico de Posgrao Oficial.

Ademais pola parte de Recursos Humanos o alumno ao finalizar estará capacitado para:

 • Analizar, deseñar e crear os distintos Postos de traballo e adaptalos aos obxectivos marcados pola empresa.

 • Elaborar o informe anual co orzamento de Custos e Formación de empregados anual necesario para as empresas.

 • Dirixir o persoal de Recursos Humanos

 • Informar das distintas modalidades laborais existentes e adoptar as medidas necesarias en función da situación empresarial.

 • Realizar as Avaliacións de control de persoal.

 • Realizar a Selección de persoal.

 • Realizar as Auditorías anuais de Recursos Humanos.


 • Este tipo de formación non está regulada xa que como ben se explica nos obxectivos do curso, trátase de formar ao alumno en sectores profesionais para os cales necesítase de partir duns coñecementos específicos que normalmente non se adquiren na base educativa xeral. Xa que logo a titulación é emitida polo centro e sempre se detallará no propio certificado o nº de horas, a formación adquirida, as calidades profesionais, o temario, o centro, os datos do alumno e a superación de Master Profesional en Dirección, Xestión e Auditoría de Recursos Humanos.


  • Metodoloxía e Material de estudo:


  • Área de Prevención: Campus UNIR

   A metodoloxía de estudo do Máster é íntegramente online, todo o material de estudo estará a disposición do alumnado na Plataforma de formación online, sempre dispoñible para o estudo de cada unha das unidades de Competencia do Máster. O acceso ao Máster realizar de xeito programado e escalonada, cunha programación sempre actualizada no calendario de eventos do Máster.

   Ademais do material de estudo en si, o alumno dispoñerá no Campus de material multimedia (vídeos, presentacións, ...) de clases pregrabadas polos profesores, explicativos das materias, así como documentación complementaria, lexislación, bibliografías, guías, etc.

   Durante o curso, separadamente do estudo das partes teóricas que comprenden este Master, dispoñerá dunha serie de exercicios tipo test e casos prácticos onde para aplicar os coñecementos adquiridos en cada paso da aprendizaxe

   Área de Recursos Humanos: Campus ACEDIS

   No área de Recursos Humanos o alumno estudará na Plataforma ACEDIS onde ademais de todo o anterior recibirá un CD-Rom co contido do temario.

  • Profesores e Titores:


  • O equipo docente está formado por profesores con experiencia profesional tanto no ámbito da Docencia como da Prevención de Riscos Laborais, contando ademais con ampla experiencia en impartir formación a través das TICs. O alumno poderá comunicarse co seu titor persoal mediante o acceso directo de email que ten na Plataforma, así como nos foros de consulta. O tempo de resposta non será superior en ningún caso a 48 horas.

   O Máster Profesional de Recursos Humanos estará Tutorizado e monitorizado en todo momento polos nosos consultores especialistas nesta área, tendo o alumno diferentes canles de comunicación cos mesmos a través de Foros de consulta, Mensaxes privadas e Canles de Charla en tempo real (Chats) no campus de ACEDIS.

  • Avaliación do Máster:


  • Área de Prevención: Campus UNIR

   Para superar o máster o alumno deberá superar 5 Exames que corresponden aos 5 Módulos, a cursar nun prazo de 8 Meses desde o inicio da convocatoria. Os probas presenciales son cuatrimestrales , e nelas examinarase ao alumno das asignaturas correspondentes a cada etapa do estudo. Para facilitar a movilidad na medida do posible, devanditos exames celebraranse sempre en Sábado, e na sé máis próxima ao alumno.

   Cada exame terá a carga correspondente ao número de asignaturas por módulo, e compoñerase de exames tipo test formados por 50 preguntas con tres posibles respostas, das cales soamente unha será correcta. As preguntas incorrectas, nestes exames, non restan puntuación sobre o total do exame.

   Un alumno pode presentarse a un mesmo exame ata un total de 4 veces, sen ter que abonar ningún tipo de custo adicional en cada nova convocatoria á que se presente.

   Área de Recursos Humanos: Campus ACEDIS

   Para superar o máster de recursos humanos o alumno deberá aprobar unha proba final on-line que consistirá nunha batería de preguntas tipo Test con catro respostas posibles e só unha válida, ademais de ter superados os exercicios e traballos propostos ao longo do curso. Terá tantos intentos de exame como necesite de forma gratuita ata que aprobe.

  • Prácticas e Proxecto:


  • As prácticas realizaranse ao longo do segundo cuatrimestre, tendo unha duración de 300 horas, e realizaranse acorde a dúas áreas a elixir entre as tres especialidades preventivas dispoñibles.

   A especialidade restante será obxecto do Proxecto Final, e será de temática libre e específica. O traballo terá que defenderse ante un tribunal.

   A parte de Recursos humanos non ten prácticas pero si realización de proxecto final que se entregará ao titor correspondente a través da plataforma.

  Requisitos de acceso al curso:

  Estar en posesión de calquera Titulación Universitaria

  Temario cubierto por el curso:

  AREA DE PREVENCION DE RISCOS LABORAIS  A programación do Máster distribúese en 60 ECTS (créditos), cubrindo xa que logo un total de 1.800 horas, a desenvolver en 1 ano académico

  Módulo I: A Prevención de Riscos Laborais no Ambiente Laboral. Fundamentos das Técnicas Preventivas e Marco Normativo. Créditos: 26
  Módulo II: Sistemas de Xestión OHSAS 18001:2007. Créditos: 3
  Módulo III: Especialidade de Seguridade no Traballo. Créditos: 4
  Módulo IV: Especialidade de Higiene Industrial. Créditos:4
  Módulo V: Especialidade de Ergonomía e Psicosociología Aplicada. Créditos: 4
  Módulo VIN: Prácticas en Empresa e Traballo Fin de Máster. Créditos: 19


  AREA DE RECURSOS HUMANOS  MÓDULO 01 - A Empresa e Os RR HH
  1.1 - A Empresa Como Entidade

  MÓDULO 02 - Estratexia Empresarial dos RRHH
  2.1 - Función Estratéxica Dos RR.HH
  2.2 - Xestión Do Cambio
  2.3 - A Xestión De Persoal
  2.4 - Habilidades Directivas
  2.5 - Habilidades Sociais

  MÓDULO 03 - Cultura da empresa, motivación e clima laboral
  3.1 - Cultura de Empresa
  3.2 - Motivación
  3.3 - Clima Laboral
  3.4 - Resolución de Conflitos
  3.5 - Políticas de Conciliación de Vida Laboral e Persoal

  MÓDULO 04 - Análise e descrición de postos de traballo
  4.1 - Deseño dos postos de traballo
  4.2 - Descrición dos postos de traballo
  4.3 - Análise de postos de traballo

  MÓDULO 05 - Planificación estratéxica de necesidades de RRHH
  5.1 - Planificación de Persoais
  5.2 - Política Retributiva da Empresa
  5.3 - Avaliación Do Desempeño

  MÓDULO 06 - Selección de persoal
  6.1 - Xestión de Recursos Humanos por Competencias
  6.2 - Selección de Persoal Tradicional
  6.3 - Selección de Persoal por Competencias
  6.4 - E-recruitment
  6.5 - A Entrevista

  MÓDULO 07 - Técnicas de comunicación e negociación
  7.1 - A Comunicación
  7.2 - A Comunicación Interna
  7.3 - A Comunicación Externa
  7.4 - A Negociación

  MÓDULO 08 - Xestión Laboral
  8.1 - Modalidades De Contratación
  8.2 - O Salario
  8.3 - Seguridade Social
  8.4 - Confección De Nómina

  MÓDULO 09 - A Formación na empresa
  9.1 - Planificación da Formación na Empresa
  9.2 - Formación de Formadores
  9.3 - Xestión de Subvencións para a Formación

  MÓDULO 10 - O Coaching na empresa
  10.1 - Coaching. Principios e conceptos básicos
  10.2 - O Coaching Empresarial
  10.3 - Técnicas e Ferramentas de Coaching Empresarial
  10.4 - A Comunicación nos Procesos de Coaching Empresarial
  10.5 - Aprendizaxe e Coaching
  10.6 - Coaching Profesional
  10.7 - Coaching nos Centros de Chamada
  10.8 - Coaching nas Vendas

  MÓDULO 11 - Auditoría Dos RRHH
  11.1 - Introdución á Auditoría
  11.2 - Procesos, Ferramentas e Tipos De Auditorias

  MÓDULO 12 - Marketing, finanzas, calidade e aspectos legais
  12.1 - Marketing
  12.2 - Finanzas
  12.3 - Calidade
  12.4 - Aspectos Legais

  MÓDULO 13 - Inglés - Human Resources Management
  13.1 - Ingles - Human Resources Management

  Cursos relacionados con el actual por su contenido:
  Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
  Otros datos del Curso:

  El curso Máster en Prevención de Riscos Laborais e Experto en Recursos Humanos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

  Etiquetas del curso:
  Términos relacionados: