Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic

Master Oficial en Prevención de Riscos Laborais para Técnicos de Prevención

Precio 1712 € - Formación Reglada, OnLine de 1800 horas - Titulación Propia de la Universidad
Master Oficial en Prevención de Riesgos Laborales para Técnicos en Prevención   Master Oficial en Prevención de Riscos Laborais para Técnicos de Prevención   Master Oficial en Prevenció de Riscos Laborals per a Tècnics de Prevenció Master Oficial em Prevenção de Riscos Trabalhistas para Técnicos de Prevenção Master Official in Prevention of Labour Risks for Technicians of Prevention Master Officiel en Prévention de Risques De travail pour des Techniciens de Prévention
 
Justificación/Descripción del curso:

Programa Oficial de Posgrao específico para Técnicos de Nivel Superior en Prevención de Riscos Laborais do antigo sistema de formación

Coa entrada en vigor do Tratado de Bolonia e a adaptación do sistema universitario español ao espazo Europeo que determina dous niveis básicos de formación universitaria, títulos de Grado e Títulos de Posgrao, producíronse modificacións legislativas no ámbito de Técnicos Competentes de Prevención de Riscos Laborais; ditas modificacións están orientadas a substituír os antigos cursos de formación como Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riscos Laborais por posgraos oficiais universitarios, dando un valor engadido a un título que xa era oficial, o valor académico de Posgrao Oficial ou Máster Oficial Universitario.

Xa que logo desde o 01/01/2010 xa non se realizan cursos separados para as especialidades que poidan faltar aos alumnos que xa son técnicos, e terán que pasar por un proceso de convalidación no factor académico para acabar completando o seu titulación de técnico de prevención de nivel superior si desexan ter as tres especialidades prevenctivas.

ACEDIS Formación, experto en formación en Prevención de Riscos Laborais, bríndache a oportunidade de obter o título de Máster Oficial en Prevención de Riscos Labores cos seus tres especialidades: Seguridade no Traballo, Higiene Industrial e Ergonomía e Psicosociología Aplicada, expededir pola UNIR (Universidade Internacional da Rioja) aproveitando a parte que xa estudaches.

A Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 de 8 de Novembro, establece na súa exposición de motivos que "o propósito de fomentar unha auténtica cultura preventiva, mediante a promoción de mellóraa da educación en devandita materia en todos os niveis educativos, involucra á sociedade no seu conxunto e constitúe un dos obxectivos básicos e de efectos quizá máis trascendentes para o futuro dos perseguidos pola presente Lei". Pola súa banda, o Reglamento dos servizos de Prevención, regula as capacidades ou aptitudes necesarias para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desempeño de devanditas funcións que se clasifican en nivel básico, intermedio e superior en prevención de riscos laborais.

A forte demanda social que existe de Técnicos efectivamente preparados nesta materia fai necesaria a realización de cursos diversos en todo o ámbito nacional. Por outra banda ante as novas posibilidades abertas polas tecnoloxías da información abriuse un abanico de métodos de ensino colaborativa que permiten un maior aprovechamiento da formación e a generalización da mesma.

Saídas Profesionais:

O Curso proporciona unha titulación universitaria de carácter oficial e válida para toda Europa dunha nova profesión altamente solicitada polas empresas, posto que todas elas necesitan adaptarse ás esixencias da lexislación vigente, mención separadamente do correspondente valor académico de Posgrao Oficial en Prevención de Riscos Laborais.

Metodoloxía e Material de estudo:

A metodoloxía de estudo do Máster é íntegramente online, todo o material de estudo estará a disposición do alumnado na Plataforma de formación online, sempre dispoñible para o estudo de cada unha das unidades de Competencia do Máster. O acceso ao Máster realizar de xeito programado e escalonada, cunha programación sempre actualizada no calendario de eventos do Máster.

Ademais do material de estudo en si, o alumno dispoñerá no Campus de material multimedia (vídeos, presentacións, ...) de clases pregrabadas polos profesores, explicativos das materias, así como documentación complementaria, lexislación, bibliografías, guías, etc.

Durante o curso, separadamente do estudo das partes teóricas que comprenden este Master, dispoñerá dunha serie de exercicios tipo test e casos prácticos onde para aplicar os coñecementos adquiridos en cada paso da aprendizaxe

Profesores e Titores:

O equipo docente está formado por profesores con experiencia profesional tanto no ámbito da Docencia como da Prevención de Riscos Laborais, contando ademais con ampla experiencia en impartir formación a través das TICs. O alumno poderá comunicarse co seu titor persoal mediante o acceso directo de email que ten na Plataforma, así como nos foros de consulta. O tempo de resposta non será superior en ningún caso a 48 horas.

Avaliación do Máster:

A equiparación académica realízase coa superación dos exercicios propostos na plataforma. O alumno debe facer unha lectura comprensiva de temarios para a súa actualización e os exercicios que correspondan. Desta forma non terá que realizar ningún exame das Partes Convalidables (Módulo I, III, IV ó V segundo cada caso)

Para superar o resto de asignaturas, o alumno deberá superar os Exames que correspondan aos Módulos que non teña realizados co seu titulación previa. O prazo de exame é de 8 Meses desde o inicio da convocatoria. Os probas presenciales son cuatrimestrales , e nelas examinarase ao alumno das asignaturas correspondentes a cada etapa do estudo. Para facilitar a movilidad na medida do posible, devanditos exames celebraranse sempre en Sábado, e na sé máis próxima ao alumno.

Cada exame terá a carga correspondente ao número de asignaturas por módulo, e compoñerase de exames tipo test formados por 50 preguntas con tres posibles respostas, das cales soamente unha será correcta. As preguntas incorrectas, nestes exames, non restan puntuación sobre o total do exame.

Un alumno pode presentarse a un mesmo exame ata un total de 4 veces, sen ter que abonar ningún tipo de custo adicional en cada nova convocatoria á que se presente.

Prácticas e Proxecto:

As prácticas realizaranse ao longo do segundo cuatrimestre, tendo unha duración de 300 horas, e realizaranse acorde a dúas áreas a elixir entre as tres especialidades preventivas dispoñibles.

Poderase eximir da realización das prácticas si acredítase mediante un certificado de Empresa e/ou justificante de alta na Seguridade Social, nos que se especifique que estivo contratado durante un mínimo dun ano como Técnico de Prevención de Riscos Laborais en devanditas especialidades de prevención, podendo facelo de Seguridade no Traballo, Higiene Industrial ou Ergonomía e Psicosociología Aplicada.

A especialidade restante será obxecto do Proxecto Final, e será de temática libre e específica. O traballo terá que defenderse ante un tribunal.

Requisitos de acceso al curso:

- Ter Título Universitario: Diplomatura, Legislatura, Ingeniería Técnica ou Superior
- Ter o Título Oficial de Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riscos Laborais

Temario cubierto por el curso:

A programación do Máster distribúese en 60 ECTS (créditos), cubrindo xa que logo un total de 1.800 horas, a desenvolver en 1 ano académico

Módulo I: A Prevención de Riscos Laborais no Ambiente Laboral. Fundamentos das Técnicas Preventivas e Marco Normativo. Créditos: 26
Módulo II: Sistemas de Xestión OHSAS 18001:2007. Créditos: 3
Módulo III: Especialidade de Seguridade no Traballo. Créditos: 4
Módulo IV: Especialidade de Higiene Industrial. Créditos:4
Módulo V: Especialidade de Ergonomía e Psicosociología Aplicada. Créditos: 4
Módulo VIN: Prácticas en Empresa e Traballo Fin de Máster. Créditos: 19

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Oficial en Prevención de Riscos Laborais para Técnicos de Prevención está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: