Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de CEUPE - Centro Europeo de Postgrado y Empresa

Master Oficial en Prevención de Riscos Laborais

Precio 2490 € - Formación Reglada, OnLine de 1800 horas - Titulación Propia de la Universidad
Máster Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales   Master Oficial en Prevención de Riscos Laborais   Master Oficial en Prevenció de Riscos Laborals Master Oficial em Prevenção de Riscos Trabalhistas Master Official in Prevention of Labour Risks Master Officiel en Prévention de Risques De travail
 
Justificación/Descripción del curso:

Coa entrada en vigor do Tratado de Bolonia e a adaptación do sistema universitario español ao espazo Europeo que determina dous niveis básicos de formación universitaria, títulos de Grado e Títulos de Posgrao, producíronse modificacións legislativas no ámbito de Técnicos Competentes de Prevención de Riscos Laborais; ditas modificacións están orientadas a substituír os antigos cursos de formación como Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riscos Laborais por posgraos oficiais universitarios, dando un valor engadido a un título que xa era oficial, o valor académico de Posgrao Oficial.

ACEDIS Formación, experto en formación en Prevención de Riscos Laborais, bríndache a oportunidade de obter o título de Máster Oficial en Prevención de Riscos Labores cos seus tres especialidades: Seguridade no Traballo, Higiene Industrial e Ergonomía e Psicosociología Aplicada, expededir pola UNIR (Universidade Internacional da Rioja).

A Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 de 8 de Novembro, establece na súa exposición de motivos que "o propósito de fomentar unha auténtica cultura preventiva, mediante a promoción de mellóraa da educación en devandita materia en todos os niveis educativos, involucra á sociedade no seu conxunto e constitúe un dos obxectivos básicos e de efectos quizá máis trascendentes para o futuro dos perseguidos pola presente Lei". Pola súa banda, o Reglamento dos servizos de Prevención, regula as capacidades ou aptitudes necesarias para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desempeño de devanditas funcións que se clasifican en nivel básico, intermedio e superior en prevención de riscos laborais.

A forte demanda social que existe de Técnicos efectivamente preparados nesta materia fai necesaria a realización de cursos diversos en todo o ámbito nacional. Por outra banda ante as novas posibilidades abertas polas tecnoloxías da información abriuse un abanico de métodos de ensino colaborativa que permiten un maior aprovechamiento da formación e a generalización da mesma.

Saídas Profesionais:

O Curso proporciona unha titulación universitaria de carácter oficial e válida para toda España dunha nova profesión altamente solicitada polas empresas, posto que todas elas necesitan adaptarse ás esixencias da lexislación vigente, mención separadamente do correspondente valor académico de Posgrao Oficial.

Metodoloxía e Material de estudo:

A metodoloxía de estudo do Máster é íntegramente online, todo o material de estudo estará a disposición do alumnado na Plataforma de formación online, sempre dispoñible para o estudo de cada unha das unidades de Competencia do Máster. O acceso ao Máster realizar de xeito programado e escalonada, cunha programación sempre actualizada no calendario de eventos do Máster.

Ademais do material de estudo en si, o alumno dispoñerá no Campus de material multimedia (vídeos, presentacións, ...) de clases pregrabadas polos profesores, explicativos das materias, así como documentación complementaria, lexislación, bibliografías, guías, etc.

Durante o curso, separadamente do estudo das partes teóricas que comprenden este Master, dispoñerá dunha serie de exercicios tipo test e casos prácticos onde para aplicar os coñecementos adquiridos en cada paso da aprendizaxe

Profesores e Titores:

O equipo docente está formado por profesores con experiencia profesional tanto no ámbito da Docencia como da Prevención de Riscos Laborais, contando ademais con ampla experiencia en impartir formación a través das TICs. O alumno poderá comunicarse co seu titor persoal mediante o acceso directo de email que ten na Plataforma, así como nos foros de consulta. O tempo de resposta non será superior en ningún caso a 48 horas.

Avaliación do Máster:

Para superar o máster o alumno deberá superar 5 Exames que corresponden aos 5 Módulos, a cursar nun prazo de 8 Meses desde o inicio da convocatoria. Os probas presenciales son cuatrimestrales , e nelas examinarase ao alumno das asignaturas correspondentes a cada etapa do estudo. Para facilitar a movilidad na medida do posible, devanditos exames celebraranse sempre en Sábado, e na sé máis próxima ao alumno.

Cada exame terá a carga correspondente ao número de asignaturas por módulo, e compoñerase de exames tipo test formados por 50 preguntas con tres posibles respostas, das cales soamente unha será correcta. As preguntas incorrectas, nestes exames, non restan puntuación sobre o total do exame.

Un alumno pode presentarse a un mesmo exame ata un total de 4 veces, sen ter que abonar ningún tipo de custo adicional en cada nova convocatoria á que se presente.

Prácticas e Proxecto:

As prácticas realizaranse ao longo do segundo cuatrimestre, tendo unha duración de 300 horas, e realizaranse acorde a dúas áreas a elixir entre as tres especialidades preventivas dispoñibles.

A especialidade restante será obxecto do Proxecto Final, e será de temática libre e específica. O traballo terá que defenderse ante un tribunal.

Requisitos de acceso al curso:

Estar en posesión de calquera titulación universitaria

Temario cubierto por el curso:

A programación do Máster distribúese en 60 ECTS (créditos), cubrindo xa que logo un total de 1.800 horas, a desenvolver en 1 ano académico

Módulo I: A Prevención de Riscos Laborais no Ambiente Laboral. Fundamentos das Técnicas Preventivas e Marco Normativo. Créditos: 26
Módulo II: Sistemas de Xestión OHSAS 18001:2007. Créditos: 3
Módulo III: Especialidade de Seguridade no Traballo. Créditos: 4
Módulo IV: Especialidade de Higiene Industrial. Créditos:4
Módulo V: Especialidade de Ergonomía e Psicosociología Aplicada. Créditos: 4
Módulo VIN: Prácticas en Empresa e Traballo Fin de Máster. Créditos: 19

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Oficial en Prevención de Riscos Laborais está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: