Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Teleformación Online Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa

Técnico en Implantación da L.Ou.P.

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 140 horas - Titulación Emitida por el centro
Técnico en Implantación y Auditoría de la L.O.P.D. y L.S.S.I.   Técnico en Implantación da L.Ou.P.   Tècnic en Implantació de la L.O.P. Técnico em Implantação do L.Ou.P. Technician in Implantation of the L.Or.P. Technicien en Implantation du L.Ou.P.
 
Justificación/Descripción del curso:

Desde 1999 e debido á aparición da Lei Orgánica 15/99 a gran maioría das actividades empresariais víronse obrigadas a gestionar os seus datos de maneira que aseguren o seu confidencialidad garantindo así que os datos pertencentes a empregados, clientes ou outros axentes relacionados permanecesen protexidos dun uso incorrecto.

A Lei é moi severa na aplicación da o Lei Orgánica de Protección de Datos, establecendo sancións que chegan aos 600.000 €, con este curso o alumno estará capacitado para implantar e auditar sistemas de xestión de datos seguindo escrupulosamente os preceptos marcados na L.Ou.P.D., o que lle permitirá:

Actuar como asesor externo ou interno na implantación dun sistema de xestión de datos segundo a L.Ou.P.D.

Realizar auditorías que aseguren o cumprimento da Lei de Protección de Datos.

O alumno aprenderá todos os procesos e pasos necesarios non só de rexistro e mantenidmiento das Bases de Datos sinó tamén de todas e cada unha das obrigacións que se deben cumprir e como para garantir á empresa que non incurrirá en malas utilizacións que deriven en sancións de civís de ata 600.000 € e ata sancións penais para o administrador da empresa.

En definitiva o alumno ao acabar a súa formación conseguirá coñecer, aplicar e implantar a LOPD na súa propia empresa ou noutras empresas dunha forma sinxela e moi práctica.

O alumno dispón no sitema de e-learning non só dos manuais didácticos nunha versión perfectamente imprimible, sinó que tamén poderá utilizar os sistemas para a realización dos múltiples casos prácticos suscitados, o sistema de aprendizaxe baséase na lectura compresiva dos conceptos e a fijación dos aspectos prácticos coa realización de numerosas posibilidades e situacións prácticas suscitadas como exemplo a demais das tarefas a resolver que deberá entregar ao titor do curso para a súa crítica e corrección, baseando xa que logo a aprendizaxe na práctica e resolución dos casos reais presentados.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso.

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - Implantación da L.Ou.P.D.
UD01 - A Protección de Datos Persoais
UD02 - A Lei de Protección de Datos
UD03 - Principios da protección de datos
UD04 - Dereitos dos afectados
UD05 - A creación dun fichero
UD06 - Ficheros de solvencia e sectoriales
UD07 - A Axencia Española de Protección de Datos
UD08 - O documento de seguridade, niveis e medidas de seguridade
UD09 - Infracciones e sancións en materia de L.Ou.P.D.
UD10 - As fontes de acceso público
UD11 - Conclusións

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Implantación da L.Ou.P. está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: