Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas

Técnico en Implantación e Auditoría da LSSI

Precio 195 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso de Implantación y Auditoría de la LSSI   Técnico en Implantación e Auditoría da LSSI   Tècnic en Implantació i Auditoria de la LSSI Técnico em Implantação e Auditoría da LSSI Technician in Implantation and Audit of the LSSI Technicien en Implantation et Audit de la LSSI
 
Justificación/Descripción del curso:

O contido deste curso sobre a LSSI atópase totalmente actualizado á Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e ás súas numerosas modificacións practicadas trala entrada en vigor de diversas Leis que ampliaron e definido o seu contido. Ademais, tamén se inclúen citas e referencias a outras normas que, de modo máis ou menos directo, poden afectar ao cumprimento das prescripciones legais nesta materia dentro dunha entidade determinada.

Uno dos principios característicos deste curso é a filosofía de aprendizaxe que consideramos no seu desenvolvemento, optando por unha análise teórica e práctico na explicación dos seus contidos. Deste xeito, e a diferenza doutros cursos existentes neste campo, intentamos afastarnos o máximo posible de discursos jurisprudenciales ou actividades doctrinales para cinguirnos na explicación do verdaderamente importante: que é o que hai que facer e que pasos hai que dar para que a cuestión do cumprimento das obrigacións legais en materia de servizos da sociedade da información e comercio electrónico estea completamente cuberta, minimizando o risco dunha forte sanción motivada nunha xestión deficiente ou nun descoñecemento dos requisitos legais na materia.

Por iso, habemos estructurado este curso en seis unidades didácticas a través das cales iremos profundando e comprendendo desde as cuestións máis simples, como a aproximación ás Tecnoloxías da Información e a Comunicación (TIC) ou o marco legal deste tipo de servizos, entre outros, ata as máis complexas, como pode ser o cumprimento das diferentes obrigacións nadas trala aprobación da LSSI para un prestador de servizos da sociedade da información. Ás correspondentes explicacións e aclaraciones incluídas nos propios textos de cada unha das unidades didácticas, habemos ir incrustando, con maior ou menor intensidade, diferentes exemplos prácticos, instrucións, formularios de modelos, guías, ilustracións, gráficos, etc. que, sen dúbida, contribuirán á mellor preparación do alumno para un posible inicio ou mellora profesional neste interesante campo.

Ademais ao término de cada unidade didáctica, e co fin de evaluar os coñecementos adquiridos en cada momento, inclúese un test de seguimiento. Como principal novidade no seguimiento dos progresos e avances por parte de o/a alumno/a, cabo destacar que a partir da unidade didáctica número tres, unha vez que o/a alumno/a xa empezou a pensar nos términos adecuados e a manexarse con solvencia dentro deste mundo a través da comprensión conceptual, incluímos un sistema de casos prácticos de "avaliación continua", estructurados en diferentes supostos aos que o alumno deberá enfrontarse, de maneira que o contido dos primeiros determinará a ejecución dos últimos co obxectivo de situar ao alumno/a en o escenario máis real posible pero sen cercenar a marxe de liberdade en actuación que todo profesional ten en materia de implantación dos requisitos legais da LSSI e demais normativa relacionada nunha organización empresarial dedicada a ofrecer os seus produtos ou servizos empregando para iso medios de carácter electrónico.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso.

Temario cubierto por el curso:

UD.1 - INTRODUCIÓN: A SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E O seu MARCO LEGAL
1. A "SOCIEDADE DA INFORMACIÓN" E A "SOCIEDADE DO COÑECEMENTO"
1.1 SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
1.2 SOCIEDADE DO COÑECEMENTO
2. As TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN (TIC)
2.1 As REDES
2.1.1 Telefonía fixa
2.1.2 Banda ancha
2.1.3 Telefonía móbil
2.1.4 Redes de televisión
2.1.5 Redes no fogar
2.2 Os TERMINALES
2.2.1 Ordenador persoal
2.2.2 Navegador de Internet
2.2.3 Sistemas operativos para ordenadores
2.2.4 Teléfono móbil
2.2.5 Televisor
2.2.6 Reproductores portátiles de audio e vídeo
2.3 SERVIZOS NAS TIC
2.3.1 Correo electrónico
2.3.2 Procura de información
2.3.3 Banca online
2.3.4 Audio e música
2.3.5 TV e cine
2.3.6 Comercio electrónico
2.3.7 E-administración. E-goberno
2.3.8 E-sanidade
2.3.9 Educación: o "e-learning"
2.3.10 Nova xeración de servizos TIC
2.4 VANTAXES E PERIGOS DERIVADOS DO USO DAS TIC
3. MARCO LEGAL DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E DO COMERCIO ELECTRÓNICO
3.1 MARCO COMUNITARIO
3.1.1 A Directiva 2000/31/CE
3.1.2 Outra lexislación comunitaria de aplicación
3.2 NORMATIVA NACIONAL
3.2.1 Lexislación principal: a LSS
3.2.2 Outra lexislación de aplicación
4. RESUMO DA UNIDADE

UD.2 - CONCEPTOS FUNDAMENTAIS, OBXECTO E ÁMBITO DE APLICACIÓN DA LSSI
1. CONCEPTOS FUNDAMENTAIS: DEFINICIÓNS
2. OBXECTO (ART. 1 LSSI)
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN (ARTS. 2 A 4 LSSI)
3.1 PRESTADORES DE SERVIZOS ESTABLECIDOS EN ESPAÑA
3.2 PRESTADORES DE SERVIZOS ESTABLECIDOS NOUTRO ESTADO MEMBRO DA UE Ou DO EEE
3.3 PRESTADORES DE SERVIZOS NUN ESTADO NON PERTENCENTE Á UNIÓN EUROPEA Ou Ao ESPAZO ECONÓMICO EUROPEO
4. SERVIZOS EXCLUÍDOS DO ÁMBITO DE APLICACIÓN (ART. 5 LSSI)
5. DÚBIDAS FRECUENTES CON RESPECTO Ao ÁMBITO DE APLICACIÓN DA LSSI
6. RESUMO DA UNIDADE

UD.3 - PRESTACIÓN DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN
1. PRESTACIÓN DE SERVIZOS (ARTS. 6 A 8 LSSI)
1.1 O PRINCIPIO DE LIBRE PRESTACIÓN DE SERVIZOS
1.2 RESTRICCIONES Á PRESTACIÓN DE SERVIZOS
2. OBRIGACIÓNS DOS PRESTADORES (ARTS. 10, 11 E 12 BIS LSSI)
2.1 INFORMACIÓN XERAL
2.1.1 Os números de tarificación adicional
2.2 OBRIGACIÓN DE COLABORACIÓN DOS PRESTADORES DE SERVIZOS DE INTERMEDIACIÓN
2.3 OBRIGACIÓNS DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDADE
3. RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES (ARTS. 13 A 17 LSSI)
3.1 RESPONSABILIDADE DOS OPERADORES DE REDES E PROVEEDORES DE ACCESO
3.2 RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIZOS QUE REALIZAN COPIA TEMPORAL DOS DATOS SOLICITADOS POLOS USUARIOS
3.3 RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIZOS DE ALOXAMENTO Ou ALMACENAMIENTO DE DATOS
3.4 RESPONSABILIDADE DOS PRESTADORES DE SERVIZOS QUE FACILITEN ENLACES A CONTIDOS Ou INSTRUMENTOS DE PROCURA
3.5 OBRIGACIÓNS DE SUPERVISIÓN E COMUNICACIÓN
4. Os CÓDIGOS DE CONDUTA (ART 18 E DISPOSICIÓN FINAL 8 LSSI)
4.1 O "DISTINTIVO PÚBLICO DE CONFIANZA EN LIÑA"
4.1.1 Que é e quen interveñen?
4.1.2 Descrición do Distintivo
4.2 OUTROS DISTINTIVOS DE CALIDADE
5. RESUMO DA UNIDADE

UD.4 - O COMERCIO ELECTRÓNICO
1. APROXIMACIÓN Ao COMERCIO ELECTRÓNICO
1.1 VANTAXES E DESVENTAJAS DO COMERCIO ELECTRÓNICO
1.2 PASOS PARA REALIZAR UNHA COMPRA SEGURA
1.2.1 Paso 1: comprobación da seguridade do terminal
1.2.2 Paso 2: Comprobación da fiabilidad do vendedor
1.2.3 Paso 3: análise da oferta seleccionada
1.2.4 Paso 4: comprobación das condicións de compra
1.2.5 Paso 5: confirmación da compra
2. COMUNICACIÓNS COMERCIAIS POR VÍA ELECTRÓNICA (ARTS. 19 A 22 LSSI)
2.1 INFORMACIÓN OBLIGATORIA A INCLUÍR EN TODA COMUNICACIÓN COMERCIAL, OFERTA PROMOCIONAL Ou CONCURSOS
2.2 PROHIBICIÓNS
2.3 DEREITOS DOS DESTINATARIOS
2.3.1 Formas de Spam
2.3.2 Consellos para previr o Spam
2.3.3 Consellos para reducir o Spam
3. A CONTRATACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA (ARTS. 23 A 29 LSSI)
3.1 TIPOS E CLASIFICACIÓN DE CONTRATOS ELECTRÓNICOS
3.2 LUGAR DE CELEBRACIÓN DO CONTRATO ELECTRÓNICO
3.3 OBRIGACIÓNS PREVIAS Á CONTRATACIÓN
3.4 INFORMACIÓN POSTERIOR Á CELEBRACIÓN DO CONTRATO
3.5 PRAZO DE EJECUCIÓN DO CONTRATO ELECTRÓNICO
3.6 PROBA DOS CONTRATOS CELEBRADOS POR VÍA ELECTRÓNICA
4. RESUMO DA UNIDADE

UD.5 - RESOLUCIÓN DE CONFLITOS. INFORMACIÓN E CONTROL
1. DÚAS VÍAS PARA A RESOLUCIÓN DE CONFLITOS
2. PROCEDEMENTOS DE RESOLUCIÓN XUDICIAL DE CONFLITOS: A ACCIÓN DE CESACIÓN (ARTS. 31 E 32 LSSI)
3. PROCEDEMENTOS DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS: O ARBITRAJE DE CONSUMO (ART. 32 E DISPOSICIÓN ADICIONAL 3ª LSSI)
3.1 DEFINICIÓN E RÉXIME XURÍDICO DO ARBITRAJE DE CONSUMO
3.2 SUXEITOS QUE INTERVEÑEN
3.2.1 Consumidores e empresarios
3.2.2 Xuntas Arbitrales e Órganos Arbitrales de Consumo
3.3 XUNTA COMPETENTE E OBXECTO DA RECLAMACIÓN
3.4 A ADHESIÓN Ao SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
3.5 PROCEDEMENTO DE ARBITRAJE
3.5.1 Inicio do procedemento: a solicitude
3.5.2 Mediación
3.5.3 Designación do Órgano Arbitral
3.5.4 Alegaciones das partes e audiencia
3.5.5 Probas
3.5.6 Laudo arbitral
3.5.7 Recursos
4. INFORMACIÓN E CONTROL (ARTS. 33 A 36 LSSI)
4.1 INFORMACIÓN Aos DESTINATARIOS E PRESTADORES DE SERVIZOS
4.2 COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓNS RELEVANTES
4.3 SUPERVISIÓN E CONTROL
4.4 DEBER DE COLABORACIÓN
5. RESUMO DA UNIDADE

UD.6 - INFRACCIONES E SANCIÓNS
1. INFRACCIONES (ARTS. 37 E 38 LSSI)
1.1 INFRACCIONES MOI GRAVES
1.2 INFRACCIONES GRAVES
1.3 INFRACCIONES LEVES
2. SANCIÓNS E MEDIDAS PROVISIONALES (ARTS. 39 A 42 LSSI)
3. COMPETENCIA SANCIONADORA (ART. 43 LSSI)
4. CONCURRENCIA DE INFRACCIONES E SANCIÓNS E PRAZOS DE PRESCRIPCIÓN (ARTS. 44 E 45 LSSI).
5. RESUMO DA UNIDADE

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Implantación e Auditoría da LSSI está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: