Cursos y Masters de Rajesa Formación Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte - I ART Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de Gestor-Energetico-Econova

Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Precio A consultar - Cursos de especialización, OnLine
 
Justificación/Descripción del curso:

Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Com requisit acadèmic és indispensable tenir el Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

Temario cubierto por el curso:

Aprovat en el DOGC de 22 d'abril de 2009

Part General:

 • Dret Constitucional (4 temes)
 • L’Organització Política i Administrativa de l'Estat (4 temes).
 • La Unió Europea (4 temes)
 • L’Organització Política i administrativa de Catalunya (3 temes)
 • L'Administració Pública. Dret Administratiu (8 temes).
 • Economia del sector públic. La gestió económicofinancera (3 temes)
 • Estadística (3 temes)
 • Gestió pública (5 temes)
 • Funció pública (5 temes)
 • Polítiques públiques (5 temes)

Àmbit General:

 • Funció pública(6 temes)
 • Contractació pública i pressupost (6 temes)
 • Gestió pública i millora (8 temes)
 • Noves tecnologies i administració pública (3)
 • Anàlisis i estudis (3 temes)

Proves

L'Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: CONSTA DE 4 EXERCICIS

Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.
Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2). Durada 1 hora

Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (44 temes). Durada 1 h. 30 minuts.

Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general
i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 h 15 minuts

Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.
Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 hora 45 minuts.

SEGONA PROVA: EXERCICIS DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA I DE LLENGUA CASTELLANA.

Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.

Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 12/11/2014.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: