Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de Intesa Cursos y Masters de Vertice Institute Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial

Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya

Precio A consultar - Oposiciones, Presencial - Bolsa de empleo Propia del centro - Promoción: Facilidades de pago
 
Justificación/Descripción del curso:

Sedes de realización del curso: Barcelona

Aquest Cos té assignades funcions de realització d'activitats administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents Departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

Per a accedir a aquest cos s'exigeix: Títol Superior Universitari

A més del Cos Superior, el CEF també prepara l'accés al Cos Tècnic de Gestió (Diplomats Universitaris) i el d'Administratius (Batxiller Superior).

L'Oposició consta de 2 proves:

PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

  • Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori. Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala superior d’administració general del cos superior d’administració (subgrup A1). Durada 1 hora
  • Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (60 temes). Durada 1 h. 30 minuts.
  • Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 1 h 30 minuts
  • Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica corresponent a cada opció (60 temes + 40 temes). Durada 2 hores

SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

  • Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.
  • Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

Exclusivament en el sistema de preparació PRESENCIAL en el nostre Centre de Barcelona (c/ Gran de Gràcia, 171).

El desenvolupament de la preparació presencial es realitza de forma global, els continguts de les diferents matèries s'expliquen des del principi. Al final de cada mes es realitza un simulacre d'examen (tipus test o cas pràctic) sobre els temes tractats fins a la data. Així mateix, en la mesura que s'avança en l'anàlisi del temari, es desenvolupen casos pràctics de menor a major dificultat, acords amb el proposat en convocatòries anteriors.

A més del nostre servei d'actualització de temaris existent en la XARXA, hem creat un servei d'informació sobre les Novetats Legislatives per als subscriptors d'actualitzacions d'aquesta oposició. Pensem que és bastant útil per a l'opositor perquè li permet estar al dia sobre la publicació de normes que afectin al seu programa.

Per a horaris consultar al mateix centre

Existeix la possibilitat d'incorporació en grups ja existents (OBERT EL TERMINI DE MATRÍCULA) . Per a més detalls sobre aquesta oposició han de posar-se en contacte amb el centre de Barcelona.

PREPARACIÓ PRESENCIAL
Matrícula (primer mes) 40 €
150 €/mes

Requisitos de acceso al curso:

No descritos.

Temario cubierto por el curso:

Aprobado en el DOGC de 12 d'agost de 2008

Està compost per una Part General i 4 Àmbits:

Part general (60 temes) (comú als 4 àmbits)

  • Àmbit General (40 temes)
  • Àmbit Jurídic (40 temes)
  • Àmbit Econòmic (40 temes)
  • Àmbit de Prevenció (40 temes)
Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Oposiciones a Grupo A1: Cos Superior de la Generalitat de Catalunya está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 10/05/2005.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: