Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios

Curs de Consolidació d"Estats Finacieros

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Consolidación de Estados Financieros - Adaptado al Nuevo Plan General Contable Curso de Consolidación de Estados Finacieros   Curs de Consolidació d“Estats Finacieros   Curso de Consolidación de Estados Finacieros Course of Consolidación of States Finacieros Cours de Consolidation d“États Finacieros
 
Justificación/Descripción del curso:

La comptabilitat tradicional mostra els estats financers d"una empresa, tant el balanç com el compte de resultats, com unitat econòmica. No obstant això, quan una societat posseeix una participació majoritària en el capital d"una altra societat distinta, els estats financers individuals perden part de la seva utilitat a l"hora de reflectir la situació econòmica, financera i patrimonial d"aquella.

Si bé jurídicament es tracta de dues empreses distintes, dita consideració és diferent des del punt de vista econòmic. Si una societat posseeix el 100 per 100 del capital d"una altra, econòmicament es tracta d"una mateixa empresa i la seva veritable situació no es reflecteix adequadament mitjançant la simple constància en el balanç de la societat tenedora del cost de la participació en l"altra societat.

En conseqüència, la necessitat de la consolidació d"estats financers sorgeix com conseqüència de la necessitat de reflectir la situació d"un grup de societats, des del punt de vista econòmic, oblidant la seva autonomia des d"una perspectiva jurídica.

Per tant, els estats financers consolidats resulten fonamentals per als interessats en la societat dominant del grup. És a dir, els seus administradors i accionistes.

A l"espera de l"aprovació de les noves Normes per a la formulación dels comptes anuals consolidats, d"acord amb el Pla General de Comptabilitat de 2007, en aquest curs s"analitza la formulación dels estats financers consolidats d"acord amb el Real Decret 1815/91, de 20 de desembre, i les modificacions que es deriven de les següents Normes internacionals de comptabilitat:Les NIC 27, "Estats financers consolidats i separats".

La NIC 28, "Inversions en entitats associades".

La NIC 31, "Participacions en empreses conjunts"

Requisitos de acceso al curso:

Tenir coneixements de comptabilitat

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - CONSOLIDACION D"ESTATS FINANCERS

TEMA 1. Introducció.
TEMA 2. Grups de societats.
TEMA 3. Combinacions de negocis.
TEMA 4. Etapes del procés de consolidació.
TEMA 5. El mètode d"integració global.
TEMA 6. L"eliminació inversió - fons propis.
TEMA 7. Eliminacions de resultats per operacions internes.
TEMA 8. Inversions addicionals i augments del percentatge de participació.
TEMA 9. Reduccions en el percentatge de domini i de la participació.
TEMA 10. Participacions indirectes.
TEMA 11. Transmissions de participacions entre empreses del grup.
TEMA 12. Participacions recíproques entre societats depenents.
TEMA 13. Conversió de comptes anuals en moneda estrangera.
TEMA 14. El mètode d"integració global.
TEMA 15. El procediment de posada en equivalencia.
TEMA 16. Presentació dels comptes dels grups de societats.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Consolidació d“Estats Finacieros está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: