Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de EAE - UB IL3

Curso de Análise de Estados Financeiros

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Análisis de Estados Financieros   Curso de Análise de Estados Financeiros   Curs d“Anàlisi d“Estats Financers Curso de Análise de Estados Financeiros Course of Analysis of Financial States Cours d“Analyse d“États Financiers
 
Justificación/Descripción del curso:

De acordo co Marco conceptual para a elaboración e presentación dos estados financeiros, o obxectivo dos mesmos é fornecer información achega da situación financeira, desempeño e cambios na posición financeira que sexa útil a unha ampla gama de usuarios ao tomar as súas decisións económicas.

Con carácter previo á análise dos estados financeiros expóñense determinadas cuestións relacionadas cos mesmos de acordo co Plan Xeral de Contabilidad, o Marco conceptual para a elaboración e presentación dos estados financeiros das Normas internacionais de contabilidad e a NIC 1, "Presentación dos estados financeiros".

A análise dos estados financeiros abórdase de acordo coa estrutura tradicional do mesmo:
En primeiro lugar, a análise financeira trata de estudar en que medida os medios financeiros empregados pola empresa son os adecuados para manter un desenvolvemento económico estable, tratando de estudar que capacidade ten a empresa, co seu activo, para ir reembolsando os seus pasivos, segundo vaian vencendo.

Por outra banda, a denominada análise económica estuda a rentabilidad da empresa nun determinado exercicio económico e a súa evolución respecto de exercicios anteriores, así como a súa comparación coa obtida por outras empresas.

Para rematar, o tradicionalmente denominado análise da situación patrimonial ten por obxecto o estudo do activo e o pasivo da empresa, as variacións experimentadas por devanditas magnitudes ao longo de varios exercicios analizando as fontes que orixinaron recursos.

Requisitos de acceso al curso:

Ter coñecementos básicos de contabilidad

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - ANALISIS DE ESTADOS FINANCEIROS

TEMA 1. Obxectivos dos estados financeiros.
TEMA 2. A análise financeira.
TEMA 3. A análise económica.
TEMA 4. A análise patrimonial.


Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Análise de Estados Financeiros está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: