Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC

Especialidade en Ergonomía e Psicosociología Aplicada (PRL)

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso Avanzado de FactuSOL   Especialidade en Ergonomía e Psicosociología Aplicada (PRL)   Especialitat en Ergonomía i Psicosociología Aplicada (PRL) Especialidad em Ergonomía e Psicosociología Aplicada (PRL) Speciality in Ergonomía and Psicosociología Applied (PRL) Spécialité en Ergonomía et Psicosociología Appliquée (PRL)
 
Justificación/Descripción del curso:

Este curso está HOMOLOGADO pola XUNTA DE GALICIA e é OFICIAL e VÁLIDO para exercer como Técnico de Prevención en toda ESPAÑA.

Podes comprobalo pulsando en leste enlace

Exames en Lugo, Xixón, Bilbao, Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla e Tenerife.

Utilizando a nosa Plataforma de Formación On-Line preparáronse con éxito nos dous últimos anos máis de 500 Técnicos de Prevención de toda España, obtendo unha porcentaxe de aprobados superior ao 99%

A Lei de Prevención de Riscos Laborais, Lei 31/1995 de 8 de Novembro, establece na súa exposición de motivos que "o propósito de fomentar unha auténtica cultura preventiva, mediante a promoción de mellóraa da educación en devandita materia en todos os niveis educativos, involucra á sociedade no seu conxunto e constitúe un dos obxectivos básicos e de efectos quizá máis transcendentes para o futuro dos perseguidos pola presente Lei".

Pola súa banda, o Reglamento dos servizos de Prevención, regula as capacidades ou aptitudes necesarias para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desenvolvemento da actividade preventiva, así como a formación mínima exixible para o desempeño de devanditas funcións que se clasifican en nivel básico, intermedio e superior en prevención de riscos laborais.

A forte demanda social que existe de Técnicos efectivamente preparados nesta materia fai necesaria a realización de cursos diversos en todo o ámbito nacional. Por outra banda ante as novas posibilidades abertas polas tecnoloxías da información abriuse un abanico de métodos de ensino colaborativa que permiten un maior aprovechamiento da formación e a generalización da mesma.

Derivado de todo iso xorden tamén as especialidades en Prevención de Riscos, xa que conveu establecer diferentes campos de especialización, sendo 4 na actualidade: Seguridade no Traballo, Higiene Industrial, Ergonomía e Psicosociología Aplicada e Medicina do Traballo.

Esta especialidade de Ergonomía e Psicosociología Aplicada está orientada cara aos riscos máis relacionados coa Ergonomía do posto de traballo tales como ergonomía nas oficinas, maquinas, ... e a Psicosociología Aplicada en canto aos factores de risco derivados da psicología como poidan ser o "estrés", a síndrome do "burn out", o "mobbing", e moitos outros trastornos e factores que inflúen na situación psicosociológica do traballador aumentado os riscos de accidente laboral.

Si has cursado con ACEDIS Formación o Master completo, terás un desconto do 20% nesta especialidade.

Requisitos de acceso al curso:

Estar en posesión do Título de Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais

Temario cubierto por el curso:

MODULO 1 - Metodoloxía. Introdución á ergonomía
1.1 Antecedentes e definicións da ergonomía
1.2 A civilización industrial
1.3 O usuario
1.4 Análise de usuario
1.5 A ergonomía no proxecto
1.6 Funcións do home e da máquina
1.7 Relacións no sistema home-máquina
1.8 Metodoloxía de intervención en ergonomía
1.9 Técnicas de recolleita de datos
1.10 Acción preventiva da ergonomía
1.11 Resolución de casos

MODULO 2 - Ergonomía da posición e o esforzo
2.1 Antropometría: estudo antropométrico
2.2 Técnicas de medición
2.3 Antropometría dinámica
2.4 Principios do deseño antropométrico
2.5 Biomecánica: sistema musculoesquelético
2.6 Ergonomía da posición e o esforzo
2.7 O home e o esforzo
2.8 Columna vertebral
2.9 Principios da física vectorial e a súa relación coa biomecánica
2.10 Cálculo de forzas externas
2.11 Sistemas de ecuaciones
2.12 Aplicación da antropometría e da biomecánica ao deseño de postos de traballo (individual, grupal e poblacional)
2.13 Resolución de casos

MODULO 3 - Gasto energético e capacidade. Traballo físico.
3.1 Actividade e consumo energético
3.2 Determinación de gasto energético das actividades
3.3 Capacidade de traballo físico
3.4 Definición e causas das lesións por movementos repetitivos
3.5 Lesións de extremidades superiores e columna vertebral producidas por movementos repetitivos
3.6 Desenvolvemento e avaliación dun método de análise de postos destinados á prevención de trastornos musculoesqueléticos ligados ao traballo repetitivo.
3.7 Traballo práctico: estudo ergonómico dun proceso industrial e a problemática de trastornos musculoesqueléticos.
3.8 Resolución de casos

MODULO 4 - Ergonomía ambiental I
4.1 Fisiología do sistema visual
4.2 Sistema termorregulador

MODULO 5 - Ergonomía ambiental II
5.1 Formulación de problemas prácticos que aborden os temas de iluminación, ambiente sonoro e estrés térmico
5.2 Avaliación e control de confort térmico
5.3 Deseños-rediseños integral de postos de traballo

MODULO 6 - Psicología ergonómica
6.1 Factores psicolóxicos condicionantes do comportamento laboral
6.2 Análise da tarefa, actividade, rendemento
6.3 Toma de información
6.4 Toma de decisións
6.5 Carga mental
6.6 Estrés
6.7 Eficacia, eficiencia e erro
6.8 Traballo de noite, ritmos circadiano e regulación da actividade
6.9 Factores psicosociales condicionantes da eficacia e da satisfacción laboral
6.10 Motivación
6.11 Satisfacción e calidade de vida laboral
6.12 Comunicación
6.13 Autonomía
6.14 Responsabilidade
6.15 Roles
6.16 Liderado
6.17Traballo grupal
6.18 Resolución de casos

MODULO 7 - Ergonomía e organización do traballo
7.1 Estudo do traballo, visión histórica e conceptual
7.2 Taylorismo e Antitaylorismo
7.3 Novas formas na organización do traballo
7.4 Perspectivas de futuro
7.5 Métodos globais de avaliación das condicións de traballo: Lest,, Cheklist, "ad hoc".
7.6 Actividade mental e aspectos psicosociales do traballo
7.7 Enriquecimiento de tarefas
7.8 Rotación de tarefas
7.9 Cambio de tarefas
7.10 Equipos semiautónomos de traballo.
7.11 Ergonomía temporal. Valoración obxectiva e subjetiva das actividades
7.12 Resolución de casos
7.13 Análises dun posto de traballo nunha empresa

MODULO 8 - Deseño e rediseño de postos de traballo e ferramentas manuais
8.1 Introdución Norma ISO 6385
8.2 Concepción do posto de traballo
8.3 Requerimientos básicos
8.4 Planos e volumes de traballo
8.5 Displays e mandos: selección e emprazamento
8.6 Medios de señalización visual
8.7 Pupitres e cadros de mandos
8.8 Rediseño ergonómico de postos de traballo
8.9 Ferramentas manuais. Análise de uso
8.10 Deseño de criterio e selección
8.11 Esixencias ergonómicas
8.12 Revisión Operativa de Deseño Ergonómico (RODE).
8.13 Resolución de casos.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Especialidade en Ergonomía e Psicosociología Aplicada (PRL) está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 04/08/2008.

Etiquetas del curso: