Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de HOME DEUTSCH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de IMF Formacion

Técnico en Comercio Exterior

Precio 345 € - Cursos de especialización, OnLine de 300 horas - Titulación Emitida por el centro
Técnico en Comercio Exterior   Técnico en Comercio Exterior   Tècnic en Comerç Exterior Técnico em Comércio Exterior Technician in External Trade Technicien en Commerce Extérieur
 
Justificación/Descripción del curso:

O curso de comercio exterior que presentamos pretende que aprendas todos os conceptos e materias do comercio exterior así como a mentalización e o esquema mental necesario para encarar as relacións comerciais internacionais.

Este curso está enfocado para que todo profesional, sexa cal for a súa formación ou desempeño laboral, entre a formar parte do coñecemento do comercio exterior. O mundo globalizado no que vivimos fai necesaria unha formación específica sobre o comercio exterior para poder entender e coñecer a realidade empresarial actual. É probable que ata a empresa onde un profesional desempaña o seu labor laboral non estea directamente relacionada co comercio exterior con todo; os seus clientes, os seus proveedores ou a súa competencia si é moi probable que teñan unha relación moito máis estreita co comercio exterior, o que obriga ao profesional a coñecer e saber esta realidade.

Neste momento unha empresa, sexa cal for o seu tamaño, que non estea enfocada a manter relacións comerciais fose da súa contorna próxima está abocada a equivocarse na súa estratexia e a ser moi débil fronte aos ciclos económicos e fronte á súa competencia. Unha competencia que deixou de ser diferenciada en competencia nacional ou internacional para ser considerada competencia global. Nas décadas dos oitenta e dos noventa a sociedade empresarial viu como marcas e empresas coñecidas desaparecían ou eran compradas por empresas multinacionais. Barrerios, Pegaso, Bultaco, Galerías Preciar, Radiola, Xeados
Avidesa e así un longo etcétera.

Algunhas empresas, algúns empresarios, pensan que o seu tamaño si importa para exportar e creen que a actividade exportadora "é para os grandes" e que a eles non lles interesa exportar. Nada máis incerto. Cada empresa pode e debeexportar en función das súas posibilidades e do seu tamaño. O avance tecnolóxico e o uso de Internet fai posible chegar a calquera recuncho do mundo, tan só hai que saber como facelo. Tamén comezan cada vez máis a ser requiridos os servizos externos de exportación a través de consultores expertos de comercio exterior do mesmo xeito que sucede noutros aspectos empresariais, como é a contratación de servizos externos de expertos laborais, contables ou fiscais. Unha empresa pode dispoñer do seu propio departamento de comercio exterior externo abaratando así os custos de infraestructura e de viaxes.

Outro factor nos que este curso fai mención especial cun tema específico é o tema das técnicas de venda internacionais. O comercio exterior é única e exclusivamente un tema de vendas. De nada serve ter un coñecemento exhaustivo de medios de pago, fiscalidad ou de transporte que si non se dispón dun cliente, de alguén ao que vender de nada serve tanta formación. O comercio exterior ten como fundamento unha estratexia comercial onde haberá que seleccionar o onde vender, o onde producir e o que vender da carteira de produtos ou de servizos da empresa. Trátase de vender única e exclusivamente.

Este curso é eminentemente práctico e explica detalladamente todo o proceso necesario para a exportación e en comercio internacional, desde os conceptos básicos, pasando por todos os procesos como as fases de estudo de mercado, marketing, negociación, contratación, transporte, financiamento, xestión de cobros e pagos internacionais, fiscalidad internacinal, así como o estudo dos prioncipales organismos de apoio á exportación e importación, etc...

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso.

Temario cubierto por el curso:

MODULO 01 - INTRODUCIÓN Ao COMERCIO EXTERIOR
1. Conceptos de Iniciación ao Comercio Exterior
1.1. Conceptos Básicos
1.1.1. Orixe do Comercio Exterior
1.1.2. Elementos da Relación de Intercambio
1.2. Barreiras ao Comercio Exterior
1.2.1. Barreiras Políticas
1.2.2. Barreiras Económicas ou Arancelarias
1.2.3. Barreiras Xurídicas ou Non Arancelarias
1.3. Medidas de Defensa Comercial
1.3.1. Medidas Antidumping
1.3.2. Subvención
2. Esquema Operativo do Comercio Exterior
3. Riscos do Comercio Exterior
3.1. Riscos do Ámbito Empresarial
3.2. Riscos en Operacións de Comercio Exterior
3.3. Riscos Financeiros
4. Os 5 Alicerces do Comercio Exterior
4.1. O Marketing (Taboleiro).
4.2. O Transporte e a Logística
4.3. O Área Xurídica
4.4. Área Financeira e Medios de Cobro
4.5. Código Aduanero
4.5.1. Tratamento de Exportacións. Réxime de Comercio
4.5.2. Trámites Aduaneros
4.5.3. Réximes Especiais para Determinadas Mercancías
5. Documentos do Comercio Exterior
5.1. Documentos Comerciais
5.2. Documentos de Transporte
5.3. Pólizas de Seguros
5.4. Certificados
6. Mentalización Empresarial

MODULO 02 - MARKETING INTERNACIONAL
1. Introdución
1.1. Filosofía de Marketing
1.2. As Necesidades
1.3. Diferenzas entre Marketing Doméstico e Internacional
2. A decisión de exportar na empresa
2.1. Fases da Internacionalización Empresarial Española
2.2. Fases da Internacionalización Empresarial
3. Marketing Mix Internacional
3.1. Marketing Mix o Produto (Product)
3.1.1. Ciclo de Vida Internacional do Produto
3.1.2. Atributos do Produto
3.1.2.1. Atributos Intrínsecos
3.1.2.2. Atributos Externos
3.1.2.3. Atributos Intangibles
3.2. Marketing Mix o Prezo (Price)
3.2.1. Condicionantes para a Fijación de Prezos
3.2.2. Políticas de Prezos
3.2.3. Prezo de Adquisición
3.3. Marketing Mix a Distribución (Place)
3.3.1. Canles de Distribución
3.3.1.1. Canle Longa
3.3.1.2. Canle Curta
3.3.1.3. Canle Directa
3.4. Marketing Mix a Promoción (Promotion)
3.4.1. Técnicas de Promoción
3.4.1.1. A Venda Persoal
3.4.1.2. Promoción de Vendas
3.4.1.3. Misións Comerciais
3.4.1.4. Feiras e Exposicións
3.4.1.5. Seminarios e Conferencias
3.4.1.6. Patrocinio e Mecenazgo
3.4.1.7. Marketing Directo
3.4.2. Publicidade
3.4.3. Relacións Públicas e Comunicación
4. Formas de Entrada nos Mercados Exteriores
4.1. Exportacións Directas
4.1.1. Venda Directa
4.1.2. Axentes e Distribuidores
4.1.3. Establecemento Subsidiaria Comercial
4.2. Exportación Indirecta
4.2.1. Compañías de Trading %ou201CTrading companies%ou201D ou Casas Comerciais
4.2.2. Intermediarios Comerciais
4.3. Exportación Concertada ou Agrupada
4.3.1. O "Piggy-Back" (Operación Canguro)
4.3.2. A "Joint Venture" Internacional
4.3.3. Agrupaciones Europeas de Interese Económico (AEIE)
4.3.4. As Franquicias Internacionais
4.3.5. As Alianzas Estratéxicas
4.3.6. Os Consorcios de Exportación
4.4. Produción en Mercados Exteriores
4.4.1. Contrato de Fabricación
4.4.2. Licenza de Fabricación
4.4.3. Establecemento dun Centro Propio
5. Estratexias de Exportación
5.1. Estratexia de Diferenciación
5.2. Estratexia de Globalización

MODULO 03 - INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
1. Elementos Básicos da Investigación
1.1. Contorna Política-Económico e Normativa Legal
1.2. A Demanda
1.3. A Oferta
1.4. Prezos e Marxes Comerciais
1.5. Canles de Comercialización
2. Etapas da Investigación e Selección de Mercados
3. Fontes de Información
4. Estrutura dun Estudo de Investigación de Mercados
4.1. Estudo por Países
4.2. Estudo por Produtos
5. O Plan de Marketing Internacional
5.1. Etapas do Plan de Marketing Internacional (da planificación comercial)
5.2. Esquema dun Plan de Marketing Internacional

MODULO 04 - DIRECCIÓN DE VENDAS INTERNACIONAIS
1. Por que unha Empresa Estranxeira vai Comprar os meus Produtos ou os meus Servizos?
2. Folla de Ruta Internacional
2.1. Estudo de Partida ou Xustificación da Folla de Ruta
2.1.1. Coñecemento do Marco de Actuación
2.1.2. Coñecer o Mercado
2.1.3. Deseño da Actuación no Mercado
2.1.4. Actuar no Mercado e Obter o Posicionamiento
2.1.5. Cronograma de Seguimiento
2.2. Operativa Promocional na Folla de Ruta
2.2.1. Escandallo de Exportación da Folla de Ruta
2.2.2. Operativa Documental da Folla de Ruta

MODULO 05 - CONTROL DE CAMBIOS, MERCADOS DE DIVISAS E FINANCIAMENTO
1. Definición e Operativa dos Mercados de Divisas
1.1. Concepto
1.2. Convertibilidad de Divísalas
1.3. Oferta e Demanda de Divisas
2. Risco de Cambio e a súa Cobertura
2.1. Concepto
2.2. Instrumentos de Cobertura de Risco de Cambio
2.2.1. Seguro de Cambio
2.2.2. Opcións sobre Divisas
2.2.3. Futuros de Divisas
2.2.4. Autoseguros
3. Financiamento de Importaciones e Exportacións
3.1. Financiamento da Importación
3.1.1. Generalidades
3.1.2. Suxeitos Financiadores
3.1.3. Instrumentos Mercantiles de Financiamento
3.1.4. Moeda de Financiamento
3.2. Financiamento da Exportación
3.2.1. Generalidades
3.2.2. Créditos de Prefinanciación
3.2.3. Créditos para a Movilización do Cobro Aprazado
3.3. Prefinanciación de Exportacións
3.3.1. Facturación e Prefinanciación en Euros
3.3.2. Facturación en Euros e Prefinanciación en Divisas
3.3.2.1. Sen Seguro
3.3.2.2. Con Seguro ou Opción
3.3.3. Facturación en Divisas e Prefinanciación en Euros
3.3.3.1. Ten Risco de Cambio
3.3.3.2. Non ten Risco de Cambio
3.3.4. Facturación en Divisas e Prefinanciación na Propia Divisa
3.3.5. Facturación en Divisas e Prefinanciación en Distinta Divisa
4. Instrumentos Financeiros de Apoio á Exportación
4.1. Crédito Oficial á Exportación
4.1.1. O Consenso OCDE
4.1.2. Entidades Participantes
4.1.3. Modalidades de Crédito
4.1.3.1. Crédito ao Suministrador Nacional
4.1.3.2. Crédito ao Comprador Estranxeiro
4.1.4. Base de Financiamento
4.1.5. Tipos de Interese Aplicables
5. O Contrato de Axuste Recíproco de Intereses (CARI)
5.1. CARI Individual
5.2. CARI Liña
6. Fondo de Axuda ao Desenvolvemento

MODULO 06 - ORGANIZACIÓN ECONÓMICA E COMERCIAL DA UE
1. Integración Económica
1.1. Formas de Integración
1.2. Inconvenientes da Integración
2. Orixe da Unión Europea
2.1. Historia
2.2. Modificacións do Tratado de Roma
3. Institucións da Unión Europea
3.1. A Comisión
3.2. O Consello da Unión Europea
3.3. O Parlamento Europeo
3.4. O Tribunal de Xustiza
3.5. O Tribunal de Contas
3.6. Banco Central Europeo
3.7. Banco Europeo de Investimentos
4. Políticas da Unión Europea

MODULO 07 - CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
1. Introdución
1.1. Papel dos Contratos no Comercio Internacional
1.2. Peculiaridades da Contorna Xurídica Internacional
2. Concepto e Características dun Contrato Internacional
2.1. Elementos Esenciais de todo Contrato
3. A Formación e Ejecución do Contrato
3.1. Fase Preparatoria
3.2. Formación do Contrato
3.3. Ejecución e Desenvolvemento dos Dereitos e Obrigacións do Contrato
4. Lexislación Aplicable
4.1. Lei do País dunha das Partes Contratantes
4.2. Convenios Internacionais
4.3. Lex Mercatoria
4.4. Determinación da Lexislación Aplicable
5. Jurisdicción Competente
5.1. Tribunais de Xustiza
5.2. Arbitraje
5.3. Reconomiento e Ejecución de Sentenzas Estranxeiras
6. Clausulado Habitual dos Contratos Internacionais
7. Tipos de Contratos máis Utilizados en Comercio Internacional
7.1. Contrato de Compraventa Internacional
7.2. Contrato de Fornezo
7.3. Contrato de Axencia Comercial Internacional
7.4. Contrato de Concesión de Venda ou Distribución Comercial
7.5. Piggy Back
7.6. Contrato de Franquicia Internacional
7.7. Contratos de Transferencia de Tecnoloxía
7.8. Joint Venture Internacional

MODULO 08 - TRANSPORTE INTERNACIONAL
1. A Importancia dos Distintos Tipos de Transporte
1.1. Transporte Internacional
1.1.1. A Xestión de Transporte
1.1.2. As Persoas do Transporte
1.1.2.1. Transporte Marítimo (TM)
1.1.2.2. Transporte Terrestre
1.1.2.3. Transporte Aéreo
1.1.2.4. Transporte en xeral
2. Clasificación dos Transportes
2.1. Transporte Marítimo
2.1.1. Xestión Comercial
2.1.1.1. En Réxime de Navegación Libre ou Fletamentos
2.1.1.2. En Réxime de Liña Regular
2.2. Custos do Transporte Marítimo
2.2.1. En Liña Regular
2.2.2. En Fletamentos
2.3. Marco Xurídico
2.3.1. As Bandeiras de Conveniencia ou FOC (Flag of Convenience)
2.3.2. O Bloqueo Marítimo
3. Transporte Aéreo
3.1. Organizacións Internacionais
3.1.1. ICAO (International Civil Aviation Organization)
3.1.2. IATA (International Air Transport Association)
3.2. Xestión Comercial
3.3. As tarifas Internacionais
3.3.1. Tarifas de Carga Aérea e Flete
3.3.2. Custo do Flete
3.3.3. Outros Custos
3.4. Documento de Transporte. Air Way Bill
3.4.1. Características da Carta de Porte Aérea
3.5. Marco Xurídico
4. Transporte Ferroviario
4.1. Clasificación
4.1.1. Polo seu Regularidad
4.1.2. Polas Características da Mercancía
4.2. Xestión Comercial
4.3. Marco Jurídidco
5. Transporte por Estrada
5.1. Clasificación
5.2. Xestión Comercial
5.3. Marco Xurídico
6. Transporte Multimodal (TMM)
7. Elección do Modo de Transporte
7.1. Fiabilidad
7.2. Disponibilidad
7.3. Prezo
8. Seguro de Transportes
8.1. Características Básicas do Seguro de Transporte
8.2. Elementos Persoais do Contrato de Seguro
8.3. Modalidades do Seguro de Transporte
9. Términos do Transporte Internacional
9.1. Resumo de Documentos no Transporte Internacional
10. Fontes de Información sobre o Transporte Internacional de Mercancías

MODULO 09 - CÓDIGO ADUANERO
1. Introdución
2. Fontes do Código Aduanero
2.1. Dereito Orixinario
2.2. Dereito Derivado
2.3. Fontes Internas
2.4. Fontes Externas
3. Territorio Aduanero
4. Arancel Integrado das Comunidades Europeas. TARIC
4.1. Codificación das Mercancías
4.1.1. O Sistema Harmonizado
4.1.2. A Nomenclatura Combinada
4.2. Regras Xerais para a Interpretación da Nomenclatura (o Reglamento (CE) non 1832/2002)
4.3. TARIC
4.3.1. Información Arancelaria Vinculante
5. Tipos de Aranceles
5.1. Tipo %ou201CAd Valorem%ou201D
5.2. Tipo Específico
5.3. Tipo Mixto
5.4. Tipo Composto
5.5. Imposición a tanto alzado
6. Orixe das Mercancías
6.1. Mercancías Comunitarias e Mercancías non Comunitarias
6.2. Orixe non Preferencial das Mercancías
6.2.1. Mercancías Producidas Totalmente nun País. Artigo 23 CA
6.2.2. Transformación Substancial. Art. 24 CA
6.2.2.1. A Transformación debe Conducir á Fabricación dun Novo Produto ou debe Representar un Cambio de Fabricación Importante
6.2.2.2. Económicamente Xustificada
6.2.2.3. Nunha Empresa Equipada ao efecto
6.2.3. Elaboración que Transfire a Orixe
6.2.3.1. Para as Materias Textiles e as súas Manufacturas da Sección XI da Nomenclatura Combinada
6.2.3.2. Disposicións de todos os Produtos
6.2.3.3. Pezas de Recambio
6.2.4. Fontes de Información da Orixe da Mercancía
6.3. Orixe Preferencial das Mercancías
6.3.1. Sistema de Preferencias Xeneralizadas
6.3.1.1. Transformacións Insuficientes para Conferir Orixe
6.3.1.2. Sistemas de Acumulación de Orixe
6.3.2. Outros Elementos da Determinación da Orixe
6.3.3. Fontes de Información da Orixe Preferencial das Mercancías
7. Xustificación da Orixe das Mercancías
7.1. Organismos Expedidores de Certificado de Orixe en España
7.2. Fontes de Información sobre o Certificado de Orixe
8. Valor en Aduana da Mercancía
8.1. Métodos de Valoración do Valor en Aduana
8.1.1. Método Principal
8.1.1.1. Axustes Positivos. Artigo 32 do CA
8.1.1.2. Axustes Negativos. Artigo 33 CA
8.1.1.3. Condicións de Utilización do Método Principal
8.1.2. Métodos Secundarios
8.1.2.1. Valor de Transacción de Mercancías Idénticas
8.1.2.2. Valor de Transacción de Mercancías Similares
8.1.2.3. Método Deductivo ou Procedemento Sustractivo
8.1.2.4. Método do Custo de Produción
8.1.2.5. Método do Último Recurso
9. Introdución das Mercancías no Territorio Aduanero da Comunidade
9.1. Nacemento da Débeda Aduanera
9.1.1. Na Importación
9.1.2. Na Exportación
9.2. Contracción, Notificación e Pago da Débeda Aduanera
9.2.1. Notificación
9.2.2. O Pago
9.2.3. A Débeda Aduanera extinguirase
9.3. Liquidación da Débeda Aduanera
10. Destinos Aduaneros
10.1. Depósito Temporal
10.2. Libre Práctica
10.3. Inclusión nun Réxime Económico Aduanero
10.3.1. Importación Temporal
10.3.1.1. Clases de Importación Temporal
10.3.2. Transformación baixo Control Aduanero
10.3.3. Réxime de Perfeccionamiento Activo
10.3.4. Réxime de Perfeccionamiento Pasivo
10.4. Áreas Exentas
10.4.1. Depósitos Aduaneros
10.4.1.1. Tipos de Depósitos Públicos
10.4.1.2. Tipos de Depósitos Privados
10.4.1.3. Ultimación do Réxime
10.4.2. Zonas e Depósitos Francos
10.4.3. Reexportación, Destrución e Abandono
11. Tránsito Comunitario
11.1. Tránsito Externo
11.1.1. Operativa de Tránsito Externo
11.2. Tránsito Interno
12. A Exportación
12.1. Exportación Temporal con Caderno ATA
13. Despacho Aduanero
13.1. Presentación en Aduana das Mercancías
13.2. Descarga das Mercancías Presentadas en Aduanas
13.3. Documento Único Aduanero. DUA
13.3.1. Documentos que Acompañan ao DUA
13.4. Operadores Económicos Autorizados
13.4.1. Estatuto do Operador Económico Autorizado
13.5. Esquemas de Despachos Aduaneros
13.5.1. Exportación
13.5.2. Importación
13.5.3. Tránsito
14. Operacións Privilexiadas
14.1. Franquicias Aduaneras
14.2. Mercancías de Retorno
14.3. Produtos da Pesca Marítima e Outros Produtos Extraídos do Mar
15. Outras Medidas Aduaneras
15.1. Os Contingentes Arancelarios
15.1.1. Contingentes Arancelarios Cuantitativos
15.2. Suspensións Arancelarias
15.3. Límites Máximos Arancelarios ou Plafonds
15.4. Medidas de Defensa Comercial
15.4.1. Medidas Antidumping
15.4.2. Dereitos Compensatorios
15.4.3. Mercancías con Usurpación de Marcas

MODULO 10 - FISCALIDAD INTERNACIONAL
1. Antecedentes
2. O IVA nas Exportacións
2.1. Réxime Tributario
2.1.1. Exportacións de Mercancías
2.1.2. Prestación de Servizos
2.1.3. Outras Exenciones
3. O IVA Relativo ás Zonas Francas, Depósitos Francos e Outros Depósitos
4. O IVA nas Operacións Intracomunitarias
4.1. Introducións e Expedicións Intracomunitarias
5. Os impostos Especiais
5.1. Os Impostos Especiais nas Exportacións
5.2. Introducións e Expedicións Intracomunitarias
6. Obrigación Estatística. INTRASTAT
6.1. Información Ampliada e Modelos de INTRASTAT

MODULO 11 - MEDIOS DE COBRO E PAGO INTERNACIONAIS
1. Introdución
2. Características Xerais dos Medios de Pago
2.1. Medios de Pago: Documentarios e Simples
2.2. Elección do Medio de Pago
3. Crédito Documentario
3.1. Partes que Interveñen
3.2. Regulación
3.3. Clasificación
3.4. Secuencia Operativa
3.5. Exame dos Documentos
3.6. Documentos con %ou201CReservas%ou201D
3.7. Datas, Importe e Cantidade da Mercancía
3.8. Créditos Documentarios Especiais
4. Remesa Documentaria
4.1. Tramitación dunha Remesa Documentaria
5. Orde de Pago Documentaria
6. Remesa Simple
7. Orde de Pago Simple e Transferencia
8. Cheque Bancario e Cheque Persoal

MODULO 12 - INSTITUCIÓNS DO COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA

MODULO 13 - ORGANISMOS INTERNACIONAIS
1. OMC. Organización Mundial do Comercio
2. ONUDI. Organización das Nacións Unidas para o Desenvolvemento Industrial
3. OCDE. Organización de Cooperación e Desenvolvemento Económico
4. UNCTAD. Conferencia das Nacións Unidas sobre Comercio e Desenvolvemento
5. ASEAN. Asociación de Nacións do Sureste Asiático
6. NAFTA. Tratado de Libre Comercio de América do Norte entre EE.UU, Canadá e México
7. MERCOSUR. Mercado Común do Sur
8. Outros Bloques Comerciais
8.1. ALADI
8.2. Pacto andino
8.3. CARICOM. Comunidade do Caribe
8.4. UMA. Unión do Magreb Árabe

MODULO 14 - INCOTERMS 2010
1. Utilización
2. Clasificación dos Incoterms
3. Relación e Descrición de cada Incoterm
4. Criterios de Selección do Incoterm
4.1. En Función do Mercado
4.2. En Función da Experiencia ou Importancia do Exportador

MODULO 15 - ANEXOS
1. Glosario de Términos
2. Documentos de Comercio Exterior
3. Viabilidad Legal e Administrativa

MODULO 16 - BIBLIOGRAFÍA

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Comercio Exterior está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: