Cursos y Masters de I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de INTEFOR

Cicle formatiu d’ Atenció a persones en situació de dependència ON-LINE

Precio 3440 € - Formación Reglada, OnLine de 2000 horas
 
Justificación/Descripción del curso:

Funcions: Aquests estudis capaciten per treballar de tècnic en atenció domiciliària, responsable de planta en institucions residencials o centres de dia, cuidador de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial a diferents institucions.

Requisitos de acceso al curso:

Per poder accedir a un cicle formatiu de grau mitjà cal tenir un d’aquests requisits:

• Tenir el certificat de superació de la prova d’accés al cicle formatiu de grau mitjà.
• Haver superat el curs de formació específica per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà.
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 o 45 anys.

O bé tenir algun dels següents títols:

• Títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.
• Títol de tècnic o tècnica d’un cicle formatiu de grau mitjà.
• Títol de batxillerat unificat polivalent (BUP).

Són equivalents al títol de graduat o graduada en educació secundària:

• Títol de tècnic o tècnica auxiliar (FP1 d´abans) de qualsevol especialitat
• Títol de batxillerat superior, tècnic o laboral del pla d’estudis del 1953 o del 1957
• Primer i segon curs de BUP (sempre que no es tinguin més de dues matèries pendents entre els dos cursos)
• Títol d’oficial industrial (obtingut abans del 1975)

Temario cubierto por el curso:

Mòduls i unitats formatives hores Hores de dedicació setmanals per part de l’alumne

MP1 Organització de l’atenció de les persones en situació de dependència 132 hores

UF1Context de la intervenció sociosanitària 44 hores

UF2 Organització de la intervenció sociosanitària 88 hores

MP2 Atenció sanitària 198 hores

UF1 Mobilització de les persones en situació de dependència 54 hores

UF2 Activitats d’assistència sanitària 75 hores

UF3 Suport en la ingesta 39 hores

UF4 Aplicació de tractaments per a persones en situació de dependència 30 hores

MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència 165 hores

UF1 Autonomia personal 34 hores

UF2 Persones grans 32 hores

UF3 Persones amb malaltia mental 33 hores

UF4 Persones amb discapacitat intel·lectual 33 hores

UF5 Persones amb discapacitat física 33 hores

Segon semestre : de 16 febrer 2015 al 19 de juny gener 2015
Període matriculació: 26 de gener 2015 al 13 de febrer 2015
Avaluació ordinària : Data examen: dissabte 30 de maig 2015
Resultats: 5 de juny de 15
Avaluació extraordinària: Data examen : dissabte 13 de juny 2015
Resultats: 27 de juny 2015

Total hores semestre: 462 hores

Mòduls i unitats formatives hores Hores de dedicació setmanals per part de l’alumne

MP4 Atenció i suport psicosocial 231 hores

UF1 Suport en el desenvolupament del hàbits d’autonomia personal i social 74 hores

UF2 Suport en l’estimulació cognitiva de les persones 47 hores

UF3 Suport en l’animació grupal 41 hores

UF4 Suport en el desenvolupament de les relacions socials 69 hores

MP3 Atenció higiènica 66 hores

UF1 Higiene personal 33 hores

UF2 Higiene de l’entorn 33 hores

MP6 Teleassistència 66 hores

UF1 Teleassistència

MP9 Destresses socials 99 hores

UF1 Habilitats socials del professional 50 hores

UF2 Treball en equip 49 hores

Tercer semestre : de 15 de setembre 2015 al 15 de gener 2016
Període matriculació: 1 de juliol 2015 al 10 de setembre de 2015
Avaluació ordinària : Data examen: dissabte 9 de gener 2016
Resultats: 16 de gener 2016
Avaluació extraordinària: Data examen: dissabte 23 de gener 2016
Resultats: 30 de gener 2016

Total hores semestre: 429 hores

Mòduls i unitats formatives hores Hores de dedicació setmanals per part de l’alumne

MP7 Suport domiciliari 198 hores

UF1 Organització del treball domiciliari 39 hores

UF2 Gestió i administració de la llar 49 hores

UF3 Gestió i preparació de l’alimentació 69 hores

UF7 Manteniment i neteja de la llar 45 hores

MP8 Suport en la comunicació 66 hores

UF1 Suport en la comunicació

MP10 Primers auxilis 66 hores

UF1 Recursos i trasllat d’accidentats 22 hores

UF2 Suport vital bàsic (SVB) i ús dels desfibril·ladors 22

UF3 Atenció sanitària d’urgència 22 hores

MP13 Anglès tècnic 99 hores

UF1 Anglès tècnic

Quart semestre : ( Per concretar dates )
Període matriculació:
Avaluació ordinària :

Avaluació extraordinària

Total hores semestre: 231 hores lectives + 383 de pràctiques

Mòduls i unitats formatives hores Hores de dedicació setmanals per part de l’alumne

MP11 Formació i orientació laboral 99 hores

UF1 Incorporació al treball 66 hores

UF2 Prevenció de riscos laborals 33 hores

MP12 EIE (Empresa i iniciativa emprenedora) 66 hores

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

MP14 Síntesi 66 hores

UF1 Síntesi

MP 15 Formació en centres de treball 383

UF1 Formació en centres de treball

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Cicle formatiu d’ Atenció a persones en situació de dependència ON-LINE está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 22/10/2014.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: