Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección

Master Professional en Instal·lacions d"Energia Solar

Precio 1195 € - Cursos de especialización, OnLine de 368 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Instalaciones de Energía Solar Master Profesional en Instalacións de Enerxía Solar   Master Professional en Instal·lacions d“Energia Solar   Master Profissional em Instalações de Energia Solar Master Professional in Installations of Solar Energy Master Professionnel en de les Installations d“Énergie Solaire
 
Justificación/Descripción del curso:

Dirigit a Enginyers Tècnics i Superiors; a titulats de F.P. de branques tècniques com a Electricitat, Electrònica o Automatització; comandaments intermedis i gerents d"empreses vinculades al sector de l"energia i de forma genèrica, a tot aquell que desitgi introduir-se professionalment en el sector de l"Energia Solar.

Es tracta, doncs, d"un programa tècnic i fonamentalment pràctic, amb el qual l"alumne aprendrà a:
Dissenyar i dimensionar amb seguretat una instal·lació d"energia solar fotovoltaica o tèrmica tant aïllada com connectada a Xarxa coneixent i sabent interconectar cadascun dels seus components

Realitzar la instal·lació dels equips i panells amb total seguretat de fer-ho adequadament.

Fer-se càrrec del manteniment, de la instal·lació i garantir el seu bon funcionament i màxim aprofitament de la mateixa

Dominar la legislació aplicable a aquest tipus d"instal·lacions

Conèixer els avantatges econòmics d"aquesta font renovable d"energia i realitzar els càlculs necessaris de rendibilitat que ens permetin explicar al client la conveniència de realitzar la instal·lació

Disposar d"eines personals de recerca que permetin trobar ocupació en les empreses més punteres del sector, localitzar possibles subministradors d"equips i dispositius fotovoltaics i fins i tot oferir els seus propis serveis de muntatge i manteniment d"instal·lacions solars fotovoltaiques i tèrmiques.

Saber com estar permanentment informat de les novetats del sector recorrent a fonts bibliogràfiques de màxima credibilitat.

Conèixer els programes informàtics líders del mercat en matèria de disseny i simulació d"instal·lacions fotovoltaiques i tèrmiques.

Tenir els coneixements necessaris de base que garantiran a l"alumne entrar amb garanties, en la nova energia solar del futur, l"Energia Solar Termoelèctrica, també cridada Termosolar, en la qual Espanya té grans possibilitats, que aprofita la concentració de la calor per generar energia distribuible amb una capaidad de generació comparable a les centrals nuclears

Requisitos de acceso al curso:

No té

Temario cubierto por el curso:

BLOC I - ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

MÒDUL I: FONAMENTS DE L"ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
Tipus d"instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 2.- Cèl·lula i panell fotovoltaic
Efecte fotovoltaic
Característiques elèctriques de la cèl·lula fotovoltaica: tipus de cèl·lules
Mòdul fotovoltaic: tipus de tecnologies disponibles
Característiques elèctriques del panell fotovoltaic

Unitat Didàctica 3.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques aïllades
Inversor d"aïllada: característiques tècniques i funcionament
Bateria d"acumulació elèctrica: propietats
Regulador de càrrega: principi de treball
Equips auxiliars de subministrament elèctric

Unitat Didàctica 4.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a xarxa
Inversor de connexió: característiques tècniques i funcionament
Punt d"enganxi i evacuació
Comptador d"energia injectada i venuda
Transformador de tensió

Unitat Didàctica 5.- Components comuns a ambdós tipus d"instal·lacions
Perfilería de subjecció i dispositius d"anclaje
Cablejat, conduccions i connexions
Caixa de connexió al generador
Proteccions elèctriques

Unitat Didàctica 6.- Seguidors solars
Increments energètics obtinguts
Components d"un seguidor solar i algorismes de seguiment
Seguidors d"1 eix
Seguidors de 2 eixos

Unitat Didàctica 7.- Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars
Utilitat del monitoratge remot d"instal·lacions
Nivells de control i supervisió
Dispositius constitutius de les solucions existents
Sistemes antirrobo i cobertura d"assegurances

Unitat Didàctica 8.- Normativa i legislació d"aplicació
Codi Tècnic d"Edificació: DB HE5
Plec de condicions tècniques de l"IDAE
Real Decret 661/2007
Ajudes i subvencions ICO-IDAE a instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 9.- Aplicacions addicionals i futures línies de R+D fotovoltaica
Aplicacions addicionals actuals de l"energia fotovoltaica
Futures línies de R+D en tecnologia fotovoltaica

Unitat Didàctica 10.- Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès
Bibliografia associada a energia solar
Pàgines web d"interès relatives a energia solar
Revistes tècniques del sector

MÒDUL II: CÀLCUL, DISSENY I SIMULACIÓ D"INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Unitat Didàctica 1.- Dimensionament d"instal·lacions aïllades
Fulla de necessitats energètiques
Càlcul i configuració de les bateries d"acumulació
Càlcul i configuració del camp fotovoltaic
Selecció del regulador de càrrega
Selecció de l"inversor d"aïllada
Dimensionado de sistemes híbrids amb energia de suport

Unitat Didàctica 2.- Dimensionament d"instal·lacions connectades a xarxa
Hipòtesi de partida de la instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa
Càlcul i configuració d"inversors i mòduls fotovoltaics
Producció energètica, ingressos econòmics i estalvi d"emissions
Procediment administratiu de connexió a xarxa

Unitat Didàctica 3.- Dimensionament de components comuns a ambdós tipus
Orientació i inclinació dels panells fotovoltaics
Dimensionado del cablejat i conduccions
Selecció de proteccions elèctriques
Càlcul d"esforços i dimensionado de la perfilería d"anclaje
Càlcul d"ombres

Unitat Didàctica 4.- Parts constitutives del projecte d"enginyeria
Necessitat i importància del projecte: càlcul i disseny previ
Definició
Avantprojecte
Memòria descriptiva, càlculs justificativos, planificació temporal del projecte i estudi d"impacte ambiental
Plans d"enginyeria bàsica i de detall
Plec de condicions
Pressupost
Estudi de viabilitat econòmic-financera

Unitat Didàctica 5.- Estudi de seguretat i salut
Introducció
Objectius i abast de l"estudi
Dades generals de prevenció
Dades de l"obra
Normes de seguretat durant la realització de treballs
Anàlisis i avaluació de riscos

Unitat Didàctica 6.- Eines informàtiques de càlcul, disseny i simulació
Introducció
CENSOL 5.0
PV-SOL 3.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
IFWIN 1.0 i CRWIN 1.0
SOLDESKPV

MÒDUL III: INSTAL·LACIÓ, ENGEGADA I MANTENIMENT D"INSTAL·LACIONS SOLARS

Unitat Didàctica 1.- Tasques prèvies a la instal·lació
L"execució d"obra
Implicacions legals de la signatura de projectes i adreces facultatives d"obra
Materials, eines i equips necessaris
Prolegómenos
Aprovisionament de components per a la instal·lació

Unitat Didàctica 2.- Tasques de muntatge de dispositius i engegada
Instal·lació de perfilería , dispositius de subjecció i panells fotovoltaics
Muntatge del seguidor solar: obra civil i anclaje
Inversor d"aïllada i de connexió a xarxa
Ubicació i connexió de bateries d"acumulació
Regulador de càrrega
Cablejats i conduccions
Posada a terra de la instal·lació
Revisió i engegada final: lliurament de la instal·lació

Unitat Didàctica 3.- Tasques de manteniment d"instal·lacions fotovoltaiques
Plantejament general
Fonaments sobre manteniment d"equips i instal·lacions
Protocol de manteniment periòdic d"instal·lacions
Dispositius avançats d"inspecció: càmeres termográficas
Fallades i avaries habituals, riscos i resolució

BLOC II - ENERGIA SOLAR TÈRMICA

MÒDUL I: FONAMENTS DE L"ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
Subsistemes d"una instal·lació solar tèrmica completa
Principis d"aprofitament de l"energia solar tèrmica

Unitat Didàctica 2.- El captador solar tèrmic
Captador de placa plana: components i funcionament
Captador de tubs de buit: característiques i principi de treball
Captador de polipropileno: propietats i usos habituals
Captadores solars tèrmics addicionals al mercat
Perfilería de subjecció i dispositius d"anclaje
El fluid caloportador

Unitat Didàctica 3.- Components addicionals i disseny del circuit primari
Sistema d"acumulació d"aigua calenta
Grup de bombament hidràulic
Valvulería
Sistema d"intercanvi tèrmic
Conduccions i aïllament tèrmic
Sistema de regulació: controlador, sensors i actuadors
Solucions a la gestió de l"estancament
Traçat del camp de captadores: criteris de disseny
Dispositius annexos

Unitat Didàctica 4.- Components específics dels circuits secundari i de consum
Sistemes típics d"aporti energètic auxiliar
Integració energètica amb altres tecnologies de generació de calor
Components addicionals
Producció solar d"ACS: tipus d"instal·lacions

Unitat Didàctica 5. Aplicacions addicionals de l"energia solar tèrmica
Suport energètic a calefacció: tipus d"emissors
Climatització de piscines
Aplicacions industrials de l"energia solar tèrmica
Refrescamiento solar
Integració en grans climatizadores

Unitat Didàctica 6. Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars
Utilitat del monitoratge remot d"instal·lacions
Nivells de control i supervisió
Dispositius constitutius de les solucions existents
Sistemes antirrobo i cobertura d"assegurances

Unitat Didàctica 7. Futures línies de R+D en energia solar tèrmica
Nous desenvolupaments de captadores solars tèrmics
Millores en els sistemes de regulació: lògica difusa
Anàlisi exergéticos i optimització d"instal·lacions solars

Unitat Didàctica 8. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès
Bibliografia associada a energia solar
Pàgines web d"interès relatives a energia solar
Revistes tècniques del sector

MÒDUL II: CÀLCUL, DISSENY I SIMULACIÓ D"INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

Unitat Didàctica 1.- Criteris genèrics per al dimensionament d"instal·lacions solars tèrmiques
Orientació i inclinació dels captadores solars tèrmics
Càlcul d"esforços i dimensionado de la perfilería d"anclaje
Càlcul d"ombres
Selecció d"electrocirculadores
Equilibrat hidràulic del circuit primari
Dimensionado de canonades i aïllaments tèrmics

Unitat Didàctica 2.- Dimensionament d"instal·lacions per a producció d"ACS
Fulla de necessitats energètiques
Explicació detallada del mètode F-CHART para ACS
Introducció als algorismes de simulació per mètodes numèrics

Unitat Didàctica 3.- Dimensionament d"instal·lacions per a suport a calefacció
Càlcul de càrregues tèrmiques
Explicació detallada del mètode F-CHART per a calefacció

Unitat Didàctica 4.- Dimensionament d"instal·lacions per a suport a calefacció
Anàlisi de necessitats en piscines cobertes i descobertes
Algorisme de càlcul per a climatització de piscines

Unitat Didàctica 5.- Parts constitutives del projecte d"enginyeria
Necessitat i importància del projecte: càlcul i disseny previ
Definició
Avantprojecte
Memòria descriptiva, càlculs justificativos, planificació temporal del projecte i estudi d"impacte ambiental
Plans d"enginyeria bàsica i de detall
Plec de condicions
Pressupost
Estudi de viabilitat econòmic-financera

Unitat Didàctica 6.- Estudi de seguretat i salut
Introducció
Objectius i abast de l"estudi
Dades generals de prevenció
Dades de l"obra
Normes de seguretat durant la realització de treballs
Anàlisis i avaluació de riscos

Unitat Didàctica 7.- Eines informàtiques de càlcul, disseny i simulació
Introducció
CENSOL 5.0
T-SOL 4.3
POLYSUN 4.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
STWIN 1.0
SOLDESKTH

MÒDUL III: MUNTATGE, ENGEGADA I MANTENIMENT D"INSTAL·LACIONS SOLARS

Unitat Didàctica 1.- Tasques prèvies a la instal·lació
L"execució d"obra
Implicacions legals de la signatura de projectes i adreces facultatives d"obra
Materials, eines i equips necessaris
Prolegómenos
Aprovisionament de components per a la instal·lació

Unitat Didàctica 2.- Tasques de muntatge de dispositius i engegada
Instal·lació de perfilería , dispositius de subjecció i captadores solars tèrmics
Muntatge del dipòsit d"acumulació
Instal·lació de l"electrocirculador
Anclaje de la valvulería
Ubicació del bescanviador de calor
Muntatge de canonades i aïllament tèrmic
Posicionament del controlador, sensors i actuadors
Col·locació de dispositius annexos
Posada a terra de la instal·lació
Revisió i engegada final: lliurament de la instal·lació

Unitat Didàctica 3.- Tasques de manteniment d"instal·lacions solars tèrmiques
Plantejament general
Fonaments sobre manteniment d"equips i instal·lacions
Protocol de manteniment periòdic d"instal·lacions
Dispositius avançats d"inspecció: càmeres termográficas
Protocol d"anàlisi d"instal·lacions
Fallades i avaries habituals, riscos i resolució

BLOC III - ENERGIA SOLAR TERMOELÈCTRICA

MÒDUL ÚNIC: FONAMENTS DE L"ENERGIA SOLAR TERMOELÈCTRICA

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
El cinturó solar

Unitat Didàctica 2.- Sistemes termosolares de concentració
Fonament termodinàmic de l"energia solar termoelèctrica
Cicles termodinàmics aplicats a energia solar termoelèctrica
Tecnologies termosolares: baixa, mitjana i alta temperatura
Factor de concentració de la radiació solar
Còniques i cuádricas notables: propietats geomètriques
Concentradors cilindre-parabòlics, lents lineals de Fresnel, captadores de disc i de torre central
Xemeneies solars

Unitat Didàctica 3.- Helióstatos: sistema de seguiment
Orientació i inclinació dels captadores termoelèctrics
Fonaments del seguiment solar
Seguiment en col·lectors cilindre-parabòlics
Seguiment en discos parabòlics i en centrals de torre

Unitat Didàctica 4.- Fluid caloportador de treball
Característiques tèrmiques del fluid caloportador
Fluids utilitzats en l"actualitat

Unitat Didàctica 5.- Emmagatzematge i hibridació de potència
Característiques i avantatges de l"emmagatzematge tèrmic
Tipologies d"emmagatzematge tèrmic
Hibridació d"instal·lacions termosolares amb altres tecnologies

Unitat Didàctica 6.- Conversió de potència elèctrica i sistemes auxiliars
Conduccions, aïllaments i grups d"impulsión
Compressors, soplantes i turbines
Valvulería industrial
Bescanviadors de calor
Conversió elèctrica: generador
Regulació, control i monitoratge de sistemes termosolares

Unitat Didàctica 7.- Aspectes econòmic-financers de la solar termoelèctrica
Distribució de costos actuals i perspectives de creixement
Comparació de tecnologies
Posicionament al mercat elèctric espanyol

Unitat Didàctica 8.- Futures línies de R+D solar termoelèctrica
Optimització de tecnologies i minoración de costos
Generació directa de vapor
Millora dels algorismes de control: lògica difusa
Anàlisi energètica
Aplicacions addicionals: producció d"hidrogen

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Professional en Instal·lacions d“Energia Solar está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: