Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de Ealde Business Scholl Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de CAS Training

Master Profesional en Instalacións de Enerxía Solar

Precio 1195 € - Cursos de especialización, OnLine de 368 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Instalaciones de Energía Solar   Master Profesional en Instalacións de Enerxía Solar   Master Professional en Instal·lacions d“Energia Solar Master Profissional em Instalações de Energia Solar Master Professional in Installations of Solar Energy Master Professionnel en de les Installations d“Énergie Solaire
 
Justificación/Descripción del curso:

Dirixido a Enxeñeiros Técnicos e Superiores; a titulados de F.P. de ramas técnicas como Electricidade, Electrónica ou Automatización; mandos intermedios e gerentes de empresas vinculadas ao sector da enerxía e de forma genérica, a todo aquel que desexe introducirse profesionalmente no sector da Enerxía Solar.

Trátase, pois, dun programa técnico e fundamentalmente práctico, co que o alumno aprenderá a:
Deseñar e dimensionar con seguridade unha instalación de enerxía solar fotovoltaica ou térmica tanto illada como conectada a Rede coñecendo e sabendo interconectar cada un dos seus compoñentes

Realizar a instalación dos equipos e paneles con total seguridade de facelo adecuadamente.

Facerse cargo do mantemento, da instalación e garantir o seu bo funcionamento e máximo aprovechamiento da mesma

Dominar a lexislación aplicable a este tipo de instalacións

Coñecer as vantaxes económicas desta fonte renovable de enerxía e realizar os cálculos necesarios de rentabilidad que nos permitan explicar ao cliente a conveniencia de realizar a instalación

Dispoñer de ferramentas persoais de procura que permitan atopar emprego nas empresas máis punteras do sector, localizar posibles suministradores de equipos e dispositivos fotovoltaicos e ata ofrecer os seus propios servizos de montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas e térmicas.

Saber como estar permanentemente informado das novidades do sector recorrendo a fontes bibliográficas de máxima credibilidade.

Coñecer os programas informáticos líderes do mercado en materia de deseño e simulación de instalacións fotovoltaicas e térmicas.

Ter os coñecementos necesarios de base que garantirán ao alumno entrar con garantías, na nova enerxía solar do futuro, a Enerxía Solar Termoeléctrica, tamén chamada Termosolar, na que España ten grandes posibilidades, que aproveita a concentración da calor para xerar enerxía distribuible cunha capaidad de xeración comparable ás centrais nucleares

Requisitos de acceso al curso:

Non ten

Temario cubierto por el curso:

BLOQUE I - ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DA ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
Tipos de instalacións fotovoltaicas

Unidade Didáctica 2.- Célula e panel fotovoltaico
Efecto fotovoltaico
Características eléctricas da célula fotovoltaica: tipos de células
Módulo fotovoltaico: tipos de tecnoloxías dispoñibles
Características eléctricas do panel fotovoltaico

Unidade Didáctica 3.- Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas illadas
Inversor de illada: características técnicas e funcionamento
Batería de acumulación eléctrica: propiedades
Regulador de carga: principio de traballo
Equipos auxiliares de fornezo eléctrico

Unidade Didáctica 4.- Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas con conexión a rede
Inversor de conexión: características técnicas e funcionamento
Punto de enganche e evacuación
Contador de enerxía inxectada e vendida
Transformador de tensión

Unidade Didáctica 5.- Compoñentes comúns a ambos tipos de instalacións
Perfilería de sujeción e dispositivos de anclaje
Cableado, conducións e conexións
Caixa de conexión ao xerador
Proteccións eléctricas

Unidade Didáctica 6.- Seguidores solares
Incrementos energéticos obtidos
Compoñentes dun seguidor solar e algoritmos de seguimiento
Seguidores de 1 eixe
Seguidores de 2 eixes

Unidade Didáctica 7.- Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares
Utilidade da monitorización remota de instalacións
Niveis de control e supervisión
Dispositivos constitutivos das solucións existentes
Sistemas antirrobo e cobertura de seguros

Unidade Didáctica 8.- Normativa e lexislación de aplicación
Código Técnico de Edificación: DB HEI5
Pliego de condicións técnicas do IDAE
Real Decreto 661/2007
Axudas e subvencións ICO-IDAE a instalacións fotovoltaicas

Unidade Didáctica 9.- Aplicacións adicionais e futuras liñas de I+D fotovoltaica
Aplicacións adicionais actuais da enerxía fotovoltaica
Futuras liñas de I+D en tecnoloxía fotovoltaica

Unidade Didáctica 10.- Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese
Bibliografía asociada a enerxía solar
Páxinas web de interese relativas a enerxía solar
Revistas técnicas do sector

MÓDULO II: CÁLCULO, DESEÑO E SIMULACIÓN DE INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS

Unidade Didáctica 1.- Dimensionamiento de instalacións illadas
Folla de necesidades energéticas
Cálculo e configuración das baterías de acumulación
Cálculo e configuración do campo fotovoltaico
Selección do regulador de carga
Selección do inversor de illada
Dimensionado de sistemas híbridos con enerxía de apoio

Unidade Didáctica 2.- Dimensionamiento de instalacións conectadas a rede
Hipótese de partida da instalación fotovoltaica de conexión a rede
Cálculo e configuración de inversores e módulos fotovoltaicos
Produción energética, ingresos económicos e aforro de emisións
Procedemento administrativo de conexión a rede

Unidade Didáctica 3.- Dimensionamiento de compoñentes comúns a ambos tipos
Orientación e inclinación dos paneles fotovoltaicos
Dimensionado do cableado e conducións
Selección de proteccións eléctricas
Cálculo de esforzos e dimensionado da perfilería de anclaje
Cálculo de sombras

Unidade Didáctica 4.- Partes constitutivas do proxecto de ingeniería
Necesidade e importancia do proxecto: cálculo e deseño previo
Definición
Anteproyecto
Memoria descriptiva, cálculos justificativos, planificación temporal do proxecto e estudo de impacto ambiental
Planos de ingeniería básica e de detalle
Pliego de condicións
Orzamento
Estudo de viabilidad económico-financeira

Unidade Didáctica 5.- Estudo de seguridade e saúde
Introdución
Obxectivos e alcance do estudo
Datos xerais de prevención
Datos da obra
Normas de seguridade durante a realización de traballos
Análises e avaliación de riscos

Unidade Didáctica 6.- Ferramentas informáticas de cálculo, deseño e simulación
Introdución
CENSOL 5.0
PV-SOL 3.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
IFWIN 1.0 e CRWIN 1.0
SOLDESKPV

MÓDULO III: INSTALACIÓN, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES

Unidade Didáctica 1.- Tarefas previas á instalación
A ejecución de obra
Implicaciones legais da firma de proxectos e direccións facultativas de obra
Materiais, ferramentas e equipos necesarios
Prolegómenos
Aprovisionamiento de compoñentes para a instalación

Unidade Didáctica 2.- Tarefas de montaxe de dispositivos e posta en marcha
Instalación de perfilería , dispositivos de sujeción e paneles fotovoltaicos
Montaxe do seguidor solar: obra civil e anclaje
Inversor de illada e de conexión a rede
Ubicación e conexión de baterías de acumulación
Regulador de carga
Cableados e conducións
Posta a terra da instalación
Revisión e posta en marcha final: entrega da instalación

Unidade Didáctica 3.- Tarefas de mantemento de instalacións fotovoltaicas
Formulación xeral
Fundamentos sobre mantemento de equipos e instalacións
Protocolo de mantemento periódico de instalacións
Dispositivos avanzados de inspección: cámaras termográficas
Fallos e averías habituais, riscos e resolución

BLOQUE II - ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DA ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
Subsistemas dunha instalación solar térmica completa
Principios de aprovechamiento da enerxía solar térmica

Unidade Didáctica 2.- O captador solar térmico
Captador de placa plana: compoñentes e funcionamento
Captador de tubos sen carga: características e principio de traballo
Captador de polipropileno: propiedades e usos habituais
Captadores solares térmicos adicionais no mercado
Perfilería de sujeción e dispositivos de anclaje
O fluído caloportador

Unidade Didáctica 3.- Compoñentes adicionais e deseño do circuíto primario
Sistema de acumulación de auga quente
Grupo de bombeo hidráulico
Valvulería
Sistema de intercambio térmico
Conducións e illamento térmico
Sistema de regulación: controlador, sensores e actuadores
Solucións á xestión do estancamento
Trazado do campo de captadores: criterios de deseño
Dispositivos anexos

Unidade Didáctica 4.- Compoñentes específicos dos circuítos secundario e de consumo
Sistemas típicos de aporte energético auxiliar
Integración energética con outras tecnoloxías de xeración de calor
Compoñentes adicionais
Produción solar de ACS: tipos de instalacións

Unidade Didáctica 5. Aplicacións adicionais da enerxía solar térmica
Apoio energético a calefacción: tipos de emisores
Climatización de piscinas
Aplicacións industriais da enerxía solar térmica
Refrescamiento solar
Integración en grandes climatizadores

Unidade Didáctica 6. Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares
Utilidade da monitorización remota de instalacións
Niveis de control e supervisión
Dispositivos constitutivos das solucións existentes
Sistemas antirrobo e cobertura de seguros

Unidade Didáctica 7. Futuras liñas de I+D en enerxía solar térmica
Novos desenvolvementos de captadores solares térmicos
Melloras nos sistemas de regulación: lóxica difusa
Análise exergéticos e optimización de instalacións solares

Unidade Didáctica 8. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese
Bibliografía asociada a enerxía solar
Páxinas web de interese relativas a enerxía solar
Revistas técnicas do sector

MÓDULO II: CÁLCULO, DESEÑO E SIMULACIÓN DE INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS

Unidade Didáctica 1.- Criterios genéricos para o dimensionamiento de instalacións solares térmicas
Orientación e inclinación dos captadores solares térmicos
Cálculo de esforzos e dimensionado da perfilería de anclaje
Cálculo de sombras
Selección de electrocirculadores
Equilibrado hidráulico do circuíto primario
Dimensionado de tuberías e illamentos térmicos

Unidade Didáctica 2.- Dimensionamiento de instalacións para produción de ACS
Folla de necesidades energéticas
Explicación detallada do método F-CHART para ACS
Introdución aos algoritmos de simulación por métodos numéricos

Unidade Didáctica 3.- Dimensionamiento de instalacións para apoio a calefacción
Cálculo de cargas térmicas
Explicación detallada do método F-CHART para calefacción

Unidade Didáctica 4.- Dimensionamiento de instalacións para apoio a calefacción
Análise de necesidades en piscinas cubertas e descubertas
Algoritmo de cálculo para climatización de piscinas

Unidade Didáctica 5.- Partes constitutivas do proxecto de ingeniería
Necesidade e importancia do proxecto: cálculo e deseño previo
Definición
Anteproyecto
Memoria descriptiva, cálculos justificativos, planificación temporal do proxecto e estudo de impacto ambiental
Planos de ingeniería básica e de detalle
Pliego de condicións
Orzamento
Estudo de viabilidad económico-financeira

Unidade Didáctica 6.- Estudo de seguridade e saúde
Introdución
Obxectivos e alcance do estudo
Datos xerais de prevención
Datos da obra
Normas de seguridade durante a realización de traballos
Análises e avaliación de riscos

Unidade Didáctica 7.- Ferramentas informáticas de cálculo, deseño e simulación
Introdución
CENSOL 5.0
T-SOL 4.3
POLYSUN 4.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
STWIN 1.0
SOLDESKTH

MÓDULO III: MONTAXE, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES

Unidade Didáctica 1.- Tarefas previas á instalación
A ejecución de obra
Implicaciones legais da firma de proxectos e direccións facultativas de obra
Materiais, ferramentas e equipos necesarios
Prolegómenos
Aprovisionamiento de compoñentes para a instalación

Unidade Didáctica 2.- Tarefas de montaxe de dispositivos e posta en marcha
Instalación de perfilería , dispositivos de sujeción e captadores solares térmicos
Montaxe do depósito de acumulación
Instalación do electrocirculador
Anclaje da valvulería
Ubicación do intercambiador de calor
Montaxe de tuberías e illamento térmico
Posicionamiento do controlador, sensores e actuadores
Colocación de dispositivos anexos
Posta a terra da instalación
Revisión e posta en marcha final: entrega da instalación

Unidade Didáctica 3.- Tarefas de mantemento de instalacións solares térmicas
Formulación xeral
Fundamentos sobre mantemento de equipos e instalacións
Protocolo de mantemento periódico de instalacións
Dispositivos avanzados de inspección: cámaras termográficas
Protocolo de análises de instalacións
Fallos e averías habituais, riscos e resolución

BLOQUE III - ENERXÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA

MÓDULO ÚNICO: FUNDAMENTOS DA ENERXÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
O cinto solar

Unidade Didáctica 2.- Sistemas termosolares de concentración
Fundamento termodinámico da enerxía solar termoeléctrica
Ciclos termodinámicos aplicados a enerxía solar termoeléctrica
Tecnoloxías termosolares: baixa, media e alta temperatura
Factor de concentración da radiación solar
Cónicas e cuádricas notables: propiedades geométricas
Concentradores cilindro-parabólicos, lentes lineales de Fresnel, captadores de disco e de torre central
Chemineas solares

Unidade Didáctica 3.- Helióstatos: sistema de seguimiento
Orientación e inclinación dos captadores termoeléctricos
Fundamentos do seguimiento solar
Seguimiento en colectores cilindro-parabólicos
Seguimiento en discos parabólicos e en centrais de torre

Unidade Didáctica 4.- Fluído caloportador de traballo
Características térmicas do fluído caloportador
Fluídos utilizados na actualidade

Unidade Didáctica 5.- Almacenamiento e hibridación de potencia
Características e vantaxes do almacenamiento térmico
Tipologías de almacenamiento térmico
Hibridación de instalacións termosolares con outras tecnoloxías

Unidade Didáctica 6.- Conversión de potencia eléctrica e sistemas auxiliares
Conducións, illamentos e grupos de impulsión
Compresores, soplantes e turbinas
Valvulería industrial
Intercambiadores de calor
Conversión eléctrica: xerador
Regulación, control e monitorización de sistemas termosolares

Unidade Didáctica 7.- Aspectos económico-financeiros da solar termoeléctrica
Distribución de custos actuais e perspectivas de crecemento
Comparación de tecnoloxías
Posicionamiento no mercado eléctrico español

Unidade Didáctica 8.- Futuras liñas de I+D solar termoeléctrica
Optimización de tecnoloxías e minoración de custos
Xeración directa de vapor
Mellora dos algoritmos de control: lóxica difusa
Análise energético
Aplicacións adicionais: produción de hidrógeno

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Profesional en Instalacións de Enerxía Solar está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: