Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Spa Zenter Formación Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Ealde Business Scholl

Tècnic en Contaminació Atmosfèrica i Acústica

Precio 200 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Contaminación Atmosférica y Acústica Técnico en Contaminación Atmosférica e Acústica   Tècnic en Contaminació Atmosfèrica i Acústica   Técnico em Contaminação Atmosférica e Acústica Technician in Atmospheric and Acoustic Pollution Technicien en Pollution Atmosférica et Acoustique
 
Justificación/Descripción del curso:

L"efecte de la contaminació provocada per les empreses en el Medi ambient és un fenomen que afecta de manera constant al mitjà que ens envolta. S"ha vist reduïda en les èpoques més recents a causa de la creació d"instal·lacions que redueixen dita contaminació. A causa d"això, les organitzacions demanden cada cop més professionals amb coneixements en enginyeria mediambiental que coneguin els mètodes de reducció de contaminació existents així com l"ús i manteniment dels mateixos.

D"altra banda les exigències legals s"han fet al llarg de l"última dècada cada cop més rígides arribant fins i tot a la imposició de sancions civils i penals a les indústries contaminants. En aquest curs es tracten des d"una doble perspectiva, pràctica i legal, els diferents tipus de contaminants i els seus sistemes de depuració més habituals així com les exigències legals i administratives que han de complir totes les empreses.

L"esquelet del curs on es tracten específicament les implicacions tècniques i legals de la generació de contaminants atmosfèrics i acústics està complementat amb un mòdul didàctic sobre el Procediment administratiu comú i la gestió de l"Autorització Ambiental Integrada, doncs són aspectes fonamentals per a qualsevol tècnic en les gestions que haurà de realitzar davant l"administració en l"engegada d"indústries contaminants.

L"alumne aprendrà i entendrà:Els conceptes tècnics necessaris sobre contaminants atmosfèrics i acústics per desenvolverse amb soltesa en la matèria, així com els mitjans existents per reduir les emissions

Els processos administratius necessaris per poder gestionar com a assessor intern o extern a l"empresa els expedients que permetin la posada en funcionament de la indústria generadora d"aquest tipus de contaminants.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha
Dirigit a persones que de qualsevol forma actuïn en la tramitació i/o sol·licitud d"expedients d"obertura d"indústries potencialment contaminants

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL 01 - Procediment Administratiu

O.D. 1.1 - Introducció
Antecedents històrics
Període constitucional

O.D. 1.2 - Llei 30/1992
Qüestions generals
Ambito d"aplicació i principis generals
Classes de procediments administratius
Fases del procediment administratiu comú

O.D. 1.3 - Iniciació del Procediment
Vies d"iniciació
Els registres administratius
Enminda i millora de la sol·licitud
Mesures provisionals i acumulació

O.D. 1.4 - Ordenació del Procediment
Introducció
Els interessats
Drets i obligacions dels interessats
Termes i terminis
Principis d"ordenació i actuació en el procediment

O.D. 1.5 - Instrucció del Procediment
Les al·legacions
La prova
Informes
Participació dels interessats
Notificació i publicació
Terminació del procediment

O.D. 1.6 - L"Execució dels Actes Administratius
Qüestions generals
Mitjans d"execució forçosa

O.D. 1.7 - Revisió dels Actes Administratius
La revisió dels actes en via administrativa
Els recursos administratius


MÒDUL 02 - Contaminació Atmosfèrica

O.D. 2.1 - Introducció
Marco legal
La contaminació ambiental

O.D. 2.2 - Contaminants Atmosfèrics
Classificació de contaminants atmosfèrics
Naturalesa dels contaminants atmosfèrics
Mètodes de detecció de contaminants
Efectes de la contaminació atmosfèrica
Focus emissors de la contaminació atmosfèrica
Transport de contaminants en l"atmosfera

O.D. 2.3 - Depuració de Gasos
Depuració física de gasos
Depuració química de gasos
Depuració biològica de gasos

MÒDUL 03 - Contaminació Acústica

O.D. 3.1 - Introducció
Introducció
Marco legal
Sistema d"informació sobre contaminació acústica

O.D. 3.2 - El Soroll
Origen i naturalesa de la contaminació acustica
Caracterització del so
Caracterització del soroll
Mesures correctores de la contaminació acústica


MÒDUL 04 - Autorització Ambiental Integrada

O.D. 4.1 - Introducció
Introducció
Marco legal

O.D. 4.2 - Autorització Ambiental Integrada
Introducció
Instal·lacions afectades per la llei IPPC
Obligacions per als titulars de les instal·lacions
L"autorització ambiental integrada (AAI)
Valoris límit d"emissió (VLE) i millors tècniques disponibles (MTD)
Registre estatal d"emissions i fonts contaminants
Fuentes d"informació

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Contaminació Atmosfèrica i Acústica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: