Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de UCAM-CESAE

Técnico en Contaminación Atmosférica e Acústica

Precio 200 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Contaminación Atmosférica y Acústica   Técnico en Contaminación Atmosférica e Acústica   Tècnic en Contaminació Atmosfèrica i Acústica Técnico em Contaminação Atmosférica e Acústica Technician in Atmospheric and Acoustic Pollution Technicien en Pollution Atmosférica et Acoustique
 
Justificación/Descripción del curso:

O efecto da contaminación provocada polas empresas no Medio Ambiente é un fenómeno que afecta de xeito constante ao medio que nos rodea. Viuse reducida nas épocas máis recentes debido á creación de instalacións que reducen dita contaminación. Debido a iso, as organizacións demandan cada vez máis profesionais con coñecementos en ingeniería medioambiental que coñezan os métodos de redución de contaminación existentes así como o uso e mantemento dos mesmos.

Por outra banda as esixencias legais fixéronse ao longo da última década cada vez máis ríxidas chegando ata á imposición de sancións civís e penais ás industrias contaminantes. Neste curso trátanse desde unha dobre perspectiva, práctica e legal, os diferentes tipos de contaminantes e os seus sistemas de depuración máis habituais así como as esixencias legais e administrativas que deben cumprir todas as empresas.

O esqueleto do curso onde se tratan específicamente as implicaciones técnicas e legais da xeración de contaminantes atmosféricos e acústicos está complementado cun módulo didáctico sobre o Procedemento administrativo común e a xestión da Autorización Ambiental Integrada, pois son aspectos fundamentais para calquera técnico nas xestións que deberá realizar ante a administración na posta en marcha de industrias contaminantes.

O alumno aprenderá e entenderá:Os conceptos técnicos necesarios sobre contaminantes atmosféricos e acústicos para desenvolverse con soltura na materia, así como os medios existentes para reducir as emisións

Os procesos administrativos necesarios para poder gestionar como asesor interno ou externo á empresa os expedientes que permitan a posta en funcionamento da industria xeradora deste tipo de contaminantes.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai
Dirixido a persoas que de calquera forma actúen na tramitación e/ou solicitude de expedientes de apertura de industrias potencialmente contaminantes

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 01 - Procedemento Administrativo

Ou.D. 1.1 - Introdución
Antecedentes históricos
Período constitucional

Ou.D. 1.2 - Lei 30/1992
Cuestións xerais
Ambito de aplicación e principios xerais
Clases de procedementos administrativos
Fases do procedemento administrativo común

Ou.D. 1.3 - Iniciación do Procedemento
Vías de iniciación
Os registros administrativos
Enminda e mellora da solicitude
Medidas provisionales e acumulación

Ou.D. 1.4 - Ordenación do Procedemento
Introdución
Os interesados
Dereitos e obrigacións dos interesados
Términos e prazos
Principios de ordenación e actuación no procedemento

Ou.D. 1.5 - Instrución do Procedemento
As alegaciones
A proba
Informes
Participación dos interesados
Notificación e publicación
Terminación do procedemento

Ou.D. 1.6 - A Ejecución dos Actos Administrativos
Cuestións xerais
Medios de ejecución forzosa

Ou.D. 1.7 - Revisión dos Actos Administrativos
A revisión dos actos en vía administrativa
Os recursos administrativos


MÓDULO 02 - Contaminación Atmosférica

Ou.D. 2.1 - Introdución
Marco legal
A contaminación ambiental

Ou.D. 2.2 - Contaminantes Atmosféricos
Clasificación de contaminantes atmosféricos
Natureza dos contaminantes atmosféricos
Métodos de detección de contaminantes
Efectos da contaminación atmosférica
Focos emisores da contaminación atmosférica
Transporte de contaminantes na atmosfera

Ou.D. 2.3 - Depuración de Gases
Depuración física de gases
Depuración química de gases
Depuración biolóxica de gases

MÓDULO 03 - Contaminación Acústica

Ou.D. 3.1 - Introdución
Introdución
Marco legal
Sistema de información sobre contaminación acústica

Ou.D. 3.2 - O Ruído
Orixe e natureza da contaminación acustica
Caracterización do son
Caracterización do ruído
Medidas correctoras da contaminación acústica


MÓDULO 04 - Autorización Ambiental Integrada

Ou.D. 4.1 - Introdución
Introdución
Marco legal

Ou.D. 4.2 - Autorización Ambiental Integrada
Introdución
Instalacións afectadas pola lei IPPC
Obrigacións para os titulares das instalacións
A autorización ambiental integrada (AAI)
Valores límite de emisión (VLE) e mellores técnicas dispoñibles (MTD)
Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes
Fontes de información

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Contaminación Atmosférica e Acústica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: