Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de ISED Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa

Calibración e Verificación de Dispositivos de Medición

Precio 100 € - Cursos de especialización, OnLine de 27 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Calibración y Verificación de Dispositivos de Medición   Calibración e Verificación de Dispositivos de Medición   Calibratge i Verificació de Dispositius de Mesurament Calibración e Verificación de Dispositivos de Medición Calibración And Verificación of Devices of Measurement Calibración Et Vérification de Dispositifs de Mesure
 
Justificación/Descripción del curso:

A norma ISO 9001 nun dos seus apartados esixe o Control dos Medios de Medición. Nel dise "A organización debe determinar o seguimiento e a medición a realizar e os dispositivos necesarios para proporcionar a evidencia da conformidad do produto cos requisitos determinados".

Tradicionalmente, iso foi obxecto de terminología, métodos, cálculos e criterios relacionados coa estatística que se atopaban lonxe da compresión e manipulación de persoas que necesitan de patróns sinxelos e manexables sobre a validez ou invalidez dos seus equipos.

Hoxe a Metrología é a causa e a base da Calidade. pasamos do puramente cualitativo, a estimación persoal, á avaliación por un número que é o resultado dunha medición.

Na industria, a maioría das operacións deben ser medidas ou comprobadas, utilizando para iso equipos ou instrumentos de medición, para decidir si está ben ou mal feito e, por conseguinte, é aceptable ou se debe rexeitar.

Esta decisión baseada na medición, supón un elevado custo económico, si a medida non foi correcta. Podemos darnos conta da grave responsabilidade de manter adecuadamente o parque de instrumentos.

Este curso ten por obxecto dar contestaciones a preguntas relacionadas con este tema tales como:
Como se realiza a Auditoría neste punto.

Cales son os documentos e registros necesarios para a identificación de medios, recepción, calibración, trazabilidad e supervisión.

Que dificultades xorden á hora de definir a precisión dos medios para o control do noso produto.

Como se establece un proceso.

Que medidas tómanse cando os equipos de medición non manteñen a precisión esixida

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos.
Dirixido a estudantes e profesionais que desexen ou desenvolvan a súa carreira profesional no ámbito de organizacións con necesidade de levar a cabo medicións precisas que aseguren a calidade final dos seus produtos.

Temario cubierto por el curso:

Ou.D. 01 %ou2013 CONCEPTOS E INTERPRETACIÓN DA MEDIDA
1. OBXECTIVOS.
2. CONTIDO.
2.1 Introdución.
2.2 Conceptos xerais.
2.3 Características dos Equipos.
2.4 Patróns e Trazabilidad.
2.5 A Cadea de Calibración.
3. RESUMO.

Ou.D. 02 %ou2013 ERROS E INCERTEZAS
1. OBXECTIVOS.
2. CONTIDO.
2.1 Clasificación de Erros Segundo a Orixe.
2.2 Clasificación de Erros Segundo a Natureza.
2.3 Erro Absoluto.
2.4 Cifras Significativas e Expresión das Medidas.
2.4.1 Expresión do erro absoluto.
2.4.2 Expresión final dun resultado.
2.5 Histrograma de distribución Gaussiana.
2.6 Outros Parámetros.
2.7 Incertezas e Cálculos.
2.7.1 Generalidades.
2.7.2 Cálculo de incertezas segundo criterios ENAC.
2.7.3 Calibraciones en distintos rangos de medida.
2.7.4 Correcciones derivadas da calibración.
2.7.5 Resultados dunha calibración.
3. RESUMO.

Ou.D. 03 %ou2013 ELEMENTOS E FERRAMENTAS DA CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN
1. OBXECTIVOS.
2. CONTIDO.
2.1 UNE niso 9001:2008
2.2 Metodoloxía de Calibración / Verificación.
2.3 Inventarios.
2.4 Diagrama de Niveis.
2.5 Periodos de Calibración / Verificación.
2.6 Métodos de Calibración.
2.6.1 Comparación.
2.6.2 Reprodución da %ou201Cdefinición%ou201D.
2.6.3 Reprodución do Sistema de Medida.
2.6.4 Intercomparación.
2.7 Instrución de Calibración.
2.8 Certificados de Calibración.
2.9 Almacenamiento e Conservación dos Equipos.
2.10 Mantemento dos Equipos.
3. RESUMO.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Calibración e Verificación de Dispositivos de Medición está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: