Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de Ostelea

Master en Asesoría Contable - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad

Precio 1595 € - Cursos de especialización, OnLine de 680 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Asesoría Contable - Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad   Master en Asesoría Contable - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad   Master en Assessoria Comptable - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat Master em Assessoria Contable - Adaptado ao Novo Plano Geral de Contabilidade Master In Asesoría Countable - Adapted to the New General Plan of Accounting Master En Asesoría Contable - Adapté au Nouveau Plan Général de Comptabilité
 
Justificación/Descripción del curso:

Oferta para os 100 primeiros matriculados 900€


Con data 4 de Xullo de 2007 publicouse no BOE a Lei 16/2007, de reforma e adaptación da lexislación mercantil en materia contable para a súa armonización internacional con base na normativa da Unión Europea.

A disposición final primeira desta lei autoriza ao Goberno a aprobar mediante real decreto o Plan Xeral de Contabilidad, así como as súas modificacións e normas complementarias.

Este proceso de armonización contable viuse culminado coa publicación no BOE o 20 de novembro de 2007 do Real Decreto 1514/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidad.

Este Master prepárache para asumir todos e cada un dos aspectos necesarios na llevanza dos libros contables de calquera empresa independientemente do tamaño da mesma.

Aprenderás, desde a base repasando os conceptos xerais e profundando naquilo que normalmente non dá tempo a estudar nos programas oficiais,

sabes como contabilizar a fusión de dúas empresas? sabes como traspasar aos libros contables unha redución de capital ou como realizar adecuadamente a pechadura do exercicio? sabes preparar o balance os libros contables da forma máis real para traspasar os datos ao imposto correspondente realizando só os axustes fiscais necesarios? Coñeces as diferenzas entre a contabilidad dunha empresa inmobiliaria e unha empresa de servizos ou comercio?.

Estás preparado para realizar correctamente unha contabilidad de custos e poder explicarlle aos teus clientes cal é realmente o custo de produción de cada un dos seus produtos e a que prezo tenos que vender para alcanzar un punto de equilibrio? Como contabilizarías unha subvención ou unha donación? Ou un dereito preferente de suscripción? Como contabilizarías a indemnización dun seguro?

Saberías contabilizar un Leasing correctamente segundo as novas Normas NIC, ou tratar os intereses dun préstamo para a adquisición de inmobilizado?

Sabes analizar os estados financeiros dunha empresa e a súa viabilidad, situación de tesorería, necesidades de financiamento e que produtos financeiros son os máis adecuados para ela?

Todo isto e moito máis aprenderalo coa superación deste programa formativo adaptado completamente ás Novas Normas Internacionais de Contabilidad

Aprenderás a realizar con seguridade:Todo o proceso contable da empresa

Preparar a contabilidad real para traspasala ás liquidaciones fiscais

Realizar análises financeiras aprendendo a visualizar a situación financeira da empresa

Analizar financeira e contablemente a fusión de empresas

Realizar un estudo completo da rentabilidad da empresa mediante unha exhaustiva contabilidad de custos.


O alumno dispón no sitema de e-learning non só dos manuais didácticos nunha versión perfectamente imprimible, sinó que tamén poderá utilizar os sistemas para a realización dos múltiples casos prácticos suscitados, o sistema de aprendizaxe baséase na lectura compresiva dos conceptos e a fijación dos aspectos prácticos coa realización de numerosas posibilidades e situacións prácticas suscitadas como exemplo a demais das tarefas a resolver que deberá entregar ao titor do curso para a súa crítica e corrección, baseando xa que logo a aprendizaxe na práctica e resolución dos casos reais presentados.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos de acceso a este Master

Temario cubierto por el curso:

MODULO 1 - INICIACION Á CONTABILIDAD

TEMA 1. Os estados financeiros.
TEMA 2. As contas.
TEMA 3. Compras e vendas de mercaderías.
TEMA 4. Tratamento de clientes de dubidoso cobro.
TEMA 5. Tratamento de efectos comerciais a cobrar. Tratamento das contas de crédito.
TEMA 6. Tratamento de gastos de persoal. Partidas pendentes de aplicación. Os gastos de establecemento. As contas de orde e especiais.
TEMA 7. As amortizaciones. Enajenaciones de inmobilizado material.
TEMA 8. As provisiones. O deterioro de valor dos activos.
TEMA 9. A regularización contable. Axustes por periodificación.
TEMA 10. Contabilización de préstamos. Tratamento dos dividendos a conta.
TEMA 11. Adquisición de inmobilizado material. Os investimentos inmobiliarias.
TEMA 12. O inmobilizado intangible
TEMA 13. Os contratos de arrendamento financeiro.
TEMA 14. Os activos financeiros.
TEMA 15. Préstamos e partidas a cobrar
TEMA 16. Investimentos mantidos ata o vencimiento.
TEMA 17. Activos financeiros mantidos para negociar.
TEMA 18. Activos financeiros dispoñibles para a venda.
TEMA 19. Investimentos no patrimonio de empresas do grupo, multi-grupo e asociadas.
TEMA 20. Os pasivos financeiros.
TEMA 21. Empréstitos.
TEMA 22. O patrimonio neto.
TEMA 23. As reservas. Os resultados pendentes de aplicación. As reservas por axuste de valor.

MODULO 2 - CONTABILIDAD FINANCEIRA

TEMA 1. O Marco conceptual da contabilidad.
TEMA 2. A adopción por primeira vez da Normas Internacionais de Contabilidad.
TEMA 3. As contas anuais.
TEMA 4. O Balance.
TEMA 5. A conta de perdas e ganancias.
TEMA 6. O estado de cambios no patrimonio neto.
TEMA 7. O estado de fluxos de tesorería.
TEMA 8. A memoria.
TEMA 9. O inmobilizado material.
TEMA 10. Os investimentos inmobiliarias.
TEMA 11. O inmobilizado intangible.
TEMA 12. Os activos non correntes mantidos para a venda.
TEMA 13. Os arrendamentos.
TEMA 14. Os activos financeiros.
TEMA 15. Préstamos e partidas a cobrar.
TEMA 16. Investimentos mantidos ata o vencimiento.
TEMA 17. Activos financeiros mantidos para negociar.
TEMA 18. Activos financeiros mantidos para a venda.
TEMA 19. Investimentos no patrimonio de empresas do grupo, multi-grupo e asociadas.
TEMA 20. Reclasificación de activos financeiros.
TEMA 21. Baixa de activos financeiros.
TEMA 22. Tratamento dos dividendos.
TEMA 23. O dereito preferente de suscripción.
TEMA 24. Os pasivos financeiros.
TEMA 25. Os empréstitos.
TEMA 26. Os empréstitos convertibles.
TEMA 27. Os instrumentos financeiros derivados.
TEMA 28. Os instrumentos de patrimonio neto.
TEMA 29. As existencias.
TEMA 30. A contabilización das existencias polo sistema administrativo.
TEMA 31. Os contratos de construción
TEMA 32. Moeda estranxeira.
TEMA 33. O imposto sobre o valor engadido.
TEMA 34. O imposto sobre beneficios.
TEMA 35. Ingresos.
TEMA 36. Provisiones.
TEMA 37. Retribuciones ao persoal.
TEMA 38. Pagos baseados en instrumentos de patrimonio.
TEMA 39. Subvencións, donaciones e legados recibidos.
TEMA 40. Combinacións de negocios.
TEMA 41. Operacións entre empresas do grupo.
TEMA 42. Cambios en criterios contables, erros e estimacións con-tables.
TEMA 43. Feitos posteriores á pechadura do exercicio.
GLOSARIO DE TÉRMINOS.

MODULO 3 - CONTABILIDAD DE SOCIEDADES

TEMA 1. O patrimonio neto.
TEMA 2. O capital.
TEMA 3. A constitución da sociedade anónima.
TEMA 4. A ampliación do capital social.
TEMA 5. A redución do capital social.
TEMA 6. As accións propias.
TEMA 7. Problemática contable de accionistas morosos.
TEMA 8. As reservas.
TEMA 9. Subvencións, donaciones e axustes por cambios de valor.
TEMA 10. Os instrumentos financeiros compostos.
TEMA 11. Pagos baseados en instrumentos de patrimonio.
TEMA 12. O estado de cambios no patrimonio neto.
TEMA 13. A distribución do resultado
TEMA 14. Os empréstitos.
TEMA 15. Contabilización de empréstitos.
TEMA 16. Disolución e liquidación de sociedades.
TEMA 17. Fusión de sociedades.
TEMA 18. As combinacións de negocios no plan xeral de contabilidad.
TEMA 19. Fusiones entre empresas do grupo.
TEMA 20. Escisiones de sociedades.
TEMA 21. Sociedades de responsabilidade limitada.

MODULO 4 - CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCEIROS

TEMA 1. Introdución.
TEMA 2. Grupos de sociedades.
TEMA 3. Combinacións de negocios.
TEMA 4. Etapas do proceso de consolidación.
TEMA 5. O método de integración global.
TEMA 6. A eliminación investimento - fondos propios.
TEMA 7. Eliminaciones de resultados por operacións internas.
TEMA 8. Investimentos adicionais e aumentos da porcentaxe de participación.
TEMA 9. Reducións na porcentaxe de dominio e da participación.
TEMA 10. Participacións indirectas.
TEMA 11. Transmisións de participacións entre empresas do grupo.
TEMA 12. Participacións recíprocas entre sociedades dependentes.
TEMA 13. Conversión de contas anuais en moeda estranxeira.
TEMA 14. O método de integración global.
TEMA 15. O procedemento de posta en equivalencia.
TEMA 16. Presentación das contas dos grupos de sociedades.

MODULO 5 - ANALISIS DE ESTADOS FINANCEIROS

TEMA 1. Obxectivos dos estados financeiros.
TEMA 2. A análise financeira.
TEMA 3. A análise económica.
TEMA 4. A análise patrimonial.

MODULO 6 - CONTABILIDAD DE CUSTOS

TEMA 1. A contabilidad analítica.
TEMA 2. O proceso produtivo.
TEMA 3. Os custos estándar.
TEMA 4. Os custos de oportunidade.
TEMA 5. Tratamento de mérmalas.
TEMA 6. Proceso produtivo con produción conxunta e subproductos.
TEMA 7. Proceso produtivo por seccións.
TEMA 8. Activación de intereses.
TEMA 9. Correcciones valorativas.
TEMA 10. Os contratos de construción.
Anexo 1. Norma de rexistro e valoración 10ª do Plan Xeral de Contabilidad.
Anexo 2. Norma internacional de contabilidad nº 2. "Existencias".
Anexo 3. Resolución de 9 de maio de 2000 do Instituto de Contabilidad e Auditoría de Contas pola que se establecen criterios para a determinación do custo de produción.
Exercicios prácticos.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master en Asesoría Contable - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: