Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de CEM Canarias Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de LEVEL CENTER Cursos y Masters de Master-D

Master en Assessoria Comptable - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat

Precio 1595 € - Cursos de especialización, OnLine de 680 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Asesoría Contable - Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad Master en Asesoría Contable - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad   Master en Assessoria Comptable - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat   Master em Assessoria Contable - Adaptado ao Novo Plano Geral de Contabilidade Master In Asesoría Countable - Adapted to the New General Plan of Accounting Master En Asesoría Contable - Adapté au Nouveau Plan Général de Comptabilité
 
Justificación/Descripción del curso:

Oferta per als 100 primers matriculats 900€


Amb data 4 de Juliol de 2007 es va publicar en el BOE la Llei 16/2007, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva armonización internacional amb base en la normativa de la Unió Europea.

La disposició final primera d"aquesta llei autoritza al Govern a aprovar mitjançant real decret el Pla General de Comptabilitat, així com les seves modificacions i normes complementàries.

Aquest procés d"armonización comptable s"ha vist culminat amb la publicació en el BOE el 20 de novembre de 2007 del Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s"aprova el Pla General de Comptabilitat.

Aquest Master et prepara per a assumir tots i cadascun dels aspectes necessaris en la llevanza dels llibres comptables de qualsevol empresa independentment de la grandària de la mateixa.

Aprendràs, des de la base repassant els conceptes generals i aprofundint en allò que normalment no dóna temps a estudiar en els programes oficials,

saps com comptabilitzar la fusió de dues empreses? saps com traspassar als llibres comptables una reducció de capital o com realitzar adequadament el tancament de l"exercici? saps preparar el balanç els llibres comptables de la forma més real per a traspassar les dades a l"impost corresponent realitzant només els ajustos fiscals necessaris? Coneixes les diferències entre la comptabilitat d"una empresa immobiliària i una empresa de serveis o comerç?.

Estàs preparat per a realitzar correctament una comptabilitat de costos i poder explicar-li als teus clients quin és realment el cost de producció de cadascun dels seus productes i a quin preu els ha de vendre per a aconseguir un punt d"equilibri? Com comptabilitzaries una subvenció o una donació? O un dret preferent de subscripció? Com comptabilitzaries la indemnització d"un segur?

Sabries comptabilitzar un Leasing correctament segons les noves Normes NIC, o tractar els interessos d"un préstec per a l"adquisició d"inmovilizado?

Saps analitzar els estats financers d"una empresa i la seva viabilitat, situació de tresoreria, necessitats de finançament i que productes financers són els més adients per a ella?

Tot això i molt més ho aprendràs amb la superació d"aquest programa formatiu adaptat completament a les Noves Normes Internacionals de Comptabilitat

Aprendràs a realitzar amb seguretat:Tot el procés comptable de l"empresa

Preparar la comptabilitat real per a traspassar-la a les liquidacions fiscals

Realitzar anàlisis financeres aprenent a visualitzar la situació financera de l"empresa

Analitzar financera i contablemente la fusió d"empreses

Realitzar un estudi complet de la rendibilitat de l"empresa mitjançant una exhaustiva comptabilitat de costos.


L"alumne disposa en el sitema d"i-learning no només dels manuals didàctics en una versió perfectament imprimible, sinó que també podrà utilitzar els sistemes per a la realització dels múltiples casos pràctics plantejats, el sistema d"aprenentatge es basa en la lectura compresiva dels conceptes i la fixació dels aspectes pràctics amb la realització de nombroses possibilitats i situacions pràctiques plantejades com exemple a altre de les tasques a resoldre que haurà de lliurar al tutor del curs per a la seva crítica i correcció, basant per tant l"aprenentatge en la pràctica i resolució dels casos reals presentats.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits d"accés a aquest Master

Temario cubierto por el curso:

MODULO 1 - INICIACION A la COMPTABILITAT

TEMI 1. Els estats financers.
TEMA 2. Els comptes.
TEMA 3. Compres i vendes de mercaderies.
TEMA 4. Tractament de clients de dubtós cobrament.
TEMA 5. Tractament d"efectes comercials a cobrar. Tractament dels comptes de crèdit.
TEMA 6. Tractament de despeses de personal. Partides pendents d"aplicació. Les despeses d"establiment. Els comptes d"ordre i especials.
TEMA 7. Les amortitzacions. Alienacions d"inmovilizado material.
TEMA 8. Les provisions. La deterioració de valor dels actius.
TEMA 9. La regularització comptable. Ajustos per periodificación.
TEMA 10. Comptabilització de préstecs. Tractament dels dividendos a compte.
TEMA 11. Adquisició d"inmovilizado material. Les inversions immobiliàries.
TEMA 12. L"inmovilizado intangible
TEMA 13. Els contractes d"arrendament financer.
TEMA 14. Els actius financers.
TEMA 15. Préstecs i partides a cobrar
TEMA 16. Inversions mantingudes fins al venciment.
TEMA 17. Actius financers mantinguts per a negociar.
TEMA 18. Actius financers disponibles per a la venda.
TEMA 19. Inversions en el patrimoni d"empreses del grup, multi-grup i associades.
TEMA 20. Els passius financers.
TEMA 21. Empréstitos.
TEMA 22. El patrimoni net.
TEMA 23. Les reserves. Els resultats pendents d"aplicació. Les reserves per ajust de valor.

MODULO 2 - COMPTABILITAT FINANCERA

TEMI 1. El Marc conceptual de la comptabilitat.
TEMA 2. L"adopció per primera vegada de la Normes Internacionals de Comptabilitat.
TEMA 3. Els comptes anuals.
TEMA 4. El Balanç.
TEMA 5. El compte de pèrdues i guanys.
TEMA 6. L"estat de canvis en el patrimoni net.
TEMA 7. L"estat de fluixos de tresoreria.
TEMA 8. La memòria.
TEMA 9. L"inmovilizado material.
TEMA 10. Les inversions immobiliàries.
TEMA 11. L"inmovilizado intangible.
TEMA 12. Els actius no corrents mantinguts per a la venda.
TEMA 13. Els arrendaments.
TEMA 14. Els actius financers.
TEMA 15. Préstecs i partides a cobrar.
TEMA 16. Inversions mantingudes fins al venciment.
TEMA 17. Actius financers mantinguts per a negociar.
TEMA 18. Actius financers mantinguts per a la venda.
TEMA 19. Inversions en el patrimoni d"empreses del grup, multi-grup i associades.
TEMA 20. Reclasificación d"actius financers.
TEMA 21. Baixa d"actius financers.
TEMA 22. Tractament dels dividendos.
TEMA 23. El dret preferent de subscripció.
TEMA 24. Els passius financers.
TEMA 25. Els empréstitos.
TEMA 26. Els empréstitos convertibles.
TEMA 27. Els instruments financers derivats.
TEMA 28. Els instruments de patrimoni net.
TEMA 29. Les existències.
TEMA 30. La comptabilització de les existències pel sistema administratiu.
TEMA 31. Els contractes de construcció
TEMI 32. Moneda estrangera.
TEMA 33. L"impost sobre el valor afegit.
TEMA 34. L"impost sobre beneficis.
TEMA 35. Ingressos.
TEMA 36. Provisions.
TEMA 37. Retribucions al personal.
TEMA 38. Pagaments basats en instruments de patrimoni.
TEMA 39. Subvencions, donacions i llegats rebuts.
TEMA 40. Combinacions de negocis.
TEMA 41. Operacions entre empreses del grup.
TEMA 42. Canvis en criteris comptables, errors i estimacions amb-tables.
TEMA 43. Fets posteriors al tancament de l"exercici.
GLOSARIO DE TERMES.

MODULO 3 - COMPTABILITAT DE SOCIETATS

TEMI 1. El patrimoni net.
TEMA 2. El capital.
TEMA 3. La constitució de la societat anònima.
TEMA 4. L"ampliació del capital social.
TEMA 5. La reducció del capital social.
TEMA 6. Les accions pròpies.
TEMA 7. Problemàtica comptable d"accionistes morosos.
TEMA 8. Les reserves.
TEMA 9. Subvencions, donacions i ajustos per canvis de valor.
TEMA 10. Els instruments financers compostos.
TEMA 11. Pagaments basats en instruments de patrimoni.
TEMA 12. L"estat de canvis en el patrimoni net.
TEMA 13. La distribució del resultat
TEMI 14. Els empréstitos.
TEMA 15. Comptabilització d"empréstitos.
TEMA 16. Dissolució i liquidació de societats.
TEMA 17. Fusió de societats.
TEMA 18. Les combinacions de negocis en el pla general de comptabilitat.
TEMA 19. Fusions entre empreses del grup.
TEMA 20. Escisiones de societats.
TEMA 21. Societats de responsabilitat limitada.

MODULO 4 - CONSOLIDACION D"ESTATS FINANCERS

TEMA 1. Introducció.
TEMA 2. Grups de societats.
TEMA 3. Combinacions de negocis.
TEMA 4. Etapes del procés de consolidació.
TEMA 5. El mètode d"integració global.
TEMA 6. L"eliminació inversió - fons propis.
TEMA 7. Eliminacions de resultats per operacions internes.
TEMA 8. Inversions addicionals i augments del percentatge de participació.
TEMA 9. Reduccions en el percentatge de domini i de la participació.
TEMA 10. Participacions indirectes.
TEMA 11. Transmissions de participacions entre empreses del grup.
TEMA 12. Participacions recíproques entre societats depenents.
TEMA 13. Conversió de comptes anuals en moneda estrangera.
TEMA 14. El mètode d"integració global.
TEMA 15. El procediment de posada en equivalencia.
TEMA 16. Presentació dels comptes dels grups de societats.

MODULO 5 - ANALISIS D"ESTATS FINANCERS

TEMA 1. Objectius dels estats financers.
TEMA 2. L"anàlisi financera.
TEMA 3. L"anàlisi econòmica.
TEMA 4. L"anàlisi patrimonial.

MODULO 6 - COMPTABILITAT DE COSTOS

TEMI 1. La comptabilitat analítica.
TEMA 2. El procés productiu.
TEMA 3. Els costos estàndard.
TEMA 4. Els costos d"oportunitat.
TEMA 5. Tractament de les minves.
TEMA 6. Procés productiu amb producció conjunta i subproductos.
TEMA 7. Procés productiu per seccions.
TEMA 8. Activació d"interessos.
TEMA 9. Correccions valorativas.
TEMA 10. Els contractes de construcció.
Annex 1. Norma de registre i valoració 10ª del Pla General de Comptabilitat.
Annex 2. Norma internacional de comptabilitat nº 2. "Existències".
Annex 3. Resolució de 9 de maig de 2000 de l"Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la qual s"estableixen criteris per a la determinació del cost de producció.
Exercicis pràctics.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master en Assessoria Comptable - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: