Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de Formación Universitaria

Técnico en Instalación e Mantemento de Enerxía Solar Fotovoltaica

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 90 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Instalación y Mantenimiento de Energía Solar Fotovoltaica   Técnico en Instalación e Mantemento de Enerxía Solar Fotovoltaica   Tècnic en Instal·lació i Manteniment d“Energia Solar Fotovoltaica Técnico em Instalação e Manutenção de Energia Solar Fotovoltaica Technician in Installation and Maintenance of Photovoltaic Solar Energy Technicien en Installation et Entretien d“Énergie Solaire Fotovoltaica
 
Justificación/Descripción del curso:

Comezando polo Sur, aos poucos, nos últimos anos se han ir estendendo por todas as rexións as instalacións que aproveitan a enerxía solar, tanto en aplicacións dométicas para aprovechamiento particular, como para a xeración directa de electricidade mediante módulos fotovoltaicos nos coñecidos como hortos solares. Estes últimos, ademais, gozan de vantaxes tarifarias moi importantes pois a Unión Europea declarou como obxectivo prioritario o aumentar sustancialmente a enerxía proveniente destas fontes que nos faga menos dependentes dos hidrocarburos, suxeitos sempre a fluctuaciones no prezo do barril de petróleo do que a Unión é importadora nata.

Na procura da redución de devandita dependencia son moitos os paises europeos que estableceron grandes vantaxes pola instalación de paneles solares para a xeración deste tipo de enerxía que ademais non contamina, é inagotable e atópase alí onde se consome.

Con todo, resulta un tanto decepcionante comprobar que un apreciable porcentaxe das primeiras instalacións, e ata algunhas terminadas tan só fai dúas ou tres anos, non están correctamente deseñadas, non funcionan en absoluto, ou ben o fan con moi baixo rendemento.

Unha das principais causas da existencia de instalacións deficientes é a escaseza de profesionais suficientemente preparados neste novo campo, ata nos niveis básicos (instaladores e montadores). A miúdo, técnicos procedentes doutras ramas son os encargados do deseño e instalación de sistemas de enerxía solar, malia que estas técnicas requiren de especialistas ben preparados, non porque presenten unha gran complejidad en si mesmas, senón pola escaseza de experiencias anteriores nas cales apoiarse.

Con este curso non se pretendeu desenvolver un programa de alto nivel teórico para persoas con coñecementos previos profundos, senón máis ben impartir un curso desde os niveis básicos para ir adquirindo progresivamente uns sólidos coñecementos de base que permitan ao profesional actuar con seguridade e coñecemento de causa. Desta forma, grazas a un paulatino estudo chégase a dominar a área da materia en cuestión.

Trátase, pois, dun curso técnico e fundamentalmente práctico, co que o alumno aprenderá a:
Realizar a instalación dos equipos e paneles con total seguridade de facelo adecuadamente.

Facerse cargo do mantemento da instalación e garantir o seu bo funcionamento e máximo aprovechamiento da mesma

Dominar a lexislación aplicable a este tipo de instalacións

Coñecer as vantaxes económicas desta fonte renovable de enerxía e realizar os cálculos necesarios de rentabilidad que nos permitan explicar ao cliente a conveniencia de realizar a instalación

Dispoñer de ferramentas persoais de procura que permitan atopar emprego nas empresas máis punteras do sector, localizar posibles suministradores de equipos e dispositivos fotovoltaicos e ata ofrecer os seus propios servizos de montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas.

Saber como estar permanentemente informado das novidades do sector recorrendo a fontes bibliográficas de máxima credibilidade.

Coñecer os programas informáticos líderes do mercado en materia de deseño e simulación de instalacións fotovoltaicas.

Requisitos de acceso al curso:

Curso dirixido a Enxeñeiros Técnicos e Superiores, a titulados de F.P. de ramas técnicas como electricidade, electrónica ou automatización e de forma genérica a todo aquel que desexe introducirse profesionalmente no sector da enerxía solar.

Temario cubierto por el curso:

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
Tipos de instalacións fotovoltaicas

Unidade Didáctica 2.- Célula e panel fotovoltaico
Efecto fotovoltaico
Características eléctricas da célula fotovoltaica: tipos de células
Módulo fotovoltaico: tipos de tecnoloxías dispoñibles
Características eléctricas do panel fotovoltaico

Unidade Didáctica 3.- Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas illadas
Inversor de illada: características técnicas e funcionamento
Batería de acumulación eléctrica: propiedades
Regulador de carga: principio de traballo
Equipos auxiliares de fornezo eléctrico

Unidade Didáctica 4.- Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas con conexión a rede
Inversor de conexión: características técnicas e funcionamento
Punto de enganche e evacuación
Contador de enerxía inxectada e vendida
Transformador de tensión

Unidade Didáctica 5.- Compoñentes comúns a ambos tipos de instalacións
Perfilería de sujeción e dispositivos de anclaje
Cableado, conducións e conexións
Caixa de conexión ao xerador
Proteccións eléctricas

Unidade Didáctica 6.- Seguidores solares
Incrementos energéticos obtidos
Compoñentes dun seguidor solar e algoritmos de seguimiento
Seguidores de 1 eixe
Seguidores de 2 eixes

Unidade Didáctica 7.- Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares
Utilidade da monitorización remota de instalacións
Niveis de control e supervisión
Dispositivos constitutivos das solucións existentes
Sistemas antirrobo e cobertura de seguros

Unidade Didáctica 8.- Normativa e lexislación de aplicación
Código Técnico de Edificación: DB HEI5
Pliego de condicións técnicas do IDAE
Real Decreto 661/2007
Axudas e subvencións ICO-IDAE a instalacións fotovoltaicas

Unidade Didáctica 9.- Aplicacións adicionais e futuras liñas de I+D fotovoltaica
Aplicacións adicionais actuais da enerxía fotovoltaica
Futuras liñas de I+D en tecnoloxía fotovoltaica

Unidade Didáctica 10.- Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese
Bibliografía asociada a enerxía solar
Páxinas web de interese relativas a enerxía solar
Revistas técnicas do sector

MÓDULO II: INSTALACIÓN, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES

Unidade Didáctica 1.- Tarefas previas á instalación
A ejecución de obra
Implicaciones legais da firma de proxectos e direccións facultativas de obra
Materiais, ferramentas e equipos necesarios
Prolegómenos
Aprovisionamiento de compoñentes para a instalación

Unidade Didáctica 2.- Tarefas de montaxe de dispositivos e posta en marcha
Instalación de perfilería , dispositivos de sujeción e paneles fotovoltaicos
Montaxe do seguidor solar: obra civil e anclaje
Inversor de illada e de conexión a rede
Ubicación e conexión de baterías de acumulación
Regulador de carga
Cableados e conducións
Posta a terra da instalación
Revisión e posta en marcha final: entrega da instalación

Unidade Didáctica 3.- Tarefas de mantemento de instalacións fotovoltaicas
Formulación xeral
Fundamentos sobre mantemento de equipos e instalacións
Protocolo de mantemento periódico de instalacións
Dispositivos avanzados de inspección: cámaras termográficas
Fallos e averías habituais, riscos e resolución

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Instalación e Mantemento de Enerxía Solar Fotovoltaica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: