Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de ESAH Estudios Superiores Abiertos de Hostelería Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de I.E.B. Instituto de Estudios Bursátiles

Tècnic en Instal·lació i Manteniment d"Energia Solar Fotovoltaica

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 90 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Instalación y Mantenimiento de Energía Solar Fotovoltaica Técnico en Instalación e Mantemento de Enerxía Solar Fotovoltaica   Tècnic en Instal·lació i Manteniment d“Energia Solar Fotovoltaica   Técnico em Instalação e Manutenção de Energia Solar Fotovoltaica Technician in Installation and Maintenance of Photovoltaic Solar Energy Technicien en Installation et Entretien d“Énergie Solaire Fotovoltaica
 
Justificación/Descripción del curso:

Començant pel Sud, poc a poc, en els últims anys s"han anat estenent per totes les regions les instal·lacions que aprofiten l"energia solar, tant en aplicacions dométicas per a aprofitament particular, com per a la generació directa d"electricitat mitjançant mòduls fotovoltaics en els coneguts com a horts solars. Aquests últims, a més, gaudeixen d"avantatges tarifaris molt importants doncs la Unió Europea ha declarat com a objectiu prioritari l"augmentar substancialment l"energia provinent d"aquestes fonts que ens faci menys depenents dels hidrocarburs, subjectes sempre a fluctuacions en el preu del barril de petroli del que la Unió és importadora nata.

En la recerca de la reducció de dita dependència són molts els paises europeus que han establert grans avantatges per la instal·lació de panells solars per a la generació d"aquest tipus d"energia que a més no contamina, és inesgotable i es troba allí on es consumeix.

No obstant això, resulta un tant decebedor comprovar que un apreciable percentatge de les primeres instal·lacions, i fins i tot algunes acabades tan sols fa dos o tres anys, no estan correctament dissenyades, no funcionen en absolut, o bé ho fan amb molt baix rendiment.

Una de les principals causes de l"existència d"instal·lacions deficients és l"escassetat de professionals suficientment preparats en aquest nou camp, fins i tot en els nivells bàsics (instal·ladors i montadores). Sovint, tècnics procedents d"altres branques són els encarregats del disseny i instal·lació de sistemes d"energia solar, a pesar que aquestes tècniques requereixen d"especialistes bé preparats, no perquè presenten una gran complexitat en si mateixes, sinó per l"escassetat d"experiències anteriors en les quals recolzar-se.

Amb aquest curs no s"ha pretès desenvolupar un programa d"alt nivell teòric per a persones amb coneixements previs profunds, sinó més aviat impartir un curs des dels nivells bàsics per anar adquirint progressivament uns sòlids coneixements de base que permetin al professional actuar amb seguretat i coneixement de causa. D"aquesta forma, gràcies a un paulatí estudi s"arriba a dominar l"àrea de la matèria en qüestió.

Es tracta, doncs, d"un curs tècnic i fonamentalment pràctic, amb el qual l"alumne aprendrà a:
Realitzar la instal·lació dels equips i panells amb total seguretat de fer-ho adequadament.

Fer-se càrrec del manteniment de la instal·lació i garantir el seu bon funcionament i màxim aprofitament de la mateixa

Dominar la legislació aplicable a aquest tipus d"instal·lacions

Conèixer els avantatges econòmics d"aquesta font renovable d"energia i realitzar els càlculs necessaris de rendibilitat que ens permetin explicar al client la conveniència de realitzar la instal·lació

Disposar d"eines personals de recerca que permetin trobar ocupació en les empreses més punteres del sector, localitzar possibles subministradors d"equips i dispositius fotovoltaics i fins i tot oferir els seus propis serveis de muntatge i manteniment d"instal·lacions solars fotovoltaiques.

Saber com estar permanentment informat de les novetats del sector recorrent a fonts bibliogràfiques de màxima credibilitat.

Conèixer els programes informàtics líders del mercat en matèria de disseny i simulació d"instal·lacions fotovoltaiques.

Requisitos de acceso al curso:

Curs dirigit a Enginyers Tècnics i Superiors, a titulats de F.P. de branques tècniques com a electricitat, electrònica o automatització i de forma genèrica a tot aquell que desitgi introduir-se professionalment en el sector de l"energia solar.

Temario cubierto por el curso:

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
Tipus d"instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 2.- Cèl·lula i panell fotovoltaic
Efecte fotovoltaic
Característiques elèctriques de la cèl·lula fotovoltaica: tipus de cèl·lules
Mòdul fotovoltaic: tipus de tecnologies disponibles
Característiques elèctriques del panell fotovoltaic

Unitat Didàctica 3.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques aïllades
Inversor d"aïllada: característiques tècniques i funcionament
Bateria d"acumulació elèctrica: propietats
Regulador de càrrega: principi de treball
Equips auxiliars de subministrament elèctric

Unitat Didàctica 4.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a xarxa
Inversor de connexió: característiques tècniques i funcionament
Punt d"enganxi i evacuació
Comptador d"energia injectada i venuda
Transformador de tensió

Unitat Didàctica 5.- Components comuns a ambdós tipus d"instal·lacions
Perfilería de subjecció i dispositius d"anclaje
Cablejat, conduccions i connexions
Caixa de connexió al generador
Proteccions elèctriques

Unitat Didàctica 6.- Seguidors solars
Increments energètics obtinguts
Components d"un seguidor solar i algorismes de seguiment
Seguidors d"1 eix
Seguidors de 2 eixos

Unitat Didàctica 7.- Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars
Utilitat del monitoratge remot d"instal·lacions
Nivells de control i supervisió
Dispositius constitutius de les solucions existents
Sistemes antirrobo i cobertura d"assegurances

Unitat Didàctica 8.- Normativa i legislació d"aplicació
Codi Tècnic d"Edificació: DB HE5
Plec de condicions tècniques de l"IDAE
Real Decret 661/2007
Ajudes i subvencions ICO-IDAE a instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 9.- Aplicacions addicionals i futures línies de R+D fotovoltaica
Aplicacions addicionals actuals de l"energia fotovoltaica
Futures línies de R+D en tecnologia fotovoltaica

Unitat Didàctica 10.- Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès
Bibliografia associada a energia solar
Pàgines web d"interès relatives a energia solar
Revistes tècniques del sector

MÒDUL II: INSTAL·LACIÓ, ENGEGADA I MANTENIMENT D"INSTAL·LACIONS SOLARS

Unitat Didàctica 1.- Tasques prèvies a la instal·lació
L"execució d"obra
Implicacions legals de la signatura de projectes i adreces facultatives d"obra
Materials, eines i equips necessaris
Prolegómenos
Aprovisionament de components per a la instal·lació

Unitat Didàctica 2.- Tasques de muntatge de dispositius i engegada
Instal·lació de perfilería , dispositius de subjecció i panells fotovoltaics
Muntatge del seguidor solar: obra civil i anclaje
Inversor d"aïllada i de connexió a xarxa
Ubicació i connexió de bateries d"acumulació
Regulador de càrrega
Cablejats i conduccions
Posada a terra de la instal·lació
Revisió i engegada final: lliurament de la instal·lació

Unitat Didàctica 3.- Tasques de manteniment d"instal·lacions fotovoltaiques
Plantejament general
Fonaments sobre manteniment d"equips i instal·lacions
Protocol de manteniment periòdic d"instal·lacions
Dispositius avançats d"inspecció: càmeres termográficas
Fallades i avaries habituals, riscos i resolució

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Instal·lació i Manteniment d“Energia Solar Fotovoltaica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: