Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Master-D

Curs de Comptabilitat de Costos

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Contabilidad de Costes Curso de Contabilidad de Custos   Curs de Comptabilitat de Costos   Curso de Contabilidade de Custos Course of Accounting of Costs Cours de Comptabilité de Coûts
 
Justificación/Descripción del curso:

L"aprovació del Pla General de Comptabilitat pel Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, constitueix indudablemente un canvi fonamental en relació amb l"antiga normativa, derivada del text de 1990.

No obstant, cap assenyalar que pel que fa a les existències, les variacions de tractament en relació amb l"actual normativa espanyola no presenta en absolut les diferències existents en altres matèries, com per exemple, l"inmovilizado material i inmaterial, els actius i els passius financers, etc.

Aquest curs pretén analitzar el tractament de les distintes classes d"existències d"acord amb la nova normativa comptable a través de la seva comparació amb la precedent continguda fonamentalment en el Pla General de Comptabilitat de 1990 i la Resolució de l"ICAC de 9 de maig de 2000 per la qual s"estableixen criteris per a la determinació del cost de producció.

No obstant, cap assenyalar que el contingut d"aquest curs resulta ser més ampli que el qual es desprèn del seu títol, que no se circumscriu a l"anàlisi de la Norma de registre i valoració 10ª del Pla General de Comptabilitat. En efecte, a causa de l"estructura del nou text comptable cal l"anàlisi de distintes normes.

A més, en aquest treball s"aborden altres qüestions que en la tradició comptable espanyola s"integren en l"estudi de les existències que d"acord amb la nova normativa es troben excloses de l"abast de la Norma de registre i valoració 10ª del Pla General de Comptabilitat "Existències". En aquest sentit cap assenyalar que en aquest curs s"analitza des del punt de vista teòric i pràctic el contingut de la NIC 11, "Contractes de construcció", que en la tradició comptable s"encuadra dintre de l"estudi de les existències als quals no es refereix el nou text comptable.

Requisitos de acceso al curso:

No existeixen requisits específics per a aquest curs

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - COMPTABILITAT DE COSTOS

TEMI 1. La comptabilitat analítica.
TEMA 2. El procés productiu.
TEMA 3. Els costos estàndard.
TEMA 4. Els costos d"oportunitat.
TEMA 5. Tractament de les minves.
TEMA 6. Procés productiu amb producció conjunta i subproductos.
TEMA 7. Procés productiu per seccions.
TEMA 8. Activació d"interessos.
TEMA 9. Correccions valorativas.
TEMA 10. Els contractes de construcció.
Annex 1. Norma de registre i valoració 10ª del Pla General de Comptabilitat.
Annex 2. Norma internacional de comptabilitat nº 2. "Existències".
Annex 3. Resolució de 9 de maig de 2000 de l"Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per la qual s"estableixen criteris per a la determinació del cost de producció.
Exercicis pràctics.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Comptabilitat de Costos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: