Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Formacion Continua - ENFOC Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Universidad Rey Juan Carlos - EAE Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de IMF Formacion

Curso de Contabilidad de Custos

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Contabilidad de Costes   Curso de Contabilidad de Custos   Curs de Comptabilitat de Costos Curso de Contabilidade de Custos Course of Accounting of Costs Cours de Comptabilité de Coûts
 
Justificación/Descripción del curso:

A aprobación do Plan Xeral de Contabilidad polo Real Decreto 1514/2007, de 16 de novembro, constitúe indudablemente un cambio fundamental en relación coa antiga normativa, derivada do texto de 1990.

No entanto, cabo sinalar que no que se refire ás existencias, as variacións de tratamento en relación coa actual normativa española non presenta en absoluto as diferenzas existentes noutras materias, por exemplo, o inmobilizado material e inmaterial, os activos e os pasivos financeiros, etc.

Este curso pretende analizar o tratamento das distintas clases de existencias de acordo coa nova normativa contable a través da súa comparación coa precedente contida fundamentalmente no Plan Xeral de Contabilidad de 1990 e a Resolución do ICAC de 9 de maio de 2000 pola que se establecen criterios para a determinación do custo de produción.

No entanto, cabo sinalar que o contido deste curso resulta ser máis amplo que o que se desprende do seu título, que non se circunscribe á análise da Norma de rexistro e valoración 10ª do Plan Xeral de Contabilidad. En efecto, debido á estrutura do novo texto contable é preciso a análise de distintas normas.

Ademais, neste traballo abórdanse outras cuestións que na tradición contable española intégranse no estudo das existencias que de acordo coa nova normativa atópanse excluídas do alcance da Norma de rexistro e valoración 10ª do Plan Xeral de Contabilidad "Existencias". Neste sentido cabo sinalar que neste curso analízase desde o punto de vista teórico e práctico o contido da NIC 11, "Contratos de construción", que na tradición contable encádrase dentro do estudo das existencias aos que non se refire o novo texto contable.

Requisitos de acceso al curso:

Non existen requisitos específicos para este curso

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - CONTABILIDAD DE CUSTOS

TEMA 1. A contabilidad analítica.
TEMA 2. O proceso produtivo.
TEMA 3. Os custos estándar.
TEMA 4. Os custos de oportunidade.
TEMA 5. Tratamento de mérmalas.
TEMA 6. Proceso produtivo con produción conxunta e subproductos.
TEMA 7. Proceso produtivo por seccións.
TEMA 8. Activación de intereses.
TEMA 9. Correcciones valorativas.
TEMA 10. Os contratos de construción.
Anexo 1. Norma de rexistro e valoración 10ª do Plan Xeral de Contabilidad.
Anexo 2. Norma internacional de contabilidad nº 2. "Existencias".
Anexo 3. Resolución de 9 de maio de 2000 do Instituto de Contabilidad e Auditoría de Contas pola que se establecen criterios para a determinación do custo de produción.
Exercicios prácticos.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Contabilidad de Custos está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: