Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Your Sitting Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de ACN Consulting Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing

Elaboració de Projectes d"Instal·lacions d"Energia Solar Fotovoltaica

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 130 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Elaboración de Proyectos de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica Elaboración de Proxectos de Instalacións de Enerxía Solar Fotovoltaica   Elaboració de Projectes d“Instal·lacions d“Energia Solar Fotovoltaica   Elaboração de Projectos de Instalações de Energia Solar Fotovoltaica Elaboración Of Projects of Installations of Photovoltaic Solar Energy Élaboration de Projets d“Installations d“Énergie Solaire Fotovoltaica
 
Justificación/Descripción del curso:

Començant pel Sud, poc a poc, en els últims anys s"han anat estenent per totes les regions les instal·lacions que aprofiten l"energia solar, tant en aplicacions dométicas per a aprofitament particular, com per a la generació directa d"electricitat mitjançant mòduls fotovoltaics en els coneguts com a horts solars. Aquests últims, a més, gaudeixen d"avantatges tarifaris molt importants doncs la Unió Europea ha declarat com a objectiu prioritari l"augmentar substancialment l"energia provinent d"aquestes fonts que ens faci menys depenents dels hidrocarburs, subjectes sempre a fluctuacions en el preu del barril de petroli del que la Unió és importadora nata.

En la recerca de la reducció de dita dependència són molts els paises europeus que han establert grans avantatges per la instal·lació de panells solars per a la generació d"aquest tipus d"energia que a més no contamina, és inesgotable i es troba allí on es consumeix.

No obstant això, resulta un tant decebedor comprovar que un apreciable percentatge de les primeres instal·lacions, i fins i tot algunes acabades tan sols fa dos o tres anys, no estan correctament dissenyades, no funcionen en absolut, o bé ho fan amb molt baix rendiment.

Una de les principals causes de l"existència d"instal·lacions deficients és l"escassetat de professionals suficientment preparats en aquest nou camp. Sovint, tècnics procedents d"altres branques són els encarregats del disseny i instal·lació de sistemes d"energia solar, a pesar que aquestes tècniques requereixen d"especialistes bé preparats, no perquè presenten una gran complexitat en si mateixes, sinó per l"escassetat d"experiències anteriors en les quals recolzar-se.

Amb aquest curs no s"ha pretès desenvolupar un programa d"alt nivell teòric per a persones amb coneixements previs profunds, sinó més aviat impartir un curs des dels nivells bàsics per anar adquirint progressivament uns sòlids coneixements de base que permetin al professional actuar amb seguretat i coneixement de causa. D"aquesta forma, gràcies a un paulatí estudi s"arriba a dominar l"àrea de la matèria en qüestió.

Es tracta, doncs, d"un curs tècnic i fonamentalment pràctic, amb el qual l"alumne aprendrà a:
Dissenyar i dimensionar amb seguretat una instal·lació d"energia solar fotovoltaica tant aïllada com connectada a Xarxa coneixent i sabent interconectar cadascun dels seus components

Dominar la legislació aplicable a aquest tipus d"instal·lacions

Conèixer els avantatges econòmics d"aquesta font renovable d"energia i realitzar els càlculs necessaris de rendibilitat que ens permetin explicar al client la conveniència de realitzar la instal·lació

Disposar d"eines personals de recerca que permetin trobar ocupació en les empreses més punteres del sector, localitzar possibles subministradors d"equips i dispositius fotovoltaics i fins i tot oferir els seus propis serveis de muntatge i manteniment d"instal·lacions solars fotovoltaiques.

Saber com estar permanentment informat de les novetats del sector recorrent a fonts bibliogràfiques de màxima credibilitat.

Conèixer els programes informàtics líders del mercat en matèria de disseny i simulació d"instal·lacions fotovoltaiques.

Requisitos de acceso al curso:

Enginyers Tècnics i Superiors

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL I: FONAMENTS DE L"ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
Tipus d"instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 2.- Cèl·lula i panell fotovoltaic
Efecte fotovoltaic
Característiques elèctriques de la cèl·lula fotovoltaica: tipus de cèl·lules
Mòdul fotovoltaic: tipus de tecnologies disponibles
Característiques elèctriques del panell fotovoltaic

Unitat Didàctica 3.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques aïllades
Inversor d"aïllada: característiques tècniques i funcionament
Bateria d"acumulació elèctrica: propietats
Regulador de càrrega: principi de treball
Equips auxiliars de subministrament elèctric

Unitat Didàctica 4.- Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a xarxa
Inversor de connexió: característiques tècniques i funcionament
Punt d"enganxi i evacuació
Comptador d"energia injectada i venuda
Transformador de tensió

Unitat Didàctica 5.- Components comuns a ambdós tipus d"instal·lacions
Perfilería de subjecció i dispositius d"anclaje
Cablejat, conduccions i connexions
Caixa de connexió al generador
Proteccions elèctriques

Unitat Didàctica 6.- Seguidors solars
Increments energètics obtinguts
Components d"un seguidor solar i algorismes de seguiment
Seguidors d"1 eix
Seguidors de 2 eixos

Unitat Didàctica 7.- Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars
Utilitat del monitoratge remot d"instal·lacions
Nivells de control i supervisió
Dispositius constitutius de les solucions existents
Sistemes antirrobo i cobertura d"assegurances

Unitat Didàctica 8.- Normativa i legislació d"aplicació
Codi Tècnic d"Edificació: DB HE5
Plec de condicions tècniques de l"IDAE
Real Decret 661/2007
Ajudes i subvencions ICO-IDAE a instal·lacions fotovoltaiques

Unitat Didàctica 9.- Aplicacions addicionals i futures línies de R+D fotovoltaica
Aplicacions addicionals actuals de l"energia fotovoltaica
Futures línies de R+D en tecnologia fotovoltaica

Unitat Didàctica 10.- Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès
Bibliografia associada a energia solar
Pàgines web d"interès relatives a energia solar
Revistes tècniques del sector

MÒDUL II: CÀLCUL, DISSENY I SIMULACIÓ D"INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Unitat Didàctica 1.- Dimensionament d"instal·lacions aïllades
Fulla de necessitats energètiques
Càlcul i configuració de les bateries d"acumulació
Càlcul i configuració del camp fotovoltaic
Selecció del regulador de càrrega
Selecció de l"inversor d"aïllada
Dimensionado de sistemes híbrids amb energia de suport

Unitat Didàctica 2.- Dimensionament d"instal·lacions connectades a xarxa
Hipòtesi de partida de la instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa
Càlcul i configuració d"inversors i mòduls fotovoltaics
Producció energètica, ingressos econòmics i estalvi d"emissions
Procediment administratiu de connexió a xarxa

Unitat Didàctica 3.- Dimensionament de components comuns a ambdós tipus
Orientació i inclinació dels panells fotovoltaics
Dimensionado del cablejat i conduccions
Selecció de proteccions elèctriques
Càlcul d"esforços i dimensionado de la perfilería d"anclaje
Càlcul d"ombres

Unitat Didàctica 4.- Parts constitutives del projecte d"enginyeria
Necessitat i importància del projecte: càlcul i disseny previ
Definició
Avantprojecte
Memòria descriptiva, càlculs justificativos, planificació temporal del projecte i estudi d"impacte ambiental
Plans d"enginyeria bàsica i de detall
Plec de condicions
Pressupost
Estudi de viabilitat econòmic-financera

Unitat Didàctica 5.- Estudi de seguretat i salut
Introducció
Objectius i abast de l"estudi
Dades generals de prevenció
Dades de l"obra
Normes de seguretat durant la realització de treballs
Anàlisis i avaluació de riscos

Unitat Didàctica 6.- Eines informàtiques de càlcul, disseny i simulació
Introducció
CENSOL 5.0
PV-SOL 3.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
IFWIN 1.0 i CRWIN 1.0
SOLDESKPV

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Elaboració de Projectes d“Instal·lacions d“Energia Solar Fotovoltaica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: