Cursos y Masters de Ostelea Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de Spa Zenter Formación Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca

Curso de Consolidación de Estados Finacieros

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 80 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Consolidación de Estados Financieros - Adaptado al Nuevo Plan General Contable   Curso de Consolidación de Estados Finacieros   Curs de Consolidació d“Estats Finacieros Curso de Consolidación de Estados Finacieros Course of Consolidación of States Finacieros Cours de Consolidation d“États Finacieros
 
Justificación/Descripción del curso:

A contabilidad tradicional mostra os estados financeiros dunha empresa, tanto o balance como a conta de resultados, como unidade económica. Con todo, cando unha sociedade posúe unha participación maioritaria no capital doutra sociedade distinta, os estados financeiros individuais perden parte da súa utilidade á hora de reflectir a situación económica, financeira e patrimonial daquela.

Aínda que jurídicamente trátase de dúas empresas distintas, dita consideración é diferente desde o punto de vista económico. Si unha sociedade posúe o 100 por 100 do capital doutra, económicamente trátase dunha mesma empresa e a súa verdadeira situación non se reflicte adecuadamente mediante a simple constancia no balance da sociedade tenedora do custo da participación na outra sociedade.

En consecuencia, a necesidade da consolidación de estados financeiros xorde como consecuencia da necesidade de reflectir a situación dun grupo de sociedades, desde o punto de vista económico, esquecendo a súa autonomía desde unha perspectiva xurídica.

Por conseguinte, os estados financeiros consolidados resultan fundamentais para os interesados na sociedade dominante do grupo. É dicir, os seus administradores e accionistas.

Á espera da aprobación das novas Normas para a formulación das contas anuais consolidadas, de acordo co Plan Xeral de Contabilidad de 2007, neste curso analízase a formulación dos estados financeiros consolidados de acordo co Real Decreto 1815/91, de 20 de decembro, e as modificacións que se derivan das seguintes Normas internacionais de contabilidad:As NIC 27, "Estados financeiros consolidados e separados".

A NIC 28, "Investimentos en entidades asociadas".

A NIC 31, "Participacións en empresas conxuntos"

Requisitos de acceso al curso:

Ter coñecementos de contabilidad

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - CONSOLIDACION DE ESTADOS FINANCEIROS

TEMA 1. Introdución.
TEMA 2. Grupos de sociedades.
TEMA 3. Combinacións de negocios.
TEMA 4. Etapas do proceso de consolidación.
TEMA 5. O método de integración global.
TEMA 6. A eliminación investimento - fondos propios.
TEMA 7. Eliminaciones de resultados por operacións internas.
TEMA 8. Investimentos adicionais e aumentos da porcentaxe de participación.
TEMA 9. Reducións na porcentaxe de dominio e da participación.
TEMA 10. Participacións indirectas.
TEMA 11. Transmisións de participacións entre empresas do grupo.
TEMA 12. Participacións recíprocas entre sociedades dependentes.
TEMA 13. Conversión de contas anuais en moeda estranxeira.
TEMA 14. O método de integración global.
TEMA 15. O procedemento de posta en equivalencia.
TEMA 16. Presentación das contas dos grupos de sociedades.

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Consolidación de Estados Finacieros está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: