Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE Cursos y Masters de ESEL Escuela Superior de Estudios Laborales Cursos y Masters de Instituto Superior de Arte -  I ART Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de Escuela de Negocios y Dirección

Curso de Iniciación á Contabilidad - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad

Precio 495 € - Cursos de especialización, OnLine de 160 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Iniciación a la Contabilidad Básica y Financiera - Adaptado al Nuevo Plan General de Contabilidad   Curso de Iniciación á Contabilidad - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad   Curs d“Iniciació a la Comptabilitat - Adaptat al Nou Pla General de Comptabilitat Curso de Iniciación à Contabilidade - Adaptado ao Novo Plano Geral de Contabilidade Course of Initiation to the Accounting - Adapted to the New General Plan of Accounting Cours d“Initiation à la Comptabilité - Adaptée au Nouveau Plan Général de Comptabilité
 
Justificación/Descripción del curso:

Desde ACEDIS Formación lanzamos este curso de Contabilidad aplicando nel toda a nosa experiencia en formación on-line cun método que xa formou a máis 4.000 alumnos nos últimos 4 anos.

Con data 4 de Xullo de 2007 publicouse no BOE a Lei 16/2007, de reforma e adaptación da lexislación mercantil en materia contable para a súa armonización internacional con base na normativa da Unión Europea.

A disposición final primeira desta lei autoriza ao Goberno a aprobar mediante real decreto o Novo Plan Xeral de Contabilidad, así como as súas modificacións e normas complementarias.

Este proceso de armonización contable viuse culminado coa publicación no BOE o 20 de novembro de 2007 do Real Decreto 1514/2007, de 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidad.

Este curso introduce ao alumno non só nos conceptos contables básicos, sinó que tamén lle prepara para a llevanza dos libros contables no día a día.

O alumno aprenderá e entenderá:As definicións adecuadas dos conceptos contables, tales como Activo e Pasivo

A llevanza dos libros contables, anotando os asentos máis habituais no día a día de calquera empresa.

A contabilización dos movementos diarios.

Como analizar a situación contable da empresa, das súas contas financeiras, investimentos, préstamos, reservas, ...

Calcular o patrimonio neto real da empresa para poder desde el analizar correctamente os resultados da actividade empresarial.


O alumno dispón no sitema de e-learning non só dos manuais didácticos nunha versión perfectamente imprimible, sinó que tamén poderá utilizar os sistemas para a realización dos múltiples casos prácticos suscitados, o sistema de aprendizaxe baséase na lectura compresiva dos conceptos e a fijación dos aspectos prácticos coa realización de numerosas posibilidades e situacións prácticas suscitadas como exemplo a demais das tarefas a resolver que deberá entregar ao titor do curso para a súa crítica e corrección, baseando xa que logo a aprendizaxe na práctica e resolución dos casos reais presentados.

Requisitos de acceso al curso:

Non existen requisitos de acceso

Temario cubierto por el curso:

MODULO UNICO - INICIACION Á CONTABILIDAD

TEMA 1. Os estados financeiros.
TEMA 2. As contas.
TEMA 3. Compras e vendas de mercaderías.
TEMA 4. Tratamento de clientes de dubidoso cobro.
TEMA 5. Tratamento de efectos comerciais a cobrar. Tratamento das contas de crédito.
TEMA 6. Tratamento de gastos de persoal. Partidas pendentes de aplicación. Os gastos de establecemento. As contas de orde e especiais.
TEMA 7. As amortizaciones. Enajenaciones de inmobilizado material.
TEMA 8. As provisiones. O deterioro de valor dos activos.
TEMA 9. A regularización contable. Axustes por periodificación.
TEMA 10. Contabilización de préstamos. Tratamento dos dividendos a conta.
TEMA 11. Adquisición de inmobilizado material. Os investimentos inmobiliarias.
TEMA 12. O inmobilizado intangible
TEMA 13. Os contratos de arrendamento financeiro.
TEMA 14. Os activos financeiros.
TEMA 15. Préstamos e partidas a cobrar
TEMA 16. Investimentos mantidos ata o vencimiento.
TEMA 17. Activos financeiros mantidos para negociar.
TEMA 18. Activos financeiros dispoñibles para a venda.
TEMA 19. Investimentos no patrimonio de empresas do grupo, multi-grupo e asociadas.
TEMA 20. Os pasivos financeiros.
TEMA 21. Empréstitos.
TEMA 22. O patrimonio neto.
TEMA 23. As reservas. Os resultados pendentes de aplicación. As reservas por axuste de valor.

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Iniciación á Contabilidad - Adaptado ao Novo Plan Xeral de Contabilidad está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 17/10/2008.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: