Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de Nebrija Business School-CESAE

Curso de Técnico en Responsabilidade Social Corporativa (RSC)

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 67 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Implantación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC)   Curso de Técnico en Responsabilidade Social Corporativa (RSC)   Curs de Tècnic en Responsabilitat Social Corporativa (RSC) Curso de Técnico em Responsabilidade Social Corporativa (RSC) Course of Technician in Corporate Social Responsibility (RSC) Cours de Technicien en Responsabilité Sociale Corporative (RSC)
 
Justificación/Descripción del curso:

O debate sobre a Responsabilidade Social Corporativa (RSC) ha ir tomando un lugar privilexiado na axenda das empresas e dos gobernos, e o debate de partida centrouse en que podemos entender por ser unha organización socialmente responsable, e a escala global cal pode ser unha senda de actuación cara á consecución dun desenvolvemento realmente sostenible.

Neste curso se aposta por unha reflexión orientada cara ao "como" das empresas en concreto, máis que á sempre difícil concreción do "por que", e para iso esforzámonos/esforzámosnos por incluír numerosos casos de aplicación de políticas de RSC por parte dun amplo abanico de diversos tipos de organizacións como exemplo que servirán de guía na aplicación destas políticas en calquera empresa ou organización.

Este curso pretende servir de guía introductoria ás empresas españolas no seu empeño de poder chegar a aplicar políticas de RSC tanto na súa xestión operativa como na súa planificación estratéxica, tendo en conta todas as variables de implantación necesarias e as políticas de obtención de rendemento de dita implantación.

Coa superación do curso o alumno aprenderá a:Entender o concepto de Responsabilidade Social Corporativa e Empresarial

Entender as vantaxes da aplicación de políticas de RSC.

Aplicar na organización os criterios de RSC segundo as normas máis estandarizadas

Sacar o maior rendemento á aplicación destas políticas tanto desde unha perspectiva interna como externa á organización


O proceso de aprendizaxe baséase na lectura comprensiva das diferentes unidades didácticas que comprenden o curso e realización sistemática dos test de autoevaluación, ademais o curso está enfocado nun sentido eminentemente práctico con varios exemplos para cada apartado nos que se suscitan diferentes situacións e a mellor forma de gestionarlas e tratalas, ao longo do curso.

Para superar o curso, o alumno deberá realizar varios exercicios de avaliación suscitados polos titores e superar un exame final na plataforma de e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

Non descritos

Temario cubierto por el curso:

PRIMEIRA PARTE - DESENVOLVO SOSTENIBLE E RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA

1. Desenvolvemento sostenible
1.1. EI contexto político do concepto de desenvolvemento sostenible
1.2. Interpretación do concepto de desenvolvemento sostenible

2. Unha aproximación histórica aos conceptos de responsabilidade social corporativa e de partenariado social

3. Responsabilidade social corporativa
3.1. Introdución
3.2. A responsabilidade social corporativa é unha estratexia válida para calquera dimensión de empresa
3.3. A RSC é unha estratexia que permite incrementar a reputación e por conseguinte, facilitar a competitividad económica das empresas
3.4. O investimento socialmente responsable en Europa
3.5. A natureza voluntaria da responsabilidade social corporativa
3.6. Relación entre os conceptos de desenvolvemento sostenible e RSC

4. Responsabilidade social das empresas: dimensión interna
4.1. Prácticas responsables no ámbito social
4.2. Prácticas respetuosas co medio ambiente
5. Responsabilidade social das empresas: dimensión externa
5.1. A RSC no ámbito das comunidades locais: a acción social da empresa ou filantropía corporativa
5.2. A RSC e as relacións da empresa cos seus socios comerciais e proveedores
6. Capital social e diálogo cos partes interesadas ou multistakeholders
6.1. Capital social e partes interesadas
6.2. Responsabilidade social corporativa e dialogo coas partes interesadas
7. Consideracións finais da primeira parte

SEGUNDA PARTE - PRESENTACIÓN DUNHA MOSTRA DE NORMAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

1. Introdución

2. A serie de normas de Accountability (AA1000)
2.1. Introdución
2.2. Os principios
2.3. O proceso regulado pola norma
2.4. A norma sobre aseguramiento AA1000-S
2.5. Os principios do aseguramiento
2.6. O informe de aseguramiento
2.7. As normas do suministrador de aseguramiento

3. A norma SA8000
3.1. Dos codlgos de conduta á norma SA8000
3.2. Quen son o Council on Economic Priorities (CEP) e Social Accountability International?
3.3. Presentación xeral do contido da norma
3.4. Niveis posibles de implantación da norma SA8000
3.5. As empresas que adoptaron a norma SA8000
3.6. As características da norma segundo a zona do mundo onde se implante
3.7. Breve comparativa da norma SA8000 e a norma AA1000 de auditoría social

4. A proposta da Global Reporting Initiative (GRI)
4.1. Características principais e orixes da proposta
4.2. Estrutura da guía
4.3. Lineas futuras de desenvolvemento da proposta GRI

Bibliografía
Glosario
Relación das principais URL sobre RSC

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Técnico en Responsabilidade Social Corporativa (RSC) está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: