Cursos y Masters de Abaco Centro de Estudios Cursos y Masters de ESEL Escuela Superior de Estudios Laborales Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Formación Universitaria Cursos y Masters de Master-D Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE

Curs de Tècnic en Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Precio 295 € - Cursos de especialización, OnLine de 67 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Implantación de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) Curso de Técnico en Responsabilidade Social Corporativa (RSC)   Curs de Tècnic en Responsabilitat Social Corporativa (RSC)   Curso de Técnico em Responsabilidade Social Corporativa (RSC) Course of Technician in Corporate Social Responsibility (RSC) Cours de Technicien en Responsabilité Sociale Corporative (RSC)
 
Justificación/Descripción del curso:

El debat sobre la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) ha anat prenent un lloc privilegiat en l"agenda de les empreses i dels governs, i el debat de partida s"ha centrat en què podem entendre per ser una organització socialment responsable, i a escala global quin pot ser una senda d"actuació cap a la consecució d"un desenvolupament realment sostenible.

En aquest curs s"aposta per una reflexió orientada cap al "com" de les empreses en concret, més que a la sempre difícil concreció del "per què", i per a això ens hem esforçat per incloure nombrosos casos d"aplicació de polítiques de RSC per part d"un ampli ventall de diversos tipus d"organitzacions com a exemple que serviran de guia en l"aplicació d"aquestes polítiques en qualsevol empresa o organització.

Aquest curs pretén servir de guia introductòria a les empreses espanyoles en la seva obstinació de poder arribar a aplicar polítiques de RSC tant en la seva gestió operativa com en la seva planificació estratègica, tenint en compte totes les variables d"implantació necessàries i les polítiques d"obtenció de rendiment d"aquesta implantació.

Amb la superació del curs l"alumne aprendrà a:Entendre el concepte de Responsabilitat Social Corporativa i Empresarial

Entendre els avantatges de l"aplicació de polítiques de RSC.

Aplicar en l"organització els criteris de RSC segons les normes més estandarditzades

Treure el major rendiment a l"aplicació d"aquestes polítiques tant des d"una perspectiva interna com a externa a l"organització


El procés d"aprenentatge es basa en la lectura comprensiva de les diferents unitats didàctiques que comprenen el curs i realització sistemàtica dels test d"autoavaluació, a més el curs està enfocat en un sentit eminentment pràctic amb diversos exemples per a cada apartat en els quals es plantegen diferents situacions i la millor forma de gestionar-les i tractar-les, al llarg del curs.

Per superar el curs, l"alumne haurà de realitzar diversos exercicis d"avaluació plantejats pels tutors i superar un examen final en la plataforma d"e-learning.

Requisitos de acceso al curso:

No descrits

Temario cubierto por el curso:

PRIMERA PARTEIX - DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I RESPONSABILITAT SOCIAL DE L"EMPRESA

1. Desenvolupament sostenible
1.1. EI context polític del concepte de desenvolupament sostenible
1.2. Interpretació del concepte de desenvolupament sostenible

2. Una aproximació històrica als conceptes de responsabilitat social corporativa i de partenariado social

3. Responsabilitat social corporativa
3.1. Introducció
3.2. La responsabilitat social corporativa és una estratègia vàlida per a qualsevol dimensió d"empresa
3.3. La RSC és una estratègia que permet incrementar la reputació i per tant, facilitar la competitivitat econòmica de les empreses
3.4. La inversió socialment responsable a Europa
3.5. La naturalesa voluntària de la responsabilitat social corporativa
3.6. Relació entre els conceptes de desenvolupament sostenible i RSC

4. Responsabilitat social de les empreses: dimensió interna
4.1. Pràctiques responsables en l"àmbit social
4.2. Pràctiques respectuoses amb el medi ambient
5. Responsabilitat social de les empreses: dimensió externa
5.1. La RSC en l"àmbit de les comunitats locals: l"acció social de l"empresa o filantropia corporativa
5.2. La RSC i les relacions de l"empresa amb els seus socis comercials i proveïdors
6. Capital social i diàleg amb els parts interessades o multistakeholders
6.1. Capital social i parts interessades
6.2. Responsabilitat social corporativa i dialogo amb les parts interessades
7. Consideracions finals de la primera part

SEGONA PARTEIX - PRESENTACIÓ D"UNA MOSTRA DE NORMES DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

1. Introducció

2. La sèrie de normes d"Accountability (AA1000)
2.1. Introducció
2.2. Els principis
2.3. El procés regulat per la norma
2.4. La norma sobre assegurament AA1000-S
2.5. Els principis de l"assegurament
2.6. L"informe d"assegurament
2.7. Les normes del subministrador d"assegurament

3. La norma SA8000
3.1. Dels codlgos de conducta a la norma SA8000
3.2. Qui són el Council on Economic Priorities (CEP) i Social Accountability International?
3.3. Presentació general del contingut de la norma
3.4. Nivells possibles d"implantació de la norma SA8000
3.5. Les empreses que han adoptat la norma SA8000
3.6. Les característiques de la norma segons la zona del món on s"implanti
3.7. Breu comparativa de la norma SA8000 i la norma AA1000 d"auditoria social

4. La proposta de la Global Reporting Initiative (GRI)
4.1. Característiques principals i orígens de la proposta
4.2. Estructura de la guia
4.3. Lineas futures de desenvolupament de la proposta GRI

Bibliografia
Glossari
Relació de les principals URL sobre RSC

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Tècnic en Responsabilitat Social Corporativa (RSC) está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: