Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de EAE - UB IL3 Cursos y Masters de Formatic Barna Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae

Curso Técnico de Instalación e Mantemento de Plantas Solares Termoeléctricas

Precio 495 € - Cursos de especialización, OnLine de 109 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Instalación y Mantenimiento de Plantas Solares Termoeléctricas   Curso Técnico de Instalación e Mantemento de Plantas Solares Termoeléctricas   Curs Tècnic d“Instal·lació i Manteniment de Plantes Solars Termoelèctriques Curso Técnico de Instalação e Manutenção de Plantas Solares Termoeléctricas Technical course of Installation and Maintenance of Thermoelectric Solar Plants Cours Technique d“Installation et Entretien de Plantes Solaires Termoeléctricas
 
Justificación/Descripción del curso:

Case con total certeza, poderíase afirmar que a Enerxía Solar Termoeléctrica (tamén coñecida como Enerxía Termosolar ou Enerxía Solar de Concentración), é ata agora a menos coñecida de entre as tres formas actuais de aproveitar a enerxía do Sol. En efecto, a enerxía solar térmica e fotovoltaica han ter afortunadamente unha formidable expansión nos últimos anos, e xa son parte integrante da nosa vida cotiá: produción de ACS, apoio a calefacción, climatización de piscinas, xeración de electricidade para consumo propio ou venda á rede... son unha mostra dos beneficios obtidos con estas aplicacións. Con todo, existe unha terceira vertente tecnolóxica, que permite a xeración de electricidade en plantas de gran potencia, equiparable a centrais de produción de enerxía convencional, pero cos beneficios medioambientales das enerxías renovables .

ACEDIS realizou un importante esforzo de síntese para confeccionar un curso eminentemente descriptivo, rigoroso e ao mesmo tempo accesible para todos, que sexa capaz de englobar os fundamentos da Enerxía Solar Termoeléctrica cunha metodoloxía docente de fácil asimilación.

Desde o punto de vista profesional, o futuro que se lle augura á Enerxía Solar Termoeléctrica é inmejorable: non en balde, existen no noso país varias decenas de centrais de potencia desta índole que están xa construídas, en fase de construción ou proxectadas para os próximos anos.

Ao finalizar o noso curso o alumno estará capacitado para:


 • Coñecer con rigor os principios físicos de funcionamento de cada unha das tecnoloxías vinculadas á Enerxía Termosolar.

 • Aprender os criterios e métodos que se aplican para a instalación, mantemento e operación deste tipo de plantas energéticas, desde a perspectiva dunha correcta prevención de riscos laborais.

 • Anticipar e planificar o conxunto de tarefas previas e equipos necesarios para unha correcta construción da planta termosolar.

 • Pormenorizar a descrición de cada unha das actividades constitutivas dunha instalación completa dunha central termosolar.

 • Ejemplificar as tarefas máis singulares de operación, mantemento, diagnosis e resolución de incidencias destas instalacións, evaluando os seus custos en función da súa realización por propio persoal da empresa ou mediante subcontratación.

 • Coñecer os máis avanzados dispositivos de inspección como instrumental imprescindible para un óptimo mantemento.

Ter uns sólidos e específicos coñecementos sobre a Enerxía Solar Termoeléctrica pode ser un factor crave para unha futura incorporación laboral a este novo nicho de emprego.

MATERIAL DE ESTUDO

O Temario está estructurado en Módulos e estes á súa vez en Unidades Didácticas, e o alumno dispoñerá del en todo momento en tres formatos:

 • Nun CD-ROM editado por ACEDIS Formación con todo o contido de estudo do curso que inclúe as unidades didácticas e diferentes arquivos de video e sonoros que reforzan a aprendizaxe.

 • Facilitaranse unhas claves de acceso persoais para cada alumno ao noso Aula Virtual, o Campus Online onde terá dispoñible a calquera hora todo o Material Didáctico, canles de consulta con profesores por múltiples medios, así como un área de contacto cos seus compañeiros

 • Libros encadernados do temario completo do Curso.
 • Requisitos de acceso al curso:

  Curso dirixido a Enxeñeiros Técnicos e Superiores; a titulados de F.P. de ramas técnicas como Electricidade, Electrónica ou Automatización; mandos intermedios e gerentes de empresas vinculadas ao sector da enerxía; e de forma genérica, a todo aquel que desexe introducirse profesionalmente no sector da Enerxía Solar Termoeléctrica.
  Operarios de mantemento de plantas termosolares ou termoeléctricas que xa están operativas.

  Temario cubierto por el curso:

  MÓDULO I: FUNDAMENTOS DA ENERXÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA

  Unidade 01.- Introdución.

  1.1 Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
  1.2 Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
  1.3 Historia e situación actual da enerxía solar en España
  1.4 Energética e geometría solar
  1.5 Radiación directa e difusa: aparellos de medida
  1.6 O cinto solar

  Unidade 02.- Sistemas termosolares de concentración:

  2.1 Fundamento termodinámico da enerxía solar termoeléctrica
  2.2 Ciclos termodinámicos aplicados a enerxía solar termoeléctrica
  2.3 Plantas de enerxía termoeléctrica convencional
  2.4 Tecnoloxías termosolares: baixa, media e alta temperatura
  2.5 Factor de concentración da radiación solar
  2.6 Cónicas e cuádricas notables: propiedades geométricas
  2.7 Concentradores cilindro-parabólicos, lentes lineales de 2.8 Fresnel, captadores de disco e de torre central
  2.9 Chemineas solares

  Unidade 03.- Helióstatos: sistema de seguimiento:

  3.1 Orientación e inclinación dos captadores termoeléctricos
  3.2 Fundamentos do seguimiento solar
  3.3 Seguimiento en colectores cilindro-parabólicos
  3.4 Seguimiento en discos parabólicos e en centrais de torre

  Unidade 04.- Fluído caloportador de traballo:

  4.1 Características térmicas do fluído caloportador
  4.2 Fluídos utilizados na actualidade

  Unidade 05.- Almacenamiento e hibridación de potencia

  5.1 Características e vantaxes do almacenamiento térmico
  5.2 Tipologías de almacenamiento térmico
  5.3 Hibridación de instalacións termosolares con outras tecnoloxías

  Unidade 06.- Conversión de potencia eléctrica e sistemas auxiliares

  6.1 Conducións, illamentos e grupos de impulsión
  6.2 Compresores, soplantes e turbinas
  6.3 Valvulería industrial
  6.4 Intercambiadores de calor
  6.5 Conversión eléctrica: xerador
  6.6 Regulación, control e monitorización de sistemas termosolares

  Unidade 07.- Aspectos económico-financeiros da solar termoeléctrica:

  7.1 Distribución de custos actuais e perspectivas de crecemento
  7.2 Comparación de tecnoloxías
  7.3 Posicionamiento no mercado eléctrico español

  Unidade 08.- Futuras liñas de I+D solar termoeléctrica

  8.1 Optimización de tecnoloxías e minoración de custos
  8.2 Xeración directa de vapor
  8.3 Mellora dos algoritmos de control: lóxica difusa
  8.4 Análise exergético
  8.5 Aplicacións adicionais: produción de hidrógeno

  ANEXO Normativa e lexislación de aplicación

  - Réxime de produción especial: RD 661/2007
  - Plan de Enerxías Renovables: PER 2005-2010

  MÓDULO II: MONTAXE, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS TERMOSOLARES

  Unidade 01.- Tarefas previas á instalación

  1.1 A ejecución de obra
  1.2 Implicaciones legais da firma de proxectos e direccións facultativas de obra
  1.3 Materiais, ferramentas e equipos necesarios
  1.4 Prolegómenos: comprobaciones e permisos previos
  1.5 Aprovisionamiento de compoñentes para a instalación

  Unidade 02.- Tarefas de montaxe de equipos

  2.1 Preparación do terreo
  2.2 Cimentaciones e hormigonados
  2.3 Montaxe de estruturas metálicas
  2.4 Instalación de sistemas de reflexión e captación
  2.5 Accesos, viales e cerramientos
  2.6 Rede de drenajes e canalizaciones
  2.7 Gabias para cableado
  2.8 Montaxe do resto de sistemas e probas hidráulicas

  Unidade 03.- Mantemento de instalacións termosolares

  3.1 Formulación xeral
  3.2 Operación e mantemento de plantas termosolares: tipos e custos
  3.3 Subcontratación de tarefas de operación e mantemento: vantaxes e inconvenientes
  3.4 Dispositivos avanzados de inspección: termografía infrarroja e deflectometría óptica
  3.5 Limpeza de espellos: importancia crave da tarefa
  3.6 Degradación do fluído térmico: técnica de limpeza tipo "flushing"
  3.7 Control químico de centrais termosolares
  3.8 Outras incidencias adicionais en plantas termosolares

  Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
  Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
  Otros datos del Curso:

  El curso Curso Técnico de Instalación e Mantemento de Plantas Solares Termoeléctricas está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

  Etiquetas del curso:
  Términos relacionados: