Cursos y Masters de Centro de Estudios Titulae Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Escuela Superior de Imagen Personal Cazcarra Cursos y Masters de Vertice Institute Cursos y Masters de Delena Formación Cursos y Masters de Gestor-Energetico-Econova Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios

Curs Tècnic d"Instal·lació i Manteniment de Plantes Solars Termoelèctriques

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 150 horas - Titulación Emitida por el centro
Curso Técnico de Instalación y Mantenimiento de Plantas Solares Termoeléctricas Curso Técnico de Instalación e Mantemento de Plantas Solares Termoeléctricas   Curs Tècnic d“Instal·lació i Manteniment de Plantes Solars Termoelèctriques   Curso Técnico de Instalação e Manutenção de Plantas Solares Termoeléctricas Technical course of Installation and Maintenance of Thermoelectric Solar Plants Cours Technique d“Installation et Entretien de Plantes Solaires Termoeléctricas
 
Justificación/Descripción del curso:

Gairebé amb total certesa, es podria afirmar que l"Energia Solar Termoelèctrica (també coneguda com Energia Termosolar o Energia Solar de Concentració), és fins ara la menys coneguda d"entre les tres formes actuals d"aprofitar l"energia del Sol. En efecte, l"energia solar tèrmica i fotovoltaica han tingut afortunadament una formidable expansió en els últims anys, i ja són parteix integrant de la nostra vida quotidiana: producció d"ACS, suport a calefacció, climatització de piscines, generació d"electricitat per a consum propi o venda a la xarxa... són una mostra dels beneficis obtinguts amb aquestes aplicacions. No obstant això, existeix un tercer vessant tecnològic, que permet la generació d"electricitat en plantes de gran potència, equiparable a centrals de producció d"energia convencional, però amb els beneficis mediambientals de les energies renovables .

ACEDIS ha realitzat un important esforç de síntesi per confeccionar un curs eminentment descriptiu, rigorós i al mateix temps accessible per a tots, que sigui capaç d"englobar els fonaments de la Energia Solar Termoelèctrica amb una metodologia docent de fàcil assimilació.

Des del punt de vista professional, el futur que se li augura a la Energia Solar Termoelèctrica és immillorable: no en va, existeixen al nostre país diverses desenes de centrals de potència d"aquesta índole que estan ja construïdes, en fase de construcció o projectades per als propers anys.

En finalitzar el nostre curs l"alumne estarà capacitat para:


  • Conèixer amb rigor els principis físics de funcionament de cadascuna de les tecnologies vinculades a l"Energia Termosolar.

  • Aprendre els criteris i mètodes que s"apliquen per a la instal·lació, manteniment i operació d"aquest tipus de plantes energètiques, des de la perspectiva d"una correcta prevenció de riscos laborals.

  • Anticipar i planificar el conjunt de tasques prèvies i equips necessaris per a una correcta construcció de la planta termosolar.

  • Detallar la descripció de cadascuna de les activitats constitutives d"una instal·lació completa d"una central termosolar.

  • Exemplificar les tasques més singulars d"operació, manteniment, diagnosi i resolució d"incidències d"aquestes instal·lacions, avaluant els seus costos en funció de la seva realització per pròpia plantilla de l"empresa o mitjançant subcontractació.

  • Conèixer els més avançats dispositius d"inspecció com a instrumental imprescindible per a un òptim manteniment.

Tenir uns sòlids i específics coneixements sobre la Energia Solar Termoelèctrica pot ser un factor clau per a una futura incorporació laboral a aquest nou nínxol d"ocupació.

MATERIAL D"ESTUDI

El Temari està estructurat en Mòduls i aquests al seu torn en Unitats Didàctiques, i l"alumne disposarà d"ell en tot moment en tres formats:

  • En un CD-ROM editat per ACEDIS Formació amb tot el contingut d"estudi del curs que inclou les unitats didàctiques i diferents arxius de video i sonors que reforcen l"aprenentatge.


  • Es facilitaran unes claus d"accés personals per a cada alumne al nostre Aula Virtual, el Campus Online on tindrà disponible a qualsevol hora tot el Material Didàctic, canals de consulta amb professors per múltiples mitjans, així com un àrea de contacte amb els seus companys


  • Llibres enquadernats del temari complet del Curs.
Requisitos de acceso al curso:

Curs dirigit a Enginyers Tècnics i Superiors; a titulats de F.P. de branques tècniques com a Electricitat, Electrònica o Automatització; comandaments intermedis i gerents d"empreses vinculades al sector de l"energia; i de forma genèrica, a tot aquell que desitgi introduir-se professionalment en el sector de l"Energia Solar Termoelèctrica.
Operaris de manteniment de plantes termosolares o termoelèctriques que ja estan operatives.

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL I: FONAMENTS DE L"ENERGIA SOLAR TERMOELÈCTRICA

Unitat 01.- Introducció.

1.1 Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
1.2 Tipus d"aprofitament de l"energia solar
1.3 Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
1.4 Energètica i geometria solar
1.5 Radiació directa i difusa: aparells de mesura
1.6 El cinturó solar

Unitat 02.- Sistemes termosolares de concentració:

2.1 Fonament termodinàmic de l"energia solar termoelèctrica
2.2 Cicles termodinàmics aplicats a energia solar termoelèctrica
2.3 Plantes d"energia termoelèctrica convencional
2.4 Tecnologies termosolares: baixa, mitjana i alta temperatura
2.5 Factor de concentració de la radiació solar
2.6 Còniques i cuádricas notables: propietats geomètriques
2.7 Concentradors cilindre-parabòlics, lents lineals de 2.8 Fresnel, captadors de disc i de torre central
2.9 Xemeneies solars

Unitat 03.- Helióstatos: sistema de seguiment:

3.1 Orientació i inclinació dels captadors termoelèctrics
3.2 Fonaments del seguiment solar
3.3 Seguiment en col·lectors cilindre-parabòlics
3.4 Seguiment en discos parabòlics i en centrals de torre

Unitat 04.- Fluid caloportador de treball:

4.1 Característiques tèrmiques del fluid caloportador
4.2 Fluids utilitzats en l"actualitat

Unitat 05.- Emmagatzematge i hibridació de potència

5.1 Característiques i avantatges de l"emmagatzematge tèrmic
5.2 Tipologies d"emmagatzematge tèrmic
5.3 Hibridació d"instal·lacions termosolares amb altres tecnologies

Unitat 06.- Conversió de potència elèctrica i sistemes auxiliars

6.1 Conduccions, aïllaments i grups d"impulsió
6.2 Compressors, bufadors i turbines
6.3 Valvulería industrial
6.4 Bescanviadors de calor
6.5 Conversió elèctrica: generador
6.6 Regulació, control i monitoratge de sistemes termosolares

Unitat 07.- Aspectes economicofinancers de la solar termoelèctrica:

7.1 Distribució de costos actuals i perspectives de creixement
7.2 Comparació de tecnologies
7.3 Posicionament al mercat elèctric espanyol

Unitat 08.- Futures línies de R+D solar termoelèctrica

8.1 Optimització de tecnologies i minoració de costos
8.2 Generació directa de vapor
8.3 Millora dels algorismes de control: lògica difusa
8.4 Anàlisi exergético
8.5 Aplicacions addicionals: producció d"hidrogen

ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació

- Règim de producció especial: RD 661/2007
- Pla d"Energies Renovables: PER 2005-2010

MÒDUL II: MUNTATGE, ENGEGADA I MANTENIMENT D"INSTAL·LACIONS TERMOSOLARES

Unitat 01.- Tasques prèvies a la instal·lació

1.1 L"execució d"obra
1.2 Implicacions legals de la signatura de projectes i direccions facultatives d"obra
1.3 Materials, eines i equips necessaris
1.4 Prolegómenos: comprovacions i permisos previs
1.5 Aprovisionament de components per a la instal·lació

Unitat 02.- Tasques de muntatge d"equips

2.1 Preparació del terreny
2.2 Fonamentacions i hormigonados
2.3 Muntatge d"estructures metàl·liques
2.4 Instal·lació de sistemes de reflexió i captació
2.5 Accessos, vials i tancaments
2.6 Xarxa de drenatges i canalitzacions
2.7 Rases per a cablejat
2.8 Muntatge de la resta de sistemes i proves hidràuliques

Unitat 03.- Manteniment d"instal·lacions termosolares

3.1 Plantejament general
3.2 Operació i manteniment de plantes termosolares: tipus i costos
3.3 Subcontractació de tasques d"operació i manteniment: avantatges i inconvenients
3.4 Dispositius avançats d"inspecció: termografia infraroja i deflectometría òptica
3.5 Neteja de miralls: importància clau de la tasca
3.6 Degradació del fluid tèrmic: tècnica de neteja tipus "flushing"
3.7 Control químic de centrals termosolares
3.8 Altres incidències addicionals en plantes termosolares

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs Tècnic d“Instal·lació i Manteniment de Plantes Solars Termoelèctriques está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: