Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Fundación General de la Universidad de Salamanca Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L

Master no medio Ambiente e Xestión Ambiental

Precio 1295 € - Cursos de especialización, OnLine de 500 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Medio Ambiente y Gestión Ambiental   Master no medio Ambiente e Xestión Ambiental   Master al mig Ambient i Gestió Ambiental Master em Médio Ambiente e Gestão Ambiental Master In Environment and Environmental Management Master En Environnement et Gestion Environnementale
 
Justificación/Descripción del curso:

ACEDIS Formación lanza este programa poñendo ao alcance do alumno a Metodoloxía ACEDIS e toda a súa experiencia en formación de auténticos profesionais, logo de participar na formación de máis de 4.000 especialistas e profesionais fundamentalmente dos sectores da Prevención, Xestión de Calidade e Medio Ambiente, que tan bos resultados reflectiu ao longo da nosa historia como Centro de formación on-line.

O alumno especializarase da man de consultores especialistas en Xestión do Medio Ambiente que actualmente están traballando no sector, sendo esta una das áreas profesionais con máis demanda e necesidades de persoal cualificado, xa que o consumidor é cada vez máis esixente co produto final e as empresas van implantando estes sistemas ao darse conta de que son o mellor xeito de optimizar os seus beneficios e garantirse o mellor aprovechamiento dos seus factores produtivos, ademais de garantirse unha boa xestión dos seus sistemas con respecto do Medio Ambiente e evitar sancións, multas e ata utilizar estes certificados como ferramenta de venda ante a crecente preocupación do consumidor ante o medio no que vivimos e a súa propia saúde, por outra banda, tamén se trata neste programa de formar ao alumno en materias sobre xestión e conservación da natureza, pois son materias transvaersales que enlazan e entroncan cos sistemas de xestión ambiental e sobre os que a lexislación fai cada vez maior presión, na actualidade, as materias de conservación da natureza convertéronse nun novo nicho de emprego, non en balde a importancia dada polos gobernos á conservación dos recursos naturais, fai necesaria a preparación de profesionais que saiban asistir á administración e as empresas neste labor.

Tratarase tamén o estudo en profundidade de aspectos como os recursos forestales e faunísticos, ou a xestión dos montes e espazos naturais, son de vital importancia para a optimización dos recursos naturais desde un punto de vista medioambiental e de rentabilidad económica, para iso dotarase ao alumno dun coñecemento e comprensión profundos dos diferentes sistemas biolóxicos implicados e preparalos para a participación en todos os labores de xestión que este tipo de ecosistemas necesitan.

Tocaranse en profundidade ao longo do programa as diferentes normas legais existentes con respecto ao medio natural así como os diferentes enfoques de xestión e conservación da natureza, facendo especial énfasis nas obrigacións legais, plans de actuación, sistemas de conservación e os diferentes incentivos e sancións que competen ao área.

Ao finalizar o curso, o alumno estará capacitado para:Responsabilizarse do deseño, implantación e mantemento do Sistema de Xestión Medio Ambiental na empresa así como para actuar de asesor externo e encamiñar cara ao cumprimento das normas ISO para obter as certificaciones oportunas.
Profundar na xestión do Medio Ambiente na empresa encaminándo a cara á garantía de respecto medioambiental que facilita a contratación en concursos da Administración Pública.
Realizar Auditorías internas de Xestión Medioambiental que avalen o cumprimento das normas ISO Correspondentes.
Asesorar á empresa o cumprimento das esixencias legais en materia de Medio Ambiente
Afrontar o elaboración de plans de xestión de recursos naturais
Deseñar e aplicar plans de conservación e protección da naturalez
Enfocar plans de ordenación do territorio natural
Aplicar todos estes plans ou procesos á xestión empresarial das industrias que utilizan o medio natural como recursoConocer os incentivos e sancións nesta materia.


O curso estará tutorizado e monitorizado en todo momento polos nosos consultores especialistas, tendo o alumno diferentes canles de comunicación cos mesmos a través de foros de consulta, e-mail, mensaxes privadas e Canles de Charla en tempo real (Chats)

Ademais o alumno realizará diferentes test de autoevaluación ao longo do curso, podendo realizalos cantas veces estime oportuno e obtendo a corrección inmediatamente na pantalla do seu ordenador, estes exercicios servirán de preparación para o exame final que seguirá o mesmo sistema.

Ao finalizar cada Módulo do temario os consultores do curso organizarán unha charla en tempo real (voluntaria para os alumnos) coma se dunha clase presencial tratásese, na que os alumnos poderán participar libremente e enriquecer os coñecementos adquiridos no Módulo ao integrarse nos diferentes fíos de conversación que se vaian producindo (este complemento facilitará ao alumno que desexe participar a comprensión da materia e enriquecerá a aprendizaxe, ao ver que dúbidas xorden entre outros compañeiros e poder complementarlas coas propias, substituíndo en gran medida a ausencia de clases presenciales)

Requisitos de acceso al curso:

Este Master non require Titulación Universitaria

Está dirixido a profesionais do área medioambietal, así como a calquera persoa que desexe ter un coñecemento profundo dos Sistemas de Xestión do Medioambiente.

Temario cubierto por el curso:

BLOQUE 1 - Procedemento Administrativo Común

Módulo Único - Procedemento Administrativo Común
UD 1.2 - Lei 30/1992
UD 1.3 - Iniciación do Procedemento
UD 1.4 - Ordenación do Procedemento
UD 1.5 - Instrución do Procedemento
UD 1.6 - A ejecución dos Actos Administrativos
UD 1.7 - Revisión dos Actos Administrativos

BLOQUE 2 - Montes e Conservación da Natureza

Módulo 1 - Montes
UD 1.1 - Introdución
UD 1.2 - Cuestións Xerais
UD 1.3 - Clasificación dos Montes
UD 1.4 - Xestión Forestal Sostenible
UD 1.5 - Conservación e Protección dos Montes
UD 1.6 - Incentivos Sanciones e Organos Competentes
Módulo 2 - Conservación da Natureza
UD 2.1 - Introdución
UD 2.2 - Cuestións Xerais
UD 2.3 - Os Plans de Ordenación dos Recursos Naturais
UD 2.4 - Protección de Espazos
UD 2.5 - Conservación da Biodiversidade
UD 2.6 - Infracciones e Sancións
UD 2.7 - Órganos Competentes e Normativas Autonómicas

BLOQUE 3 - Ingeniería Medioambiental

Módulo 1 - Contaminación Atmosférica
UD 1.1 - Introdución
UD 1.2 - Contaminantes Atmosféricos
UD 1.3 - Depuración De Gases
Módulo 2 - Contaminación Acústica
UD 2.1 - Introdución
UD 2.2 - O Ruído
Módulo 3 - Contaminación do Auga
UD 3.1 - Introdución
UD 3.2 - A Depuración De Augas Residuales
UD 3.3 - Potabilización Do Auga
Módulo 4 - Contaminación por Residuos
UD 4.1 - Introdución
UD 4.2 - Residuos Sólidos Urbanos
UD 4.3 - Os Residuos Industriais
UD 4.4 - Residuos Especiais
Módulo 5 - Contaminación de Chans
UD 5.1 - Introdución
UD 5.2 - Contaminación por Choiva Aceda
UD 5.3 - Contaminación por Metais Pesados
UD 5.4 - Contaminación por Fitosanitarios
UD 5.5 - Contaminación por Actividades Mineras
Módulo 6 - Contaminación de Augas Subterráneas
UD 6.1 - Introdución
UD 6.2 - Contaminación de Augas Subterráneas
Módulo 7 - Autorización Ambiental Integrada
UD 7.1 - Introdución
UD 7.2 - Autorización Ambiental Integrada

BLOQUE 4 - Sistemas de Xestión Ambiental

Módulo 1 - Sistema de Xestión Medioambiental segundo ISO 14001
UD 1.1 - Obxecto da Norma ISO 14001 e Campo de Aplicación
UD 1.2 - Terminos e Definicións
UD 1.3 - Politica Ambiental
UD 1.4 - Aspectos Ambientais
UD 1.5 - Requisitos Legais e Outros Requisitos
UD 1.6 - Obxectivos Metas e Programas
UD 1.7 - Estrutura e Responsabilidades
UD 1.8 - Competencia Formación e Toma de Contacto
UD 1.9 - Comunicación
UD 1.10 - Control de Documentación
UD 1.11 - Control Operacional
UD 1.12 - Os Tipos de Control Operacional
UD 1.13 - Preparación e Resposta ante Urxencias
UD 1.14 - Seguimiento e Medición
UD 1.15 - Control Cumprimento Legal
UD 1.16 - As Non Conformidades AACC e AAPP
UD 1.17 - Control dos Registros
UD 1.18 - Revisión pola Dirección
UD 1.19 - Planificación e Programación da Auditoría
UD 1.20 - O proceso de Auditoría
UD 1.21 - O Auditor
UD 1.22 - Informe da Auditoría
UD 1.23 - Tipos de Auditorias e Obxectivos
Módulo 2 - Reglamento EMAS
UD 2.1 - Reglamento EMAS I
UD 2.2 - Creación dun Novo Reglamento EMAS II
UD 2.3 - Revisión MedioAmbiental Inicial
UD 2.4 - Implantación do Sistema de Xestión Medioambiental
UD 2.5 - Declaración Medioambiental
UD 2.6 - Verificación EMAS
UD 2.7 - Utilización do Logotipo
UD 2.8 - Contidos dunha Declaración Medioambiental
UD 2.9 - Motivo da Declaración Medioambiental
UD 2.10 - Métodos de Publicidade da Declaración
UD 2.11 - Diferenzas entre ISO 14001 e Reglamento EMAS
UD 2.12 - Similitudes entre ISO 14001 e Reglamento EMAS
Módulo 3 - Vantaxes e inconvenientes dos Sistemas de Xestión
UD 3.1 - Vantaxes de Imaxe
UD 3.2 - Vantaxes Comerciais
UD 3.3 - Vantaxes Económicas
UD 3.4 - Vantaxes Empresariais
Módulo 4 - Outros sistemas de Xestión Medioambiental
UD 4.1 - Normas Europeas e Internacionais de Sistemas de Xestión
UD 4.2 - Normativa complementaria á 14001
UD 4.3 - ISO 14020 Etiquetado Ambiental
UD 4.4 - Comité de Creación de Normas ISO 14000
UD 4.5 - Recopilación de Entradas-Saídas do Proceso Produtivo
UD 4.6 - E.I.A. das Entradas e Saídas do Proceso Produtivo
UD 4.7 - Interpretación de Resultados
UD 4.8 - Que é unha Axenda Local 21
UD 4.9 - Historia da Axenda Local 21, Evolución dos Tratados
UD 4.10 - Proceso de Implantación da Axenda Local 21 I
UD 4.11 - Proceso de Implantación da Axenda Local 21 II
UD 4.12 - Proceso de Implantación da Axenda Local 21 III
UD 4.13 - Implantación da Axenda Local 21 en España
UD 4.14 - A Etiqueta Ecolóxica Europea
UD 4.15 - A Etiqueta Ecolóxica Española
UD 4.16 - Outros Exemplos de Ecoetiquetado
UD 4.17 - Implantación de Ecoetiquetado
UD 4.18 - Que son as Boas Prácticas Medioambientales
UD 4.19 - Exemplos de Boas Prácticas Medioambientales

BLOQUE 5 - Economía Medioambiental

Módulo Único - Economía Medioambiental
UD 1.1 - Introdución
UD 1.2 - A Contabilidad Ambiental e os Indicadores de Sostenibilidad Ambiental
UD 1.3 - Valoración Económica do Medio Ambiente
UD 1.4 - Economía Ambiental, Empresa e Administración Pública

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master no medio Ambiente e Xestión Ambiental está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: