Cursos y Masters de Universidad Francisco de Vitoria-CESAE Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de CENTRO TECNICO EUROPEO Cursos y Masters de EANE Escuela Abierta de Negocios Cursos y Masters de IEB Instituto de Estudios Bursátiles Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de Master-D

Técnico Especialista en Instalacións de Enerxía Solar Térmica

Precio 495 € - Cursos de especialización, OnLine de 150 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico Especialista en Instalaciones de Energía Solar Térmica   Técnico Especialista en Instalacións de Enerxía Solar Térmica   Tècnic Especialista en Instal·lacions d“Energia Solar Tèrmica Técnico Especialista em Instalações de Energia Solar Térmica Technical Specialist in Installations of Thermal Solar Energy Technicien Spécialiste en de les Installations d“Énergie Solaire Thermique
 
Justificación/Descripción del curso:

Curso dirixido a Enxeñeiros Técnicos e Superiores, a titulados de F.P. de ramas técnicas como electricidade, electrónica ou automatización e de forma genérica a todo aquel que desexe introducirse profesionalmente no sector da enerxía solar.

O obxectivo do curso é formar especialistas de nivel medio nas aplicacións prácticas da enerxía solar térmica .

O curso, concibido para poder ser estudado de forma totalmente autónoma, está enfocado principalmente cara á práctica profesional, partindo duns coñecementos técnicos previos básicos. O nivel necesario para poder asimilalo non é alto, pois ata persoas que tan só completen un bachillerato técnico ou unha formación técnico-profesional de nivel dous, poden, sen maiores dificultades, acometer o seu estudo con aprovechamiento, isto non indica que o curso quédese nos aspectos básicos, pois como podes observar no temario tratado profúndase en todos os aspectos, técnicos, económicos e legais deste tipo de instalacións para facilitar a profesionalizacióno e independencia dos profesionais de calquera nivel.

Unha vez superado o curso con aprovechamiento, o alumno atoparase técnicamente capacitado para deseñar, calcular, presupostar e dirixir a instalación de sistemas de enerxía solar térmica.

Tendo en conta as expectaculares previsións de crecemento deste tipo de instalacións de enerxía solar térmica a demanda de técnicos cualificados será moi importante nos próximos anos.

Unha vez finalizado o curso estarás preparado para dedicarche a unha profesión nova con enormes posibilidades de crecemento xa que responde ás necesidades do mundo actual de dispoñer de fontes de enerxía limpas e ademais as Administracións tanto españolas como europeas tomaron boa nota diso estableciendola obligatoriedad deste tipo de instalacións en todas as edificaciones novas.

Requisitos de acceso al curso:

Non requiridos

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO I: FUNDAMENTOS DA ENERXÍA SOLAR TÉRMICA

Unidade Didáctica 1.- Introdución
Problemática ambiental e papel das enerxías renovables
Tipos de aprovechamiento da enerxía solar
Historia e situación actual da enerxía solar en España
Energética e geometría solar
Radiación directa e difusa: aparellos de medida
Subsistemas dunha instalación solar térmica completa
Principios de aprovechamiento da enerxía solar térmica

Unidade Didáctica 2.- O captador solar térmico
Captador de placa plana: compoñentes e funcionamento
Captador de tubos sen carga: características e principio de traballo
Captador de polipropileno: propiedades e usos habituais
Captadores solares térmicos adicionais no mercado
Perfilería de sujeción e dispositivos de anclaje
O fluído caloportador

Unidade Didáctica 3.- Compoñentes adicionais e deseño do circuíto primario
Sistema de acumulación de auga quente
Grupo de bombeo hidráulico
Valvulería
Sistema de intercambio térmico
Conducións e illamento térmico
Sistema de regulación: controlador, sensores e actuadores
Solucións á xestión do estancamento
Trazado do campo de captadores: criterios de deseño
Dispositivos anexos

Unidade Didáctica 4.- Compoñentes específicos dos circuítos secundario e de consumo
Sistemas típicos de aporte energético auxiliar
Integración energética con outras tecnoloxías de xeración de calor
Compoñentes adicionais
Produción solar de ACS: tipos de instalacións

Unidade Didáctica 5. Aplicacións adicionais da enerxía solar térmica
Apoio energético a calefacción: tipos de emisores
Climatización de piscinas
Aplicacións industriais da enerxía solar térmica
Refrescamiento solar
Integración en grandes climatizadores

Unidade Didáctica 6. Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares
Utilidade da monitorización remota de instalacións
Niveis de control e supervisión
Dispositivos constitutivos das solucións existentes
Sistemas antirrobo e cobertura de seguros

Unidade Didáctica 7. Futuras liñas de I+D en enerxía solar térmica
Novos desenvolvementos de captadores solares térmicos
Melloras nos sistemas de regulación: lóxica difusa
Análise exergéticos e optimización de instalacións solares

Unidade Didáctica 8. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese
Bibliografía asociada a enerxía solar
Páxinas web de interese relativas a enerxía solar
Revistas técnicas do sector

MÓDULO II: CÁLCULO, DESEÑO E SIMULACIÓN DE INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS

Unidade Didáctica 1.- Criterios genéricos para o dimensionamiento de instalacións solares térmicas
Orientación e inclinación dos captadores solares térmicos
Cálculo de esforzos e dimensionado da perfilería de anclaje
Cálculo de sombras
Selección de electrocirculadores
Equilibrado hidráulico do circuíto primario
Dimensionado de tuberías e illamentos térmicos

Unidade Didáctica 2.- Dimensionamiento de instalacións para produción de ACS
Folla de necesidades energéticas
Explicación detallada do método F-CHART para ACS
Introdución aos algoritmos de simulación por métodos numéricos

Unidade Didáctica 3.- Dimensionamiento de instalacións para apoio a calefacción
Cálculo de cargas térmicas
Explicación detallada do método F-CHART para calefacción

Unidade Didáctica 4.- Dimensionamiento de instalacións para apoio a calefacción
Análise de necesidades en piscinas cubertas e descubertas
Algoritmo de cálculo para climatización de piscinas

Unidade Didáctica 5.- Partes constitutivas do proxecto de ingeniería
Necesidade e importancia do proxecto: cálculo e deseño previo
Definición
Anteproyecto
Memoria descriptiva, cálculos justificativos, planificación temporal do proxecto e estudo de impacto ambiental
Planos de ingeniería básica e de detalle
Pliego de condicións
Orzamento
Estudo de viabilidad económico-financeira

Unidade Didáctica 6.- Estudo de seguridade e saúde
Introdución
Obxectivos e alcance do estudo
Datos xerais de prevención
Datos da obra
Normas de seguridade durante a realización de traballos
Análises e avaliación de riscos

Unidade Didáctica 7.- Ferramentas informáticas de cálculo, deseño e simulación
Introdución
CENSOL 5.0
T-SOL 4.3
POLYSUN 4.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
STWIN 1.0
SOLDESKTH

MÓDULO III: MONTAXE, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES

Unidade Didáctica 1.- Tarefas previas á instalación
A ejecución de obra
Implicaciones legais da firma de proxectos e direccións facultativas de obra
Materiais, ferramentas e equipos necesarios
Prolegómenos
Aprovisionamiento de compoñentes para a instalación

Unidade Didáctica 2.- Tarefas de montaxe de dispositivos e posta en marcha
Instalación de perfilería , dispositivos de sujeción e captadores solares térmicos
Montaxe do depósito de acumulación
Instalación do electrocirculador
Anclaje da valvulería
Ubicación do intercambiador de calor
Montaxe de tuberías e illamento térmico
Posicionamiento do controlador, sensores e actuadores
Colocación de dispositivos anexos
Posta a terra da instalación
Revisión e posta en marcha final: entrega da instalación

Unidade Didáctica 3.- Tarefas de mantemento de instalacións solares térmicas
Formulación xeral
Fundamentos sobre mantemento de equipos e instalacións
Protocolo de mantemento periódico de instalacións
Dispositivos avanzados de inspección: cámaras termográficas
Protocolo de análises de instalacións
Fallos e averías habituais, riscos e resolución

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico Especialista en Instalacións de Enerxía Solar Térmica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: