Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de INSTITUTO EUROPEO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Cursos y Masters de Cenautica, S.A. Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte

Curs Avançat d"Energia Solar Fotovoltaica

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Especialización en Recuperación y Restauración de Suelos Curso Avanzado de Enerxía Solar Fotovoltaica   Curs Avançat d“Energia Solar Fotovoltaica   Curso Avançado de Energia Solar Fotovoltaica Course Advanced of Photovoltaic Solar Energy Cours Devancé d“Énergie Solaire Fotovoltaica
 
Justificación/Descripción del curso:

Començant pel Sud, poc a poc, en els últims anys s"han anat estenent per totes les regions les instal·lacions que aprofiten l"energia solar, tant per a l"escalfament de l"aigua destinada a consum domèstic i industrial, com per a la generació directa d"electricitat mitjançant mòduls fotovoltaics en els coneguts com a Horts Solars que a més gaudeixen d"avantatges tarifaris molt importants doncs la Unió Europea ha declarat com a objectiu prioritari l"augmentar substancialment l"energia proviniente d"aquestes fonts que ens faci menys depenents dels hidrocarburs subjectes sempre a fluctuacions en preu del barril de petroli del que la Unió és importadora nata.

En la recerca de la reducció de dita dependència són molts els paises de la Unió que han establert grans avantatges per la instal·lació de Plaques Solars per a la generació d"aquest tipus d"energia que a més no contamina, és inesgotable i es troba allí on es consumeix.

Amb l"est curso no s"ha pretès desenvolupar un programa d"alt nivell teòric, per a persones amb coneixements previs profunds, sinó més aviat impartir un curs amb el qual partint de nivells bàsics i el seu estudi es faci suficient per dominar els conceptes bàsics necessaris que permetin al professional saber per on trepitja en aquest sector, coneixent millor que variables ha de tenir en compte a l"hora d"estuiar un projecte d"Energia Solar Fotovoltaica.

Es tracta, doncs, d"un curs tècnic i fonamentalment pràctic, amb el qual l"alumne aprendrà a:
Dissenyar amb seguretat una instal·lació d"Energia Solar fotovoltaica tant aïllada com connectada a Xarxa coneixent i sabent connectar cadascun dels seus components

Realitzar la instal·lació dels equips i plaques amb total seguretat de fer-ho adequadament.

Hecerse carrego del manteniment de la instal·lació i garantir el bon funcionament i màxim aprofitament de la mateixa

Conèixer la legislació aplicable a aquest tipus d"instal·lacions

Conèixer els avantatges econòmics d"aquest tipus d"instal·lacions i realitzar els càlculs necessaris de rendibilitat que ens permetin explicar al client la conveniència d"instal·lació

Requisitos de acceso al curso:

L"únic requisit és tenir coneixement bàsic d"electricitat i energia solar. El curs està dirigit a Enginyer Tècnic i Superiors o Tècnics de F.P. i electricistes

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL I: CÀLCUL, DISSENY I SIMULACIÓ D"INSTAL·LACIONS SOLARS FOTOVOLTAIQUES

Unitat Didàctica 1.- Dimensionament d"instal·lacions aïllades
Fulla de necessitats energètiques
Càlcul i configuració de les bateries d"acumulació
Càlcul i configuració del camp fotovoltaic
Selecció del regulador de càrrega
Selecció de l"inversor d"aïllada
Dimensionado de sistemes híbrids amb energia de suport

Unitat Didàctica 2.- Dimensionament d"instal·lacions connectades a xarxa
Hipòtesi de partida de la instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa
Càlcul i configuració d"inversors i mòduls fotovoltaics
Producció energètica, ingressos econòmics i estalvi d"emissions
Procediment administratiu de connexió a xarxa

Unitat Didàctica 3.- Dimensionament de components comuns a ambdós tipus
Orientació i inclinació dels panells fotovoltaics
Dimensionado del cablejat i conduccions
Selecció de proteccions elèctriques
Càlcul d"esforços i dimensionado de la perfilería d"anclaje
Càlcul d"ombres

Unitat Didàctica 4.- Parts constitutives del projecte d"enginyeria
Necessitat i importància del projecte: càlcul i disseny previ
Definició
Avantprojecte
Memòria descriptiva, càlculs justificativos, planificació temporal del projecte i estudi d"impacte ambiental
Plans d"enginyeria bàsica i de detall
Plec de condicions
Pressupost
Estudi de viabilitat econòmic-financera

Unitat Didàctica 5.- Estudi de seguretat i salut
Introducció
Objectius i abast de l"estudi
Dades generals de prevenció
Dades de l"obra
Normes de seguretat durant la realització de treballs
Anàlisis i avaluació de riscos

Unitat Didàctica 6.- Eines informàtiques de càlcul, disseny i simulació
Introducció
CENSOL 5.0
PV-SOL 3.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
IFWIN 1.0 i CRWIN 1.0
SOLDESKPV

MÒDUL II: INSTAL·LACIÓ, ENGEGADA I MANTENIMENT D"INSTAL·LACIONS SOLARS

Unitat Didàctica 1.- Tasques prèvies a la instal·lació
L"execució d"obra
Implicacions legals de la signatura de projectes i adreces facultatives d"obra
Materials, eines i equips necessaris
Prolegómenos
Aprovisionament de components per a la instal·lació

Unitat Didàctica 2.- Tasques de muntatge de dispositius i engegada
Instal·lació de perfilería , dispositius de subjecció i panells fotovoltaics
Muntatge del seguidor solar: obra civil i anclaje
Inversor d"aïllada i de connexió a xarxa
Ubicació i connexió de bateries d"acumulació
Regulador de càrrega
Cablejats i conduccions
Posada a terra de la instal·lació
Revisió i engegada final: lliurament de la instal·lació

Unitat Didàctica 3.- Tasques de manteniment d"instal·lacions fotovoltaiques
Plantejament general
Fonaments sobre manteniment d"equips i instal·lacions
Protocol de manteniment periòdic d"instal·lacions
Dispositius avançats d"inspecció: càmeres termográficas
Fallades i avaries habituals, riscos i resolució

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs Avançat d“Energia Solar Fotovoltaica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: