Cursos y Masters de CIPSA Centro de Informática Profesional Cursos y Masters de CESMA Business School Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de Aranda formación Cursos y Masters de Institut Numància Formació Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de Campus Training Cursos y Masters de Ealde Business Scholl

Curso Avanzado de Enerxía Solar Fotovoltaica

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Especialización en Recuperación y Restauración de Suelos   Curso Avanzado de Enerxía Solar Fotovoltaica   Curs Avançat d“Energia Solar Fotovoltaica Curso Avançado de Energia Solar Fotovoltaica Course Advanced of Photovoltaic Solar Energy Cours Devancé d“Énergie Solaire Fotovoltaica
 
Justificación/Descripción del curso:

Comezando polo Sur, aos poucos, nos últimos anos se han ir estendendo por todas as rexións as instalacións que aproveitan a enerxía solar, tanto para o calentamiento do auga destinada a consumo doméstico e industrial, como para a xeración directa de electricidade mediante módulos fotovoltaicos nos coñecidos como Hortos Solares que ademais gozan de vantaxes tarifarias moi importantes pois a Unión Europea declarou como obxectivo prioritario o aumentar sustancialmente a enerxía proviniente destas fontes que nos faga menos dependentes dos hidrocarburos suxeitos sempre a fluctuaciones en prezo do barril de petróleo do que a Unión é importadora nata.

Na procura da redución de devandita dependencia son moitos os paises da Unión que estableceron grandes vantaxes pola instalación de Placas Solares para a xeración deste tipo de enerxía que ademais non contamina, é inagotable e atópase alí onde se consome.

Co este curso non se pretendeu desenvolver un programa de alto nivel teórico, para persoas con coñecementos previos profundos, senón máis ben impartir un curso co cal partindo de niveis básicos e o seu estudo fágase suficiente para dominar os conceptos básicos necesarios que permitan ao profesional saber por onde pisa neste sector, coñecendo mellor que variables debe ter en conta á hora de estuiar un proxecto de Enerxía Solar Fotovoltaica.

Trátase, pois, dun curso técnico e fundamentalmente práctico, co que o alumno aprenderá a:
Deseñar con seguridade unha instalación de Enerxía Solar fotovoltaica tanto illada como conectada a Rede coñecendo e sabendo conectar cada un dos seus compoñentes

Realizar a instalación dos equipos e placas con total seguridade de facelo adecuadamente.

Hecerse cargo do mantemento da instalación e garantir o bo funcionamento e máximo aprovechamiento da mesma

Coñecer a lexislación aplicable a este tipo de instalacións

Coñecer as vantaxes económicas deste tipo de instalacións e realizar os cálculos necesarios de rentabilidad que nos permitan explicar ao cliente a conveniencia de instalación

Requisitos de acceso al curso:

O único requisito é ter coñecemento básico de electricidade e enerxía solar. O curso está dirixido a Enxeñeiro Técnico e Superiores ou Técnicos de F.P. e electricistas

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO I: CÁLCULO, DESEÑO E SIMULACIÓN DE INSTALACIÓNS SOLARES FOTOVOLTAICAS

Unidade Didáctica 1.- Dimensionamiento de instalacións illadas
Folla de necesidades energéticas
Cálculo e configuración das baterías de acumulación
Cálculo e configuración do campo fotovoltaico
Selección do regulador de carga
Selección do inversor de illada
Dimensionado de sistemas híbridos con enerxía de apoio

Unidade Didáctica 2.- Dimensionamiento de instalacións conectadas a rede
Hipótese de partida da instalación fotovoltaica de conexión a rede
Cálculo e configuración de inversores e módulos fotovoltaicos
Produción energética, ingresos económicos e aforro de emisións
Procedemento administrativo de conexión a rede

Unidade Didáctica 3.- Dimensionamiento de compoñentes comúns a ambos tipos
Orientación e inclinación dos paneles fotovoltaicos
Dimensionado do cableado e conducións
Selección de proteccións eléctricas
Cálculo de esforzos e dimensionado da perfilería de anclaje
Cálculo de sombras

Unidade Didáctica 4.- Partes constitutivas do proxecto de ingeniería
Necesidade e importancia do proxecto: cálculo e deseño previo
Definición
Anteproyecto
Memoria descriptiva, cálculos justificativos, planificación temporal do proxecto e estudo de impacto ambiental
Planos de ingeniería básica e de detalle
Pliego de condicións
Orzamento
Estudo de viabilidad económico-financeira

Unidade Didáctica 5.- Estudo de seguridade e saúde
Introdución
Obxectivos e alcance do estudo
Datos xerais de prevención
Datos da obra
Normas de seguridade durante a realización de traballos
Análises e avaliación de riscos

Unidade Didáctica 6.- Ferramentas informáticas de cálculo, deseño e simulación
Introdución
CENSOL 5.0
PV-SOL 3.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
IFWIN 1.0 e CRWIN 1.0
SOLDESKPV

MÓDULO II: INSTALACIÓN, POSTA EN MARCHA E MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS SOLARES

Unidade Didáctica 1.- Tarefas previas á instalación
A ejecución de obra
Implicaciones legais da firma de proxectos e direccións facultativas de obra
Materiais, ferramentas e equipos necesarios
Prolegómenos
Aprovisionamiento de compoñentes para a instalación

Unidade Didáctica 2.- Tarefas de montaxe de dispositivos e posta en marcha
Instalación de perfilería , dispositivos de sujeción e paneles fotovoltaicos
Montaxe do seguidor solar: obra civil e anclaje
Inversor de illada e de conexión a rede
Ubicación e conexión de baterías de acumulación
Regulador de carga
Cableados e conducións
Posta a terra da instalación
Revisión e posta en marcha final: entrega da instalación

Unidade Didáctica 3.- Tarefas de mantemento de instalacións fotovoltaicas
Formulación xeral
Fundamentos sobre mantemento de equipos e instalacións
Protocolo de mantemento periódico de instalacións
Dispositivos avanzados de inspección: cámaras termográficas
Fallos e averías habituais, riscos e resolución

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso Avanzado de Enerxía Solar Fotovoltaica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: