Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de Azpe Informática Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de La Salle Barcelona Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de IEBSchool Cursos y Masters de Edisur Cursos y Masters de Escuela de ciencias tanatoesteticas Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de IMF Formacion

Curs de Procediment Administratiu Comú

Precio 300 € - Cursos de especialización, OnLine de 68 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Procedimiento Administrativo Común Curso de Procedemento Administrativo Común   Curs de Procediment Administratiu Comú   Curso de Procedimento Administrativo Comum Course of Common Administrative Procedure Cours de Procédure Administrative Commune
 
Justificación/Descripción del curso:

Aquest curs ha estat dissenyat des d"una perspectiva eminentment pràctica, en ell es tracta amb profunditat la Llei de Procediment Administratiu Comú, tant des d"una la visió legal com des d"una òptica administrativa.

L"alumne entendrà tot el procediment administrativa i coneixerà com tramitar qualsevol expedient davant l"administració, la forma adient de fer-ho, els terminis, les proves a aportar, els recursos que pot interposar, etc...

Es tracta en definitiva d"adquirir un coneixement sòlid que permeti una vegada superat el curs que l"alumne es desenvuelva amb soltesa en els farragosos despatxos de l"administració coneixent tots els seus drets i obligacions en cada expedient tramitat.

Requisitos de acceso al curso:

Dirigit a totes aquelles persones que puguin actuar en la tramitació d"expedients administratius

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL 01 - Procediment Administratiu Comú

O.D. 1.1 - Introducció
Antecedents històrics
Període constitucional

O.D. 1.2 - Llei 30/1992
Qüestions generals
Ambito d"aplicació i principis generals
Classes de procediments administratius
Fases del procediment administratiu comú

O.D. 1.3 - Iniciació del Procediment
Vies d"iniciació
Els registres administratius
Enminda i millora de la sol·licitud
Mesures provisionals i acumulació

O.D. 1.4 - Ordenació del Procediment
Introducció
Els interessats
Drets i obligacions dels interessats
Termes i terminis
Principis d"ordenació i actuació en el procediment

O.D. 1.5 - Instrucció del Procediment
Les al·legacions
La prova
Informes
Participació dels interessats
Notificació i publicació
Terminació del procediment

O.D. 1.6 - L"Execució dels Actes Administratius
Qüestions generals
Mitjans d"execució forçosa

O.D. 1.7 - Revisió dels Actes Administratius
La revisió dels actes en via administrativa
Els recursos administratius

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curs de Procediment Administratiu Comú está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: