Cursos y Masters de Bas Formación Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de EPS Centro de Estudios de la Motocicleta Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de Enseñanza Europea de Formacion Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de IEBSchool

Curso de Procedemento Administrativo Común

Precio 250 € - Cursos de especialización, OnLine de 60 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Procedimiento Administrativo Común   Curso de Procedemento Administrativo Común   Curs de Procediment Administratiu Comú Curso de Procedimento Administrativo Comum Course of Common Administrative Procedure Cours de Procédure Administrative Commune
 
Justificación/Descripción del curso:

Este curso foi deseñado desde unha perspectiva eminentemente práctica, nel trátase con profundidade a Lei de Procedemento Administrativo Común, tanto desde unha a visión legal como desde unha óptica administrativa.

O alumno entenderá todo o procedemento administrativa e coñecerá como tramitar calquera expediente ante a administración, a forma adecuada de facelo, os prazos, as probas a aportar, os recursos que pode interpoñer, etc...

Trátase en definitiva de adquirir un coñecemento sólido que permita unha vez superado o curso que o alumno se desenvuelva con soltura nos farragosos despachos da administración coñecendo todos os seus dereitos e obrigacións en cada expediente tramitado.

Requisitos de acceso al curso:

Dirixido a todas aquelas persoas que poidan actuar na tramitación de expedientes administrativos

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 01 - Procedemento Administrativo Común

Ou.D. 1.1 - Introdución
Antecedentes históricos
Período constitucional

Ou.D. 1.2 - Lei 30/1992
Cuestións xerais
Ambito de aplicación e principios xerais
Clases de procedementos administrativos
Fases do procedemento administrativo común

Ou.D. 1.3 - Iniciación do Procedemento
Vías de iniciación
Os registros administrativos
Enminda e mellora da solicitude
Medidas provisionales e acumulación

Ou.D. 1.4 - Ordenación do Procedemento
Introdución
Os interesados
Dereitos e obrigacións dos interesados
Términos e prazos
Principios de ordenación e actuación no procedemento

Ou.D. 1.5 - Instrución do Procedemento
As alegaciones
A proba
Informes
Participación dos interesados
Notificación e publicación
Terminación do procedemento

Ou.D. 1.6 - A Ejecución dos Actos Administrativos
Cuestións xerais
Medios de ejecución forzosa

Ou.D. 1.7 - Revisión dos Actos Administrativos
A revisión dos actos en vía administrativa
Os recursos administrativos

Cursos relacionados con el actual por su contenido:
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Curso de Procedemento Administrativo Común está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: