Cursos y Masters de EFODIS Cursos y Masters de Centro de Estudios de las VENTAS FORMANET Cursos y Masters de Universidad San Jorge Cursos y Masters de Implika Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de EAE Distancia Semipresencial Cursos y Masters de Intesa Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de Spa Zenter Formación

Elaboració de Projectes d"Instal·lacions d"Energia Solar Tèrmica

Precio 395 € - Cursos de especialización, OnLine de 130 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Elaboración de Proyectos de Instalaciones de Energía Solar Térmica Elaboración de Proxectos de Instalacións de Enerxía Solar Térmica   Elaboració de Projectes d“Instal·lacions d“Energia Solar Tèrmica   Elaboração de Projectos de Instalações de Energia Solar Térmica Elaboración Of Projects of Installations of Thermal Solar Energy Élaboration de Projets d“Installations d“Énergie Solaire Thermique
 
Justificación/Descripción del curso:

L"objectiu del curs és formar especialistes en les aplicacions pràctiques de l"energia solar tèrmica .

El curs, concebut per poder ser estudiat de forma totalment autònoma, està enfocat principalment cap a la pràctica professional, partint d"uns coneixements tècnics previs bàsics.

El nivell necessari per poder assimilar-ho no és alt, doncs fins i tot persones que tan sols hagin completat un batxillerat tècnic o una formació tècnic-professional de nivell dos, poden, sense majors dificultats, escometre el seu estudi amb aprofitament, això no indica que el curs es quedi en els aspectes bàsics, doncs com pots observar en el temari tractat s"aprofundeix en tots els aspectes, tècnics, econòmics i legals d"aquest tipus d"instal·lacions per facilitar la profesionalizacióno i independència dels professionals de qualsevol nivell.

Una vegada superat el curs amb aprofitament, l"alumne es trobarà tècnicament capacitat per dissenyar, calcular, pressupostar i dirigir la instal·lació de sistemes d"energia solar tèrmica.

Tenint en compte les expectaculares previsions de creixement d"aquest tipus d"instal·lacions d"energia solar tèrmica la demanda de tècnics qualificats serà molt important en els pròxims anys.

Una vegada finalitzat el curs estaràs preparat per dedicar-te a una professió nova amb enormes possibilitats de creixement ja que respon a les necessitats del món actual de disposar de fonts d"energia netes i a més les Administracions tant espanyoles com a europees han pres bona nota d"això estableciendola obligatorietat d"aquest tipus d"instal·lacions en totes les edificacions noves.

Es tracta, doncs, d"un curs tècnic i fonamentalment pràctic, amb el qual l"alumne aprendrà a:
Dissenyar i dimensionar amb seguretat una instal·lació d"energia solar Tèrmica tant aïllada com connectada a Xarxa coneixent i sabent interconectar cadascun dels seus components

Dominar la legislació aplicable a aquest tipus d"instal·lacions

Conèixer els avantatges econòmics d"aquesta font renovable d"energia i realitzar els càlculs necessaris de rendibilitat que ens permetin explicar al client la conveniència de realitzar la instal·lació

Disposar d"eines personals de recerca que permetin trobar ocupació en les empreses més punteres del sector, localitzar possibles subministradors d"equips i dispositius tèrmics i fins i tot oferir els seus propis serveis de muntatge i manteniment d"instal·lacions solars tèrmiques.

Saber com estar permanentment informat de les novetats del sector recorrent a fonts bibliogràfiques de màxima credibilitat.

Conèixer els programes informàtics líders del mercat en matèria de disseny i simulació d"instal·lacions tèrmiques.

Requisitos de acceso al curso:

Curs dirigit a Enginyers Tècnics i Superiors, a titulats de F.P. de branques tècniques com a electricitat, electrònica o automatització i de forma genèrica a tot aquell que desitgi introduir-se professionalment en el sector de l"energia solar.

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL I: FONAMENTS DE L"ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Unitat Didàctica 1.- Introducció
Problemàtica ambiental i paper de les energies renovables
Tipus d"aprofitament de l"energia solar
Història i situació actual de l"energia solar a Espanya
Energètica i geometria solar
Radiació directa i difusa: aparells de mesura
Subsistemes d"una instal·lació solar tèrmica completa
Principis d"aprofitament de l"energia solar tèrmica

Unitat Didàctica 2.- El captador solar tèrmic
Captador de placa plana: components i funcionament
Captador de tubs de buit: característiques i principi de treball
Captador de polipropileno: propietats i usos habituals
Captadores solars tèrmics addicionals al mercat
Perfilería de subjecció i dispositius d"anclaje
El fluid caloportador

Unitat Didàctica 3.- Components addicionals i disseny del circuit primari
Sistema d"acumulació d"aigua calenta
Grup de bombament hidràulic
Valvulería
Sistema d"intercanvi tèrmic
Conduccions i aïllament tèrmic
Sistema de regulació: controlador, sensors i actuadors
Solucions a la gestió de l"estancament
Traçat del camp de captadores: criteris de disseny
Dispositius annexos

Unitat Didàctica 4.- Components específics dels circuits secundari i de consum
Sistemes típics d"aporti energètic auxiliar
Integració energètica amb altres tecnologies de generació de calor
Components addicionals
Producció solar d"ACS: tipus d"instal·lacions

Unitat Didàctica 5. Aplicacions addicionals de l"energia solar tèrmica
Suport energètic a calefacció: tipus d"emissors
Climatització de piscines
Aplicacions industrials de l"energia solar tèrmica
Refrescamiento solar
Integració en grans climatizadores

Unitat Didàctica 6. Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars
Utilitat del monitoratge remot d"instal·lacions
Nivells de control i supervisió
Dispositius constitutius de les solucions existents
Sistemes antirrobo i cobertura d"assegurances

Unitat Didàctica 7. Futures línies de R+D en energia solar tèrmica
Nous desenvolupaments de captadores solars tèrmics
Millores en els sistemes de regulació: lògica difusa
Anàlisi exergéticos i optimització d"instal·lacions solars

Unitat Didàctica 8. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès
Bibliografia associada a energia solar
Pàgines web d"interès relatives a energia solar
Revistes tècniques del sector

MÒDUL II: CÀLCUL, DISSENY I SIMULACIÓ D"INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

Unitat Didàctica 1.- Criteris genèrics per al dimensionament d"instal·lacions solars tèrmiques
Orientació i inclinació dels captadores solars tèrmics
Càlcul d"esforços i dimensionado de la perfilería d"anclaje
Càlcul d"ombres
Selecció d"electrocirculadores
Equilibrat hidràulic del circuit primari
Dimensionado de canonades i aïllaments tèrmics

Unitat Didàctica 2.- Dimensionament d"instal·lacions per a producció d"ACS
Fulla de necessitats energètiques
Explicació detallada del mètode F-CHART para ACS
Introducció als algorismes de simulació per mètodes numèrics

Unitat Didàctica 3.- Dimensionament d"instal·lacions per a suport a calefacció
Càlcul de càrregues tèrmiques
Explicació detallada del mètode F-CHART per a calefacció

Unitat Didàctica 4.- Dimensionament d"instal·lacions per a suport a calefacció
Anàlisi de necessitats en piscines cobertes i descobertes
Algorisme de càlcul per a climatització de piscines

Unitat Didàctica 5.- Parts constitutives del projecte d"enginyeria
Necessitat i importància del projecte: càlcul i disseny previ
Definició
Avantprojecte
Memòria descriptiva, càlculs justificativos, planificació temporal del projecte i estudi d"impacte ambiental
Plans d"enginyeria bàsica i de detall
Plec de condicions
Pressupost
Estudi de viabilitat econòmic-financera

Unitat Didàctica 6.- Estudi de seguretat i salut
Introducció
Objectius i abast de l"estudi
Dades generals de prevenció
Dades de l"obra
Normes de seguretat durant la realització de treballs
Anàlisis i avaluació de riscos

Unitat Didàctica 7.- Eines informàtiques de càlcul, disseny i simulació
Introducció
CENSOL 5.0
T-SOL 4.3
POLYSUN 4.0
SOLAR DESIGN STUDIO 6.0
CTE-SOLAR 1.0
STWIN 1.0
SOLDESKTH

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Elaboració de Projectes d“Instal·lacions d“Energia Solar Tèrmica está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: