Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia Cursos y Masters de SEAS Estudios Superiores Abiertos Cursos y Masters de Escuela de Administración de Empresa Cursos y Masters de IMF Formacion Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de Centro de Estudios CEAC Cursos y Masters de ACEDIS Formación Cursos y Masters de Growman Group Cursos y Masters de UCAM-CESAE Cursos y Masters de SURGE Centro de Estudios

Gestió d"empreses en Crisi

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Gestión de Empresas en Crisis Xestión de Empresas en Crises   Gestió d“empreses en Crisi   Gestão de Empresas em Crise Management of Companies in Crisis Gestion d“Entreprises en des Crises
 
Justificación/Descripción del curso:

El primer pas per salvar el teu negoci és realitzar aquest curs.

Com salvar el meu negoci és un curs pràctic i innovador escrit en un estil fàcil de llegir i amè, dirigit als petits empresaris, emprenedors i qualsevol professional interessat a conèixer les eines per
reestructurar una empresa en crisi.

L"autor del curs, expert en reestructuracions empresarials, fusions i adquisicions i dret concursal, ha escrit desenvolupat aquest curs que t"ajudarà a prendre les decisions adequades durant les diferents fases que esdevenen en la situació de crisi d"una empresa.

En definitiva, és un curs imprescindible per aprendre els mètodes i estratègies destinats a solucionar els problemes operatius i financers del teu negoci.

Amb aquest curs es pot identificar, de manera senzilla, els passos a seguir per sanear una empresa en crisi, o bé donar sortida de manera ordenada a les empreses que no són viables.

El curs parteix de l"observació i l"anàlisi de l"actual entorn empresarial, així com de l"experiència de professionals que han hagut de superar molts imprevists i comès errors que podrien haver-se evitat si s"hagués aplicat eines de gestió que es desconeixien o perquè es rebutjaven a favor de la il·lusió i motivació de crear una empresa.

És per això, que al llarg del curs es recomana a l"empresari que potenciï la seva formació i professionalització en la gestió, adreça, control i lideratge empresarial. Si a aquests atributs els afegim la inquietud i les ganes d"aprendre que caracteritzen a l"emprenedor, podrem prevenir les crisis amb més eficàcia.

L"objectiu del curs és aprendre i sintetitzar els motius del fracàs empresarial i aportar les possibles solucions davant un cicle econòmic de recessió.

Durant la formació l"alumne adquirirà eines de supervisió i millora per optimitzar el rendiment dels processos de gestió, detectar possibles causes d"un fracàs i per tant tenir el màxim control de l"empresa.

El curs de gestió d"empreses en crisi es desenvolupa en unitats didàctiques amb exercicis d"autoavaluació en cadascuna d"elles i un suspuesto pràctic per resoldre per l"alumne de manera que es garanteix un enfocament pràctic del mateix a fi que una vegada finalitzat l"alumne sàpiga aplicar l"après en la seva empresa garantint la seva viabilitat o tancament ordenat que eviti mals majors com resposabilidad de l"administrador o generació de deutes innecessaris.

Una vegada finalitzat el curs l"alumne sabrà:


  • Realitzar un diagnòstic de la situació d"una empresa

  • Reconèixer la situació de crisi empresarial

  • Prendre consciència de la situació de l"empresa i reconèixer la seva viabilitat o no viabilitat

  • Afrontar la reestructuració empresarial necessària

  • Preparar i negociar en cas necessari el concurs de creditors de manera que garantirà sortir del millor aturat possible de la situació
Requisitos de acceso al curso:

No hi ha requisits específics per a aquest curs.

Temario cubierto por el curso:

UD 01.- INTRODUCCIÓ A la REESTRUCTURACIÓ D"empreses EN CRISI
1. Iniciació a la reestructuració d"empreses en crisi
1.1. Definició d"empresa en crisi
1.2. Diferència entre una empresa en crisi i una empresa insolvent
2. Causes de la crisi espanyola actual
3. Situació actual de l"economia espanyola
4. Transició estructural o canvi de model econòmic?
5. Esquema operatiu: guia d"actuació de Com salvar el meu negoci

UD 02.- DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE L"EMPRESA
1. Introducció
1.1. Primers símptomes d"una empresa en crisi
1.2. Pla d"urgència
2. Com diagnosticar la situació de crisi de l"empresa?
2.1. Què és el diagnòstic d"una empresa?
2.2. Passos a seguir per al diagnòstic de la teva empresa
3. Full de ruta a seguir
3.1. Dissolució i liquidació ordenada
3.2. Procés de refinançament i reestructuració
3.3. Concurs de creditors
3.4. Venda de l"empresa

UD 03.- REESTRUCTURACIÓ EMPRESARIAL
1. Com realitzar un procés de reestructuració?
1.1. Concepte de reestructuració empresarial
1.2. Objectiu
2. Guia per confeccionar un pla de viabilitat
2.1. Què és un pla de viabilitat?
2.2. Eixos del pla de viabilitat
2.3. Capacitat dels administradors o contractació d"experts
2.4. Revisió del pla de negoci
2.5. Com realitzar les previsions econòmiques
2.5.1. Projeccions del compte de pèrdues i guanys.
2.5.2. Balanç de situació
2.6. Pla de tresoreria. Accions per generar Caixa
2.7. Pla de reducció de costos. Reestructuració laboral
2.8. Nova estructura financera
2.9. Memoràndum
2.10. Com negociar amb bancs? Deu consells per negociar amb ells
2.11. Errors a evitar en un pla de viabilitat

UD 04.- FASE PRECONCURSAL. ARTICLE 5.3 DE LA LLEI CONCURSAL
1. Introducció
1.1. Què és l"article 5.3 de la Llei Concursal?
1.2. Quan presentem la sol·licitud d"inici de negociacions amb els creditors de l"article 5.3 LC?
2. Requisits per a un refinançament segons disposició addicional quarta de la Llei Concursal

UD 05.- CONCURS DE CREDITORS
1. Com planificar un concurs de creditors? Posició de l"empresari davant el concurs de creditors
2. Col·laboració amb l"administració concursal
3. Venda de l"empresa en concurs
3.1. Liquidació anticipada
3.2. Adquisicions d"empreses en concurs
4. Com sortir amb èxit d"un concurs de creditors?
4.1. Proposta anticipada de conveni
4.2. Conveni de creditors ordinari
5. Qualificació del concurs. Responsabilitat de l"empresari
5.1. Els deu manaments d"un empresari en concurs
5.2. Recomanacions per evitar la qualificació culpable en un corcurso

UD 06.- REFLEXIONS FINALS. RECOMANACIONS PER A l"EMPRESARI I L"EMPRENEDOR

ANNEXOS FORMULARIS I PLANTILLES
Annexo 1. Guia pràctica per confeccionar un pla de viabilitat
Annex 2. Escrit de comunicació de l"inici de negociacions davant el jutjat mercantil. Article 5.3 Llei Concursal
Annex 3. Demanda de concurs de creditors
Annex 4. Memòria, relació de creditors i inventari de béns i drets per a concurs de creditors

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Gestió d“empreses en Crisi está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso: