Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de UOCx Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Innotec Formación Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de TRAZOS Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de La Salle - Centro de Estudios Universitarios OnLine Cursos y Masters de ACN Consulting

Xestión de Empresas en Crises

Precio 235 € - Cursos de especialización, OnLine de 57 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Gestión de Empresas en Crisis   Xestión de Empresas en Crises   Gestió d“empreses en Crisi Gestão de Empresas em Crise Management of Companies in Crisis Gestion d“Entreprises en des Crises
 
Justificación/Descripción del curso:

O primeiro paso para salvar o teu negocio é realizar este curso.

Como salvar o meu negocio é un curso práctico e innovador escrito nun estilo fácil de ler e ameno, dirixido aos pequenos empresarios, emprendedores e calquera profesional interesado en coñecer as ferramentas para
reestruturar unha empresa en crise.

O autor do curso, experto en reestructuraciones empresariais, fusiones e adquisiciones e dereito concursal, escribiu desenvolvido este curso que che axudará a tomar as decisións adecuadas durante as diferentes fases que acontecen na situación de crise dunha empresa.

En definitiva, é un curso imprescindible para aprender os métodos e estratexias destinados a liquidar os problemas operativos e financeiros do teu negocio.

Con este curso pódese identificar, de xeito sinxelo, os pasos a seguir para sanear unha empresa en crise, ou ben dar saída de xeito ordenado ás empresas que non son viables.

O curso parte da observación e a análise da actual contorna empresarial, así como da experiencia de profesionais que han ter que superar moitos imprevistos e cometido erros que poderían haberse evitado si aplicouse ferramentas de xestión que se descoñecían ou porque se rexeitaban a favor da ilusión e motivación de crear unha empresa.

É por iso, que ao longo do curso recoméndase ao empresario que potencie a súa formación e profesionalización na xestión, dirección, control e liderado empresarial. Si a eses atributos engadímoslles a inquietude e as ganas de aprender que caracterizan ao emprendedor, poderemos previr as crises con máis eficacia.

O obxectivo do curso é aprender e sintetizar os motivos do fracaso empresarial e aportar as posibles solucións ante un ciclo económico de recesión.

Durante a formación o alumno adquirirá ferramentas de supervisión e mellora para optimizar o rendemento dos procesos de xestión, detectar posibles causas dun fracaso e por conseguinte ter o máximo control da empresa.

O curso de xestión de empresas en crises desenvólvese en unidades didácticas con exercicios de autoevaluación en cada unha delas e un suspuesto práctico para resolver polo alumno de forma que se garante un enfoque práctico do mesmo a fin de que unha vez finalizado o alumno saiba aplicar o apreso na súa empresa garantindo a súa viabilidad ou pechadura ordenada que evite males maiores como resposabilidad do administrador ou xeración de débedas innecesarias.

Unha vez finalizado o curso o alumno saberá:


  • Realizar un diagnóstico da situación dunha empresa

  • Recoñecer a situación de crise empresarial

  • Tomar conciencia da situación da empresa e recoñecer a súa viabilidad ou non viabilidad

  • Afrontar a reestructuración empresarial necesaria

  • Preparar e negociar en caso necesario o concurso de acreedores de forma que garantirá saír do mellor parado posible da situación
Requisitos de acceso al curso:

Non hai requisitos específicos para este curso.

Temario cubierto por el curso:

UD 01.- INTRODUCIÓN Á REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS EN CRISES
1. Iniciación á reestructuración de empresas en crises
1.1. Definición de empresa en crise
1.2. Diferenza entre unha empresa en crise e unha empresa insolvente
2. Causas da crise española actual
3. Situación actual da economía española
4. Transición estructural ou cambio de modelo económico?
5. Esquema operativo: guía de actuación de Como salvar o meu negocio

UD 02.- DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN DA EMPRESA
1. Introdución
1.1. Primeiros síntomas dunha empresa en crise
1.2. Plan de urxencia
2. Como diagnosticar a situación de crise da empresa?
2.1. Que é o diagnóstico dunha empresa?
2.2. Pasos a seguir para o diagnóstico da túa empresa
3. Folla de ruta a seguir
3.1. Disolución e liquidación ordenada
3.2. Proceso de refinanciación e reestructuración
3.3. Concurso de acreedores
3.4. Venda da empresa

UD 03.- REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL
1. Como realizar un proceso de reestructuración?
1.1. Concepto de reestructuración empresarial
1.2. Obxectivo
2. Guía para confeccionar un plan de viabilidad
2.1. Que é un plan de viabilidad?
2.2. Eixes do plan de viabilidad
2.3. Capacidade dos administradores ou contratación de expertos
2.4. Revisión do plan de negocio
2.5. Como realizar as previsións económicas
2.5.1. Proxeccións da conta de perdas e ganancias.
2.5.2. Balance de situación
2.6. Plan de tesorería. Accións para xerar Caixa
2.7. Plan de redución de custos. Reestructuración laboral
2.8. Nova estrutura financeira
2.9. Memorando
2.10. Como negociar con bancos? Dez consellos para negociar con eles
2.11. Erros a evitar nun plan de viabilidad

UD 04.- FASE PRECONCURSAL. ARTIGO 5.3 DA LEI CONCURSAL
1. Introdución
1.1. Que é o artigo 5.3 da Lei Concursal?
1.2. Cando presentamos a solicitude de inicio de negociacións cos acreedores do artigo 5.3 LC?
2. Requisitos para unha refinanciación segundo disposición adicional cuarta da Lei Concursal

UD 05.- CONCURSO DE ACREEDORES
1. Como planificar un concurso de acreedores? Posición do empresario ante o concurso de acreedores
2. Colaboración coa administración concursal
3. Venda da empresa en concurso
3.1. Liquidación anticipada
3.2. Adquisiciones de empresas en concurso
4. Como saír con éxito dun concurso de acreedores?
4.1. Proposta anticipada de convenio
4.2. Convenio de acreedores ordinario
5. Cualificación do concurso. Responsabilidade do empresario
5.1. Os dez mandamientos dun empresario en concurso
5.2. Recomendaciones para evitar a cualificación culpable nun corcurso

UD 06.- REFLEXIÓNS FINAIS. RECOMENDACIONES PARA O EMPRESARIO E O EMPRENDEDOR

ANEXOS FORMULARIOS E PERSOAIS
Anexo 1. Guía práctica para confeccionar un plan de viabilidad
Anexo 2. Escrito de comunicación do inicio de negociacións ante o xulgado mercantil. Artigo 5.3 Lei Concursal
Anexo 3. Demanda de concurso de acreedores
Anexo 4. Memoria, relación de acreedores e inventario de bens e dereitos para concurso de acreedores

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Xestión de Empresas en Crises está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: