Cursos y Masters de Aulacat Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de EMA Formación Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de INTEFOR Cursos y Masters de Instituto VOX Cursos y Masters de Océano Idiomas Cursos y Masters de DEUSTO Salud Cursos y Masters de IIMN Internacional de Márketing Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios

Master Professional en Gestió d"Energies Renovables

Precio 1595 € - Cursos de especialización, OnLine de 658 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Gestión de Energías Renovables y Técnicas Afines Master Profesional en Xestión de Enerxías Renovables   Master Professional en Gestió d“Energies Renovables   Master Profissional em Gestão de Energias Renováveis Master Professional in Management of Renewable Energies Master Professionnel en Gestion d“Énergies Renouvelables
 
Justificación/Descripción del curso:

En els nostres dies ja està comunament assumit que el model de generació energètica basat principalment en combustibles fòssils, ni és sostenible medioambientalmente, ni viable per a un futur pròxim des d"un punt de vista econòmic. La creixent demanda del consum d"energia, no només als països ja desenvolupats sinó també en les anomenades economies emergents, així com els perniciosos efectes generats per la massiva emissió de gasos d"efecte hivernacle, han justificat, afortunadament, unes molt bones perspectives de desenvolupament per a la implantació massiva de les Energies Renovables. Les conseqüències més rellevants d"aquesta circumstància es veuran traduïdes en una minoración dels efectes del canvi climàtic que amenaça el nostre planeta, així com una major sostenibilitat en l"ús de Recursos Energètics.


En efecte, el futur energètic a Espanya, Europa i en general a tot el món, acabarà estant lligat, amb gairebé total certesa, a fonts energètiques netes i renovables. En aquest sentit, el sector de les Energies Alternatives al nostre país, afronta el repte energètic des d"una posició francament privilegiada, gaudint d"un ingent torrent de recursos autòctons i renovables: sol, vent, restes vegetals, calor del subsòl, ones i marees, lleres fluvials… No en va, el desenvolupament de les Energies Renovables i el seu creixement sostenible al nostre país en els últims anys, està sent considerat com a modèlic per moltes nacions.


OBJECTIUS


L"objectiu final de el Màster en Energies Renovables d"ACEDIS, és que l"alumne, independentment de la seva formació acadèmica prèvia, es converteixi en un Tècnic bé preparat en el puixant sector de la producció i aprofitament de les energies netes, el qual brinda estupendes oportunitats d"ocupació per a les pròximes dècades, amb una oferta creixent d"ocupació de qualitat. Això és, no es pretén desenvolupar un programa d"alt nivell teòric per a estudiants amb coneixements previs molt profunds. Al contrari, la seva fi última és facilitar la formació necessària per tot aquell interessat a endinsar-se en aquest formidable sector, partint des dels nivells bàsics, per anar adquirint progressivament uns sòlids coneixements de base que permetin a l"alumne actuar amb seguretat i coneixement. D"aquesta forma, gràcies a una paulatina planificació docent, s"arriba a dominar l"àrea de la matèria en qüestió.


Es tracta, en definitiva, d"un programa de coneixements multidisciplinari, rigorós i de fàcil comprensió, que persegueix generar en el lector una cultura integral sobre Energies Renovables, Eficiència Energètica i Desenvolupament Sostenible.


Addicionalment, busca dotar-li de l"oportuna capacitació professional en aquesta apassionant línia de coneixement; tot això amb la garantia d"aconseguir la integració competitiva dels titulats a un mercat laboral cada més exigent, però d"un futur certament prometedor per al sector de les energies respectuoses amb el Medi ambient, amb una demanda creixent d"especialistes en la matèria. Gràcies al Màster en Energies Renovables d"ACEDIS, l"alumne serà capaç de:


 • Entendre la rellevància de l"energia en l"economia actual com a motor de tota activitat humana, i disposar d"una visió de conjunt de les tecnologies clàssiques de generació energètica.

 • Quantificar l"impacte mediambiental de les energies “brutes” així com inculcar la imperiosa necessitat que aquestes siguin substituïdes per fonts d"energies sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

 • Comprendre els principis fonamentals, materials i equips, de les actuals tecnologies de producció energètica renovable i dels vectores energètics associats:
  • Energia Solar Fotovoltaica.

  • Energia Solar Tèrmica.

  • Energia Solar Termoelèctrica.

  • Energia Eòlica.

  • Energia de la Biomassa i Biocombustibles.

  • Energia Geotèrmica.

  • Energia del Març

  • Energia Hidroelèctrica i Minihidráulica.

  • Energia de l"Hidrogen i Piles de combustible.

 • Conèixer el camp d"aplicació present de les anteriors tecnologies, els formats de distribució i comercialització de l"energia generada, les futures línies d"investigació, desenvolupament i innovació (R+D+I) i tota la legislació annexa a cadascuna d"elles.

 • Dissenyar, dimensionar, muntar i mantenir professionalment solucions energètiques renovables ja totalment implantades al nostre país: instal·lacions d"Energia Solar Fotovoltaica i Tèrmica.

 • Adquirir consciència de la importància de l"Eficiència Energètica en tots els sectors productius així com entendre possibles noves fonts alternatives d"energia i tecnologies afins: Energia dels Rajos, Fusió Nuclear, Cogeneració-Trigeneración, Gasificació i Combustió neta del Carbó, Valorització de RSU i Emmagatzematge de CO2.

 • Desenvolupar la capacitat d"abordar l"estudi global d"una solució energètica neta i viable tècnica i econòmicament, davant qualsevol necessitat que la societat actual plantegi, tant des d"un punt de vista domèstic com a industrial.

 • Quantificar tant els beneficis mediambientals, com els econòmic-financers, de les energies renovables en el seu conjunt, optimitzant la instal·lació per a l"emplaçament més adient en funció del potencial energètic disponible. Addicionalment, persegueix assentar una base conceptual sobre les actuals línies de finançament, primeres i subvencions vinculades a projectes d"energies renovables.

 • Disposar d"eines personals de recerca que permetin trobar ocupació en les empreses més punteres del sector i fins i tot oferir al mercat els seus propis serveis professionals per buscar potencials clients.

 • Saber com estar permanentment informat de les novetats del sector recorrent a fonts bibliogràfiques de màxima credibilitat i actualització; i localitzar possibles subministradors d"equips i dispositius.


GARANTIA D"APROVAT


Amb l"abonament de la matrícula, no només tindràs dret a un examen i recuperació, sinó que en el cas que suspenguessis, no poguessis desenvolupar el curs de forma normal per circumstàncies personals, o no et poguessis presentar a l"examen per qualsevol causa, tindràs dret a la Rematriculación gratuíta en la següent convocatòria, tantes vegades com necessitis fins que aprovis o desaparegui aquest tipus de formació, sense costos addicionals de cap tipus, completament gratis.

Requisitos de acceso al curso:

La realització del programa no requereix del compliment de cap requisit concret, si bé el Màster està concebut i dirigit principalment a Enginyers Tècnics i Superiors; titulats de Formació Professional i nous Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior de branques tècniques; comandaments intermedis i gerents d"empreses vinculades al sector de l"energia; i de forma genèrica, a tot aquell que desitgi introduir-se professionalment en el sector de les energies renovables i iniciar un programa de millora contínua de la seva formació personal.

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL I: INTRODUCCIÓ A les ENERGIES RENOVABLES


 1. Energia i la seva influència soci-econòmica


 2. Fuentes convencionals de producció energètica


 3. Impacto ambiental i esgotament de recursos energètics


 4. Importància actual i futur de les energies renovables


 5. Tipus d"energies renovables


 6. Regulació del sistema elèctric espanyol.
MÒDUL II: ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA


 1. Introducció
 2. Cèl·lula i panell fotovoltaic


 3. Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques aïllades


 4. Components propis d"instal·lacions fotovoltaiques amb connexió a xarxa


 5. Components comuns a ambdós tipus d"instal·lacions


 6. Seguidors solars


 7. Telegestión i sistemes antirrobo en instal·lacions solars


 8. Càlcul d"instal·lacions aïllades i connectades a xarxa


 9. Muntatge de dispositius, engegada i manteniment


 10. Aplicacions addicionals i futures línies de R+D fotovoltaica


 11. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 12. ANNEX. Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL III: ENERGIA SOLAR TÈRMICA


 1. Introducció


 2. El captador solar tèrmic


 3. Components addicionals i disseny del circuit primari


 4. Components específics de circuits secundari i consum


 5. Aplicacions addicionals de l"energia solar tèrmica


 6. Dimensionament d"instal·lacions per a producció d"ACS


 7. Muntatge de dispositius, engegada i manteniment


 8. Futures línies de R+D en energia solar tèrmica


 9. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 10. ANNEX. Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL IV: ENERGIA SOLAR TERMOELÈCTRICA


 1. Introducció


 2. Sistemes termosolares de concentració


 3. Helióstatos: sistema de seguiment


 4. Fluid caloportador de treball


 5. Emmagatzematge i hibridació de potència


 6. Conversió de potència elèctrica i sistemes auxiliars


 7. Aspectes econòmic-financers de la solar termoelèctrica


 8. Futures línies de R+D solar termoelèctrica


 9. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL V: ENERGIA EÒLICA


 1. Anàlisi del recurs eòlic: vent i el seu mesurament


 2. Fonaments fluidodinámicos de l"energia eòlica


 3. Història i evolució tecnològica de l"energia eòlica


 4. Aerogeneradores: parts, tipologia, orientació i regulació


 5. Parcs eòlics: tipologia i impacte ambiental


 6. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 7. Futures línies de R+D en energia eòlica


 8. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL VI: ENERGIA DE LA BIOMASSA


 1. Fuentes i tipus de biomassa


 2. Biomassa sòlida: pelets, briquetas i estelles


 3. Biomassa líquida: biodiesel i bioetanol


 4. Biomassa gasosa: biogás i gas de síntesi


 5. Aspectes econòmic-financers d"energia de la biomassa


 6. Futures línies de R+D en energia de la biomassa


 7. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 8. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL VII: ENERGIA GEOTÈRMICA


 1. Calor de la Terra: origen i mecanismes de propagació


 2. Recursos geotèrmics i nivells entálpicos d"energia


 3. Aprofitament de la calor geotèrmica de baixa entalpia


 4. Utilització directa de la calor geotèrmica


 5. Conversió de la calor geotèrmica en energia elèctrica


 6. Aspectes econòmics de la geotermia a Espanya


 7. Futures línies de R+D en energia geotèrmica


 8. Bibliografia, pàgines web i revistes tècniques d"interès


 9. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL VIII: ENERGIA DEL MAR


 1. El mar com a recurs energètic: estat tecnològic actual


 2. Energia maremotriz: energia de les marees


 3. Energia undimotriz: energia de les ones


 4. Energia dels corrents marins


 5. Energia maremotérmica: energia de gradient tèrmic marí


 6. Futures línies de R+D en energia del mar


 7. Bibliografia i pàgines web d"interès
MÒDUL IX: ENERGIA HIDROELÈCTRICA


 1. Introducció


 2. Turbines hidràuliques: generalitats


 3. Turbina Pelton


 4. Turbina Francis


 5. Turbina Kaplan


 6. Energia minihidráulica


 7. Aspectes econòmic-financers de l"energia hidroelèctrica


 8. Futures línies de R+D en energia hidroelèctrica


 9. Bibliografia i pàgines web d"interès


 10. ANNEXO Normativa i legislació d"aplicació
MÒDUL X: ENERGIA DE L"HIDROGEN


 1. Característiques físic-químiques de l"hidrogen


 2. Motors de combustió d"hidrogen


 3. Piles de combustible: fonaments i aplicacions


 4. Projectes emblemàtics en l"ús de l"hidrogen i piles de combustible


 5. Economia de l"hidrogen: revolució energètica per al futur


 6. Futures línies de R+D en energia de l"hidrogen


 7. Bibliografia i pàgines web d"interès
MÒDUL XI: EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I TECNOLOGIES AFINS


 1. Nova energia renovable?: energia georotacional


 2. Energia de les descàrregues elèctriques atmosfèriques


 3. Futur de l"energia atòmica: fusió nuclear


 4. Cogeneració i trigeneración


 5. Gasificació i combustió neta del carbó


 6. Valorització energètica de RSU i biometanización


 7. Eficiència energètica


 8. Captura i emmagatzematge de CO2Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Professional en Gestió d“Energies Renovables está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: