Cursos y Masters de La Salle Barcelona Cursos y Masters de Mainfor Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de Brain Emotion Formación Cursos y Masters de ITAE, Escuela de Negocios Cursos y Masters de Escuela de Diseño y Moda ISA Cursos y Masters de Grupo Rihergonsa EICM Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de Eventos Selección

Master Profesional en Xestión de Enerxías Renovables

Precio 1595 € - Cursos de especialización, OnLine de 658 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Máster Profesional en Gestión de Energías Renovables y Técnicas Afines   Master Profesional en Xestión de Enerxías Renovables   Master Professional en Gestió d“Energies Renovables Master Profissional em Gestão de Energias Renováveis Master Professional in Management of Renewable Energies Master Professionnel en Gestion d“Énergies Renouvelables
 
Justificación/Descripción del curso:

Nos nosos días xa está comúnmente asumido que o modelo de xeración energética baseado principalmente en combustibles fósiles, nin é sostenible medioambientalmente, nin viable para un futuro próximo desde un punto de vista económico. A crecente demanda do consumo de enerxía, non só nos países xa desenvolvidos senón tamén nas chamadas economías emerxentes, así como os perniciosos efectos xerados pola masiva emisión de gases de efecto invernadero, xustificaron, afortunadamente, unhas moi boas perspectivas de desenvolvemento para a implantación masiva das Enerxías Renovables. As consecuencias máis relevantes desta circunstancia veranse traducidas nunha minoración dos efectos do cambio climático que ameaza o noso planeta, así como unha maior sostenibilidad no uso de Recursos Energéticos.


En efecto, o futuro energético en España, Europa e en xeral en todo o mundo, terminará estando ligado, con case total certeza, a fontes energéticas limpas e renovables. Neste sentido, o sector das Enerxías Alternativas no noso país, afronta o reto energético desde unha posición francamente privilexiada, gozando dun ingente torrente de recursos autóctonos e renovables: sol, vento, restos vegetales, calor do subsuelo, olas e mareas, canles fluviales… Non en balde, o desenvolvemento das Enerxías Renovables e o seu crecemento sostenible no noso país nos últimos anos, está sendo considerado como modélico por moitas nacións.


OBXECTIVOS


O obxectivo final do Máster en Enerxías Renovables de ACEDIS, é que o alumno, independientemente da súa formación académica previa, convértase nun Técnico ben preparado no pujante sector da produción e aprovechamiento das enerxías limpas, o cal brinda estupendas oportunidades de ocupación para as próximas décadas, cunha oferta crecente de emprego de calidade. Isto é, non se pretende desenvolver un programa de alto nivel teórico para estudantes con coñecementos previos moi profundos. Ao contrario, o seu fin último é facilitar a formación necesaria para todo aquel interesado en penetrarse neste formidable sector, partindo desde os niveis básicos, para ir adquirindo progresivamente uns sólidos coñecementos de base que permitan ao alumno actuar con seguridade e coñecemento. Desta forma, grazas a unha paulatina planificación docente, chégase a dominar a área da materia en cuestión.


Trátase, en definitiva, dun programa de coñecementos multidisciplinar, rigoroso e de fácil comprensión, que persegue xerar no lector unha cultura integral sobre Enerxías Renovables, Eficiencia Energética e Desenvolvemento Sostenible.


Adicionalmente, busca dotarlle da oportuna capacitación profesional nesta apaixonante liña de coñecemento; todo iso coa garantía de lograr a integración competitiva dos titulados nun mercado laboral cada máis esixente, pero dun futuro ciertamente prometedor para o sector das enerxías respetuosas co Medio Ambiente, cunha demanda crecente de especialistas na materia.


Grazas ao Máster en Enerxías Renovables de ACEDIS, o alumno será capaz de: • Entender a relevancia da enerxía na economía actual como motor de toda actividade humana, e dispoñer dunha visión de conxunto das tecnoloxías clásicas de xeración energética.

 • Cuantificar o impacto medioambiental das enerxías “sucias” así como inculcar a imperiosa necesidade de que estas sexan substituídas por fontes de enerxías sostenibles e respetuosas co medio ambiente.

 • Comprender os principios fundamentais, materiais e equipos, das actuais tecnoloxías de produción energética renovable e dos vectores energéticos asociados:
  • Enerxía Solar Fotovoltaica.

  • Enerxía Solar Térmica.

  • Enerxía Solar Termoeléctrica.

  • Enerxía Eólica.

  • Enerxía da Biomasa e Biocombustibles.

  • Enerxía Geotérmica.

  • Enerxía do Mar.

  • Enerxía Hidroeléctrica e Minihidráulica.

  • Enerxía do Hidrógeno e Pilas de combustible.

 • Coñecer o campo de aplicación presente das anteriores tecnoloxías, os formatos de distribución e comercialización da enerxía xerada, as futuras liñas de investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+I) e toda a lexislación anexa a cada unha delas.

 • Deseñar, dimensionar, montar e manter profesionalmente solucións energéticas renovables xa totalmente implantadas no noso país: instalacións de Enerxía Solar Fotovoltaica e Térmica.

 • Adquirir consciencia da importancia da Eficiencia Energética en todos os sectores produtivos así como entender posibles novas fontes alternativas de enerxía e tecnoloxías afines: Enerxía dos Raios, Fusión Nuclear, Cogeneración-Trigeneración, Gasificación e Combustión limpa do Carbón, Valorización de RSU e Almacenamiento de CO2.

 • Desenvolver a capacidade de abordar o estudo global dunha solución energética limpa e viable técnica e económicamente, ante calquera necesidade que a sociedade actual suscite, tanto desde un punto de vista doméstico como industrial.

 • Cuantificar tanto os beneficios medioambientales, como os económico-financeiros, das enerxías renovables no seu conxunto, optimizando a instalación para o emprazamento máis adecuado en función do potencial energético dispoñible. Adicionalmente, persegue asentar unha base conceptual sobre as actuais liñas de financiamento, primas e subvencións vinculadas a proxectos de enerxías renovables.

 • Dispoñer de ferramentas persoais de procura que permitan atopar emprego nas empresas máis punteras do sector e ata ofrecer ao mercado os seus propios servizos profesionais para buscar potenciais clientes.

 • Saber como estar permanentemente informado das novidades do sector recorrendo a fontes bibliográficas de máxima credibilidade e actualización; e localizar posibles suministradores de equipos e dispositivos.


GARANTÍA DE APROBADO


Co abono da matrícula, non só terás dereito a un exame e recuperación, senón que no caso de que suspendeses, non puideses desenvolver o curso de forma normal por circunstancias persoais, ou non che puideses presentar ao exame por calquera causa, terás dereito á Rematriculación gratuíta na seguinte convocatoria, tantas veces como necesites ata que aprobes ou desapareza este tipo de formación, sen custos adicionais de ningún tipo, completamente gratis.

Requisitos de acceso al curso:

A realización do programa non require do cumprimento de ningún requisito concreto, aínda que o Máster está concibido e dirixido principalmente a Enxeñeiros Técnicos e Superiores; titulados de Formación Profesional e novos Ciclos Formativos de Grado Medio e Superior de ramas técnicas; mandos intermedios e gerentes de empresas vinculadas ao sector da enerxía; e de forma genérica, a todo aquel que desexe introducirse profesionalmente no sector das enerxías renovables e iniciar un programa de mellora continua da súa formación persoal.

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO I: INTRODUCIÓN Ás ENERXÍAS RENOVABLES


 1. Enerxía e a súa influencia socio-económica


 2. Fontes convencionais de produción energética


 3. Impacto ambiental e agotamiento de recursos energéticos


 4. Importancia actual e futuro das enerxías renovables


 5. Tipos de enerxías renovables


 6. Regulación do sistema eléctrico español.
MÓDULO II: ENERXÍA SOLAR FOTOVOLTAICA


 1. Introdución
 2. Célula e panel fotovoltaico


 3. Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas illadas


 4. Compoñentes propios de instalacións fotovoltaicas con conexión a rede


 5. Compoñentes comúns a ambos tipos de instalacións


 6. Seguidores solares


 7. Telegestión e sistemas antirrobo en instalacións solares


 8. Cálculo de instalacións illadas e conectadas a rede


 9. Montaxe de dispositivos, posta en marcha e mantemento


 10. Aplicacións adicionais e futuras liñas de I+D fotovoltaica


 11. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 12. ANEXO. Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO III: ENERXÍA SOLAR TÉRMICA


 1. Introdución


 2. O captador solar térmico


 3. Compoñentes adicionais e deseño do circuíto primario


 4. Compoñentes específicos de circuítos secundario e consumo


 5. Aplicacións adicionais da enerxía solar térmica


 6. Dimensionamiento de instalacións para produción de ACS


 7. Montaxe de dispositivos, posta en marcha e mantemento


 8. Futuras liñas de I+D en enerxía solar térmica


 9. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 10. ANEXO. Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO IV: ENERXÍA SOLAR TERMOELÉCTRICA


 1. Introdución


 2. Sistemas termosolares de concentración


 3. Helióstatos: sistema de seguimiento


 4. Fluído caloportador de traballo


 5. Almacenamiento e hibridación de potencia


 6. Conversión de potencia eléctrica e sistemas auxiliares


 7. Aspectos económico-financeiros da solar termoeléctrica


 8. Futuras liñas de I+D solar termoeléctrica


 9. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO V: ENERXÍA EÓLICA


 1. Análise do recurso eólico: vento e a súa medición


 2. Fundamentos fluidodinámicos da enerxía eólica


 3. Historia e evolución tecnolóxica da enerxía eólica


 4. Aerogeneradores: partes, tipología, orientación e regulación


 5. Parques eólicos: tipología e impacto ambiental


 6. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 7. Futuras liñas de I+D en enerxía eólica


 8. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO VIN: ENERXÍA DA BIOMASA


 1. Fontes e tipos de biomasa


 2. Biomasa sólida: pelets, briquetas e achas


 3. Biomasa líquida: biodiesel e bioetanol


 4. Biomasa gaseosa: biogás e gas de síntese


 5. Aspectos económico-financeiros de enerxía da biomasa


 6. Futuras liñas de I+D en enerxía da biomasa


 7. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 8. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO VII: ENERXÍA GEOTÉRMICA


 1. Calor da Terra: orixe e mecanismos de propagación


 2. Recursos geotérmicos e niveis entálpicos de enerxía


 3. Aprovechamiento da calor geotérmico de baixa entalpía


 4. Utilización directa da calor geotérmico


 5. Conversión da calor geotérmico en enerxía eléctrica


 6. Aspectos económicos da geotermia en España


 7. Futuras liñas de I+D en enerxía geotérmica


 8. Bibliografía, páxinas web e revistas técnicas de interese


 9. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO VIII: ENERXÍA DO MAR


 1. O mar como recurso energético: estado tecnolóxico actual


 2. Enerxía maremotriz: enerxía das mareas


 3. Enerxía undimotriz: enerxía das olas


 4. Enerxía das correntes mariñas


 5. Enerxía maremotérmica: enerxía de gradiente térmico mariño


 6. Futuras liñas de I+D en enerxía do mar


 7. Bibliografía e páxinas web de interese
MÓDULO IX: ENERXÍA HIDROELÉCTRICA


 1. Introdución


 2. Turbinas hidráulicas: generalidades


 3. Turbina Pelton


 4. Turbina Francis


 5. Turbina Kaplan


 6. Enerxía minihidráulica


 7. Aspectos económico-financeiros da enerxía hidroeléctrica


 8. Futuras liñas de I+D en enerxía hidroeléctrica


 9. Bibliografía e páxinas web de interese


 10. ANEXO Normativa e lexislación de aplicación
MÓDULO X: ENERXÍA DO HIDRÓGENO


 1. Características físico-químicas do hidrógeno


 2. Motores de combustión de hidrógeno


 3. Pilas de combustible: fundamentos e aplicacións


 4. Proxectos emblemáticos no uso do hidrógeno e pilas de combustible


 5. Economía do hidrógeno: revolución energética para o futuro


 6. Futuras liñas de I+D en enerxía do hidrógeno


 7. Bibliografía e páxinas web de interese
MÓDULO XI: EFICIENCIA ENERGÉTICA E TECNOLOXÍAS AFINES


 1. Nova enerxía renovable?: enerxía georotacional


 2. Enerxía de descárgalas eléctricas atmosféricas


 3. Futuro da enerxía atómica: fusión nuclear


 4. Cogeneración e trigeneración


 5. Gasificación e combustión limpa do carbón


 6. Valorización energética de RSU e biometanización


 7. Eficiencia energética


 8. Captura e almacenamiento de CO2Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Master Profesional en Xestión de Enerxías Renovables está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 14/11/2011.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: