Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de OBS Online Business School Cursos y Masters de Escuela Europea de Marketing y Empresa Cursos y Masters de Eventos Selección Cursos y Masters de SAE Institute Spain Cursos y Masters de CAS Training Cursos y Masters de BTC Universidad de Vic Cursos y Masters de CODIS Cursos y Masters de DEUSTO Formación Cursos y Masters de HOME ENGLISH - Enseñanza de Idiomas a Distancia

Tècnic en Contaminació per Residus Sòlids Urbans, Industrials i Especials

Precio 200 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Contaminación por Residuos Peligrosos y No Peligrosos Técnico en Contaminación por Residuos Sólidos Urbanos, Industriais e Especiais   Tècnic en Contaminació per Residus Sòlids Urbans, Industrials i Especials   Técnico em Contaminação por Residuos Sólidos Urbanos, Industriais e Especiais Technician in Pollution by Urban Solid Waste, Industrial and Special Technicien en Pollution par Résidus Solides Urbains, Industriels et Spéciaux
 
Justificación/Descripción del curso:

L"efecte de la contaminació provocada per les empreses en el Medi ambient és un fenomen que afecta de manera constant al mitjà que ens envolta. S"ha vist reduïda en les èpoques més recents a causa de la creació d"instal·lacions que redueixen dita contaminació. A causa d"això, les organitzacions demanden cada cop més professionals amb coneixements en enginyeria mediambiental que coneguin els mètodes de reducció de contaminació existents així com l"ús i manteniment dels mateixos.

D"altra banda les exigències legals s"han fet al llarg de l"última dècada cada cop més rígides arribant fins i tot a la imposició de sancions civils i penals a les indústries contaminants. En aquest curs es tracten des d"una doble perspectiva, pràctica i legal, els diferents tipus de contaminants i els seus sistemes de depuració més habituals així com les exigències legals i administratives que han de complir totes les empreses.

L"esquelet del curs on es tracten específicament les implicacions tècniques i legals de la generació de residus, està complementat amb un mòdul didàctic sobre el Procediment administratiu comú i la gestió de l"Autorització Ambiental Integrada, doncs són aspectes fonamentals per a qualsevol tècnic en les gestions que haurà de realitzar davant l"administració en l"engegada d"indústries contaminants.

L"alumne aprendrà i entendrà:Els conceptes tècnics necessaris sobre generació de residus per desenvolverse amb soltesa en la matèria, així com els mitjans existents per reduir la contaminació produïda per aquests

Els processos administratius necessaris per poder gestionar com a assessor intern o extern a l"empresa els expedients que permetin la posada en funcionament de la indústria generadora d"aquest tipus de residus.

Requisitos de acceso al curso:

No hi ha
Dirigit a persones que de qualsevol forma actuïn en la tramitació i/o sol·licitud d"expedients d"obertura d"indústries potencialment contaminants

Temario cubierto por el curso:

MÒDUL 01 - Procediment Administratiu

O.D. 1.1 - Introducció
Antecedents històrics
Període constitucional

O.D. 1.2 - Llei 30/1992
Qüestions generals
Ambito d"aplicació i principis generals
Classes de procediments administratius
Fases del procediment administratiu comú

O.D. 1.3 - Iniciació del Procediment
Vies d"iniciació
Els registres administratius
Enminda i millora de la sol·licitud
Mesures provisionals i acumulació

O.D. 1.4 - Ordenació del Procediment
Introducció
Els interessats
Drets i obligacions dels interessats
Termes i terminis
Principis d"ordenació i actuació en el procediment

O.D. 1.5 - Instrucció del Procediment
Les al·legacions
La prova
Informes
Participació dels interessats
Notificació i publicació
Terminació del procediment

O.D. 1.6 - L"Execució dels Actes Administratius
Qüestions generals
Mitjans d"execució forçosa

O.D. 1.7 - Revisió dels Actes Administratius
La revisió dels actes en via administrativa
Els recursos administratius

MÒDUL 02 - Contaminació per Residus

O.D. 2.1 - Introducció
Introducció
Marco legal
Identificació i codificació dels residus

O.D. 2.2 - Residus Sòlids Urbans
Introducció
Gestió dels residus sòlids urbans
Classificació i tractament de RSU
Envasos i residus d"envasos

O.D. 2.3 - Residus Industrials
Introducció
Residus Industrials
Productor de residus
Gestor i transportista de residus
Tractament de residus industrials

O.D. 2.4 - Residus Especials
Vehicles al final de la seva vida útil
Residus d"aparells elèctrics i electrònics
Pneumàtics fora d"ús
Residus de construcció i demolició (RCD)
Piles i acumuladors


MÒDUL 03 - Autorització Ambiental Integrada

O.D. 3.1 - Introducció
Introducció
Marco legal

O.D. 3.2 - Autorització Ambiental Integrada
Introducció
Instal·lacions afectades per la llei IPPC
Obligacions per als titulars de les instal·lacions
L"autorització ambiental integrada (AAI)
Valoris límit d"emissió (VLE) i millors tècniques disponibles (MTD)
Registre estatal d"emissions i fonts contaminants
Fuentes d"informació

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Tècnic en Contaminació per Residus Sòlids Urbans, Industrials i Especials está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: