Cursos y Masters de IMF Business School Cursos y Masters de Escuela de Formación Abierta para el Deporte Cursos y Masters de Isefi Cursos y Masters de Aula Studyo Cursos y Masters de Escuela Europea de Negocios Cursos y Masters de Nett Formación Cursos y Masters de EUDE-Escuela Europea de Dirección y Empresa Cursos y Masters de European Quality Formación Cursos y Masters de Centro de Estudios Aeronáuticos S.L Cursos y Masters de CEM Canarias

Técnico en Contaminación por Residuos Sólidos Urbanos, Industriais e Especiais

Precio 200 € - Cursos de especialización, OnLine de 50 horas - Titulación Emitida por el centro - Promoción: Facilidades de pago
Curso de Técnico en Contaminación por Residuos Peligrosos y No Peligrosos   Técnico en Contaminación por Residuos Sólidos Urbanos, Industriais e Especiais   Tècnic en Contaminació per Residus Sòlids Urbans, Industrials i Especials Técnico em Contaminação por Residuos Sólidos Urbanos, Industriais e Especiais Technician in Pollution by Urban Solid Waste, Industrial and Special Technicien en Pollution par Résidus Solides Urbains, Industriels et Spéciaux
 
Justificación/Descripción del curso:

O efecto da contaminación provocada polas empresas no Medio Ambiente é un fenómeno que afecta de xeito constante ao medio que nos rodea. Viuse reducida nas épocas máis recentes debido á creación de instalacións que reducen dita contaminación. Debido a iso, as organizacións demandan cada vez máis profesionais con coñecementos en ingeniería medioambiental que coñezan os métodos de redución de contaminación existentes así como o uso e mantemento dos mesmos.

Por outra banda as esixencias legais fixéronse ao longo da última década cada vez máis ríxidas chegando ata á imposición de sancións civís e penais ás industrias contaminantes. Neste curso trátanse desde unha dobre perspectiva, práctica e legal, os diferentes tipos de contaminantes e os seus sistemas de depuración máis habituais así como as esixencias legais e administrativas que deben cumprir todas as empresas.

O esqueleto do curso onde se tratan específicamente as implicaciones técnicas e legais da xeración de residuos, está complementado cun módulo didáctico sobre o Procedemento administrativo común e a xestión da Autorización Ambiental Integrada, pois son aspectos fundamentais para calquera técnico nas xestións que deberá realizar ante a administración na posta en marcha de industrias contaminantes.

O alumno aprenderá e entenderá:Os conceptos técnicos necesarios sobre xeración de residuos para desenvolverse con soltura na materia, así como os medios existentes para reducir a contaminación producida por estes

Os procesos administrativos necesarios para poder gestionar como asesor interno ou externo á empresa os expedientes que permitan a posta en funcionamento da industria xeradora deste tipo de residuos.

Requisitos de acceso al curso:

Non hai
Dirixido a persoas que de calquera forma actúen na tramitación e/ou solicitude de expedientes de apertura de industrias potencialmente contaminantes

Temario cubierto por el curso:

MÓDULO 01 - Procedemento Administrativo

Ou.D. 1.1 - Introdución
Antecedentes históricos
Período constitucional

Ou.D. 1.2 - Lei 30/1992
Cuestións xerais
Ambito de aplicación e principios xerais
Clases de procedementos administrativos
Fases do procedemento administrativo común

Ou.D. 1.3 - Iniciación do Procedemento
Vías de iniciación
Os registros administrativos
Enminda e mellora da solicitude
Medidas provisionales e acumulación

Ou.D. 1.4 - Ordenación do Procedemento
Introdución
Os interesados
Dereitos e obrigacións dos interesados
Términos e prazos
Principios de ordenación e actuación no procedemento

Ou.D. 1.5 - Instrución do Procedemento
As alegaciones
A proba
Informes
Participación dos interesados
Notificación e publicación
Terminación do procedemento

Ou.D. 1.6 - A Ejecución dos Actos Administrativos
Cuestións xerais
Medios de ejecución forzosa

Ou.D. 1.7 - Revisión dos Actos Administrativos
A revisión dos actos en vía administrativa
Os recursos administrativos

MÓDULO 02 - Contaminación por Residuos

Ou.D. 2.1 - Introdución
Introdución
Marco legal
Identificación e codificación dos residuos

Ou.D. 2.2 - Residuos Sólidos Urbanos
Introdución
Xestión dos residuos sólidos urbanos
Clasificación e tratamento de RSU
Envases e residuos de envases

Ou.D. 2.3 - Residuos Industriais
Introdución
Residuos Industriais
Productor de residuos
Xestor e transportista de residuos
Tratamento de residuos industriais

Ou.D. 2.4 - Residuos Especiais
Vehículos ao final da súa vida útil
Residuos de aparellos eléctricos e electrónicos
Neumáticos fose de uso
Residuos de construción e demolición (RCD)
Pilas e acumuladores


MÓDULO 03 - Autorización Ambiental Integrada

Ou.D. 3.1 - Introdución
Introdución
Marco legal

Ou.D. 3.2 - Autorización Ambiental Integrada
Introdución
Instalacións afectadas pola lei IPPC
Obrigacións para os titulares das instalacións
A autorización ambiental integrada (AAI)
Valores límite de emisión (VLE) e mellores técnicas dispoñibles (MTD)
Rexistro estatal de emisións e fontes contaminantes
Fontes de información

Cursos relacionados con el actual por su contenido: No se han encontrado cursos relacionados
Puede ver otros cursos relacionados en las categorías:
Otros datos del Curso:

El curso Técnico en Contaminación por Residuos Sólidos Urbanos, Industriais e Especiais está en nuestro Buscador de Cursos y Masters desde el 21/08/2009.

Etiquetas del curso:
Términos relacionados: